(16.40 hodin)

(pokračuje Rujbrová)

Domnívám se, že jedenapůlletý odklad účinnosti u velmi drobné novely, která nemá žádný další bezprostřední dopad nebo návaznost na potřebu prováděcích předpisů, ministerských vyhlášek apod., v tomto případě není na místě a že by vedl také k odkladu v očekávání rodin zdravotně postižených členů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní poslankyni. Ptám se paní zpravodajky? Nehodlá vystoupit se závěrečným slovem. Dobře. Děkuji.

V tuto chvíli rozhodneme o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby zaujala místo u řečnického pultu a seznámila nás s případnou procedurou, event. přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, aby mohla sněmovna kvalifikovaně rozhodnout, navrhuji následující postup. Nejprve provést orientační hlasování, které nám stanoví, v jakém pořadí budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, uvedeném pod písm. A sněmovního tisku 226/3, a pozměňovacím návrhu poslance Vladimíra Paulíka, uvedeném pod písm. B sněmovního tisku 226/3, neboť oba jiným způsobem upravují datum účinnosti zákona. Po tomto orientačním hlasování a po řádném hlasování o jednom z těchto prvních pozměňovacích návrhů bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Krásy, uvedených pod bodem C1.

Pane předsedající, pokud nejsou proti mému návrhu námitky, žádám vás o zahájení hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dovolím si přednést nikoliv námitku nýbrž jen pozměňovací návrhu k vaší proceduře, paní zpravodajko, a to, že bychom měli nejprve hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu pod písm. C2 pana poslance Krásy a teprve poté přistoupíme k orientačnímu hlasování a dalším hlasování. Ptám se, zda všichni s tímto postupem souhlasíme. Myslím, že není třeba jej schvalovat samostatným hlasováním.

 

V tuto chvíli rozhodneme o stažení pozměňovacího návrhu pod písm. C2 pana poslance Krásy.

Zahájil jsem hlasování číslo 635. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh se vyslovilo 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat orientačně o pozměňovacím návrhu pod písm. A, poté o pozměňovacím návrhu pod písm B.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 636. Ptám se, jakou podporu má pozměňovací návrh pod písm. A.

V orientačním hlasováním se pro tento návrh vyslovilo 55 přítomných.

 

Nyní zjistíme, jakou podporu má pozměňovací návrh pod písm. B.

Zahájil jsem hlasování pod pořadovým číslem 637. Tento návrh získal podporu 97 poslanců.

 

Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. B. Obě stanoviska jsou souhlasná.

Zahájil jsem hlasování číslo 638. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh hlasovalo 107, proti 46. Návrh byl přijat.

 

Tím je A - předpokládám - nehlasovatelné. Zbývá hlasovat o C1.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Přistupujeme k hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Václava Krásy č. 1 k čl. I. Dosavadní text čl. I se označuje jako bod č. 1 a doplňuje se pod č. 2, který zní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní poslankyně, myslím, že není třeba předčítat pozměňovací návrh č. 1. Prosím o stanoviska. Jsou souhlasná. Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 639. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Budeme tedy hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Souhlasím. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zuzky Rujbrové, Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 226, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Předpokládám, že stanoviska jsou podpůrná.

 

Zahajuji hlasování číslo 640. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh hlasovalo 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji oběma kolegyním.

 

Mám opět jedno sdělení. Situace se dramaticky vyvíjí. Vzhledem k účasti zpravodajů k bodu 176 a 181 na setkání s velvyslancem Maroka, a tudíž jejich nepřítomnosti na jednání sněmovny po 19. hodině, nebude možné - a v tuto chvíli je to prezentováno jako veto - projednat body č. 176 - postih trestné činnosti, rasismus a č. 181- program obnovy vodních toků. Zpravodajové nejsou přítomni. Proto toto sdělení.

 

Dalším bodem je

 

161.
Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
/sněmovní tisk 229/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Libor Ambrozek, zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Pavel Hrnčíř.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 229/3. Prosím pana poslance Hrnčíře, aby sledoval rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám. Kdo se do ní hlásí? Přihláška do rozpravy není. Rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem zástupci, resp. náhradníkovi zástupce navrhovatelů.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jedná se o novelu zákona o odpadech, který byl iniciován v podstatě velkou poptávkou ze strany Svazu měst a obcí stejně jako poptávkou jednotlivých obcí včetně hlavního města Prahy. Podstatou a základem této novely je úprava § 9 a 10 tohoto zákona, kde v § 9 se přesněji stanovuje, kdo je povinen a oprávněn nakládat s komunálním odpadem na území obce, a přesněji se vymezují vzájemné povinnosti původců odpadů a obce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP