(16.50 hodin)

(pokračuje Krátký)

V § 10 je zakládána možnost obce stanovit obecně závaznou vyhláškou poplatky za svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu. V tomto smyslu to otevírá širší možnosti proti dosavadnímu stavu.

K tomuto základnímu návrhu při projednávání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byly přijaty některé drobné pozměňovací návrhy, o nichž bude hovořit zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vidím přihlášku pana ministra životního prostředí. Vystoupením pana ministra se znovu otevírá rozprava v rámci třetího čtení.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, nebudu zde zkracovat čas tím, že bych znovu opakoval jako ve svých předešlých vystoupeních na předešlých zasedáních své stanovisko k tomuto poslaneckému návrhu.

K jednotlivým bodům, které jsou v tisku uveřejněny, je stanovisko resortu životního prostředí neutrální, s jednou výjimkou. Výjimka se týká právě toho bodu, který je nazván jako "energetické využití odpadů". Jednoznačně takovouto možnost takto novelizovat tento zákon odmítáme. Tento zákon připravuje resort životního prostředí jako samostatné předložení celého paragrafovaného znění nového zákona, nikoliv novely, tak, aby byl opravdu kompatibilní s Evropskou unií. Přijetím energetického využití by se zákon výrazně odchýlil od požadavků Evropské unie. Byl by to krok zpět.

Druhý, možná ještě pochopitelnější důvod k odmítnutí energetického využití odpadů je to, že bychom se stali do určité míry jakousi popelnicí pro ostatní státy. Problém je totiž v tom, že naše obce, které měly a mají výrazný problém s komunálním odpadem, by se pohybovaly po přijetí tohoto pozměňovacího návrhu v prostředí, které by bylo i tržně naprosto absurdní. Byl by prostě rozvrácen trh s odpady.

Vzhledem k tomu, že resort životního prostředí urychlil přípravu vlastního nového zákona o odpadech, mám za to, že tímto krokem, přijetím pozměňovacího návrhu týkajícího se energetického využití odpadů bychom udělali velmi výrazný krok zpět.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že mé upozornění a prosbu o zamítnutí tohoto bodu, to znamená energetického využití odpadů, vezmete vážně a tento bod odmítnete. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vzhledem ke skutečnosti, že vaše vystoupení otevřelo rozpravu, uděluji slovo panu poslanci Benešovi, který se přihlásil o slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, ten z nás, kdo se zúčastnil projednávání tohoto poslaneckého návrhu zákona na výboru, ví, že záměr byl jediný a že jej zde citoval kolega Krátký. Diskuse, která byla vedena ohledně oněch zdánlivě dvou maličkých slůvek, ale svým způsobem zásadní změny, byla na našem výboru zcela jednoznačně ukončena hlasováním, kde dva se přiklonili k tomuto návrhu, ostatní tento návrh zamítli. Zdůrazňuji to, protože z hlediska vnímání veřejnosti se celá naše diskuse ze snahy vyhovět obcím přesunula do polohy lobbistické, myslím si, že do polohy nešťastné.

Já myslím, že můj názor na to byl dostatečně prezentován na výboru, takže se k tomu tady nebudu teď vracet. Prosím vás, abyste velmi pečlivě vážili, jak o některých pozměňovacích návrzích budete hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Je otevřena rozprava. Žádné další přihlášky do ní nevidím, takže rozpravu končím. Prosím zástupce navrhovatele pana kolegu Krátkého, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem. Nechce. Zpravodaj se závěrečným slovem také vystoupit nechce.

Prosím zpravodaje, aby přistoupil k řečnickému pultu a oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním aby se k nim on i zástupce navrhovatele vyjádřili.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, pozměňovací návrhy k tomuto zákonu, vydané ve sněmovním tisku 229 ve druhém čtení, byly vytištěny ve sněmovním tisku 229/3, kde byl prezentován pozměňující návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, návrh pana poslance Drdy a návrh pana poslance Ambrozka. Tyto návrhy pana poslance Drdy a pana poslance Ambrozka byly úpravou protinávrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Já doporučuji podle předběžných stanovisek z klubů hlasovat podle paragrafů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, toto je procedura, která je docela zásadní, a považoval bych za správné ji schválit hlasováním. Ptám se, zda je námitka proti takovému postupu. Pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Osobně se domnívám, že pro lepší čitelnost tak, jak je zpracovaný tisk, čili hlasovat podle písmen. Je to velice přehledné. Nesouhlasím s návrhem hlasovat po paragrafech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nesouhlas s návrhem. Měli bychom buď vzít na vědomí a respektovat váš nesouhlas, nebo rozhodnout o vašem protinávrhu jako o protinávrhu. Myslím, že "b" je správně, to znamená rozhodnout o dvou návrzích procedury hlasováním.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Tento návrh je logický, ale zaznamenal jsem určité výhrady z některých poslaneckých klubů vůči návrhu zařazenému ve skupině A. Proto navrhuji hlasovat podle paragrafů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jinými slovy, trváte na svém původním stanovisku. Nechám hlasovat o návrzích, které zazněly, v pořadí tak jak zazněly, tedy nejprve o návrhu pana zpravodaje a poté logicky, pokud nebude schválen, budeme postupovat podle stanoviska, které navrhl pan kolega Bláha.

 

Nyní rozhodneme procedurálním hlasováním o postupu při hlasování, který navrhl zpravodaj pan poslanec Hrnčíř, a to hlasovat podle paragrafů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 641. Kdo je pro tento postup? Kdo je proti tomuto postupu?

Z přítomných 169 pro 87, proti 58. Návrh byl přijat. Budeme postupovat podle jednotlivých paragrafů.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dámy a pánové, vzhledem ke schválené proceduře navrhuji hlasovat nejprve o návrhu poslance Drdy, to je § 2 odst. 5 - umožňující využívat odpady i k získávání energie, tedy spalování, a zároveň dovoz komunálního odpadu ze zahraničí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Abychom zrychlili proceduru hlasování, stačí vždy označit pozměňovací návrh. V tuto chvíli je to pozměňovací návrh B, bez dalšího komentáře. K tomu sloužilo závěrečné slovo jak zástupce navrhovatelů, tak zpravodaje a koneckonců i ministra životního prostředí.

Rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písm. B. Stanovisko navrhovatele je neutrální, zpravodaj nedoporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP