(17.24 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání 17. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami, aby bylo jasné, zda sněmovna je usnášeníschopná a zda tudíž můžeme pokračovat v dalším jednání. (Děje se.)

Podle stavu přítomných je jasné, že můžeme v jednání sněmovny pokračovat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přednesu v tuto chvíli postup, podle kterého se budeme řídit ve zbytku dnešního jednacího dne. Před námi jsou, vzhledem k jiným dalším usnesením, která přesně specifikují termíny projednávání jiných bodů, zprávy, návrhy a další body. Měli bychom tedy postupovat následujícím způsobem, a to podle těchto bodů pořadu: 168, 175, 176, 180, 181 - v případě, že se to stihne do 19.00 hodin, pokud ne, až zítra - dále 182, 183, 184,187, 188 a 189.

Věřím, že je s takovýmto postupem všeobecný souhlas a porozumění.

 

Zahajuji v tuto chvíli bod

 

168.
Změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Prosím, aby se slova ujala navrhovatelka tohoto bodu paní poslankyně Milada Emmerová. (Nebyla přítomna.) V zastoupení paní poslankyně vystoupí pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená dámo - pardon, vážená vládo -, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jsem rád, že jste se opravil, pane poslanče, protože bych se musel nutně zeptat, koho míníte onou jedinou dámou v této sněmovně, a dostal bych vás do velmi obtížné situace. (Oživení v sále.)

 

Poslanec Zdeněk Škromach: V rámci tohoto zařazeného bodu měla v podstatě proběhnout doplňující volba členů Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Vzhledem k tomu, že nebyla volební komisí vyhlášena nominace, tak vlastně není možné tuto volbu provést. Proto navrhuji vyřazení tohoto bodu z programu 17. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, o tomto návrhu rozhodneme hlasováním.

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 658 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Zdeňka Škromacha na vyřazení tohoto bodu z programu 17. schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti?

Z přítomných 118 poslanců pro návrh hlasovalo 94, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod

 

175.
Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1998
(ve srovnání s rokem 1997)
/sněmovní tisk 254/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Václav Grulich a zprávu uvedl.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Zprávy o bezpečnostní situaci jsou pravidelně předkládány vládě a následně Parlamentu již od roku 1993. Cílem zprávy je podat přehled o trendech a dynamice kriminality a o vývoji problematiky v oblastech souvisejících s vnitřním pořádkem a bezpečností. Deklarovat dále ty oblasti, na které je zapotřebí upnout mimořádnou pozornost, a navrhnout soubor opatření, která budou základem politiky vlády v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a měla by adekvátním způsobem omezovat působení všech forem kriminality.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP