(19.00 hodin)

(pokračuje Fencl)

To je situace, kdy se všude v civilizovaných zemích přijímají mimořádná opatření. Myslím, že je potřeba se z tohoto pohledu zabývat i touto komoditou, ke které jsou prostředky uvolňovány a budou použity. To za prvé.

Za druhé. Chtěl bych ctěné sněmovně sdělit, že je pravda, že Státní fond tržní regulace přijal své rozhodnutí pro regulaci trhu na čtvrté čtvrtletí, na které potřebuje prostředky uvolněné touto cestou. Nicméně chci též sněmovně sdělit, že pokud by sněmovna nebyla nakloněna tomuto řešení, pak Státní fond tržní regulace musí použít standardní způsob a musí si půjčit prostředky komerčním způsobem, tak jak činí při regulaci trhu obilovin. Myslím, že je v logice věci, že problém čtvrtého čtvrtletí musel být řešen před čtvrtým čtvrtletím a uvolnění prostředků nemohlo být sněmovně předloženo dříve, protože celý proces vyžaduje určitou proceduru, které předcházelo předložení tohoto materiálu do vlády, a teprve s jejím souhlasem jsem byl pověřen, abych tuto žádost předložil sněmovně.

Za třetí. Chci říci poctivě a otevřeně, že naše vláda předložila agrární politiku, která má dvě etapy. První etapa je etapa jakési revitalizace a druhý krok je adaptace. Revitalizace i adaptace směřuje k jedinému cíli, k principu společné zemědělské politiky Evropské unie, politiky, která je v Evropské unii obvyklá, která má charakter trvalý, a lze v okamžiku, kdy jsme se rozhodli vstoupit do Evropské unie, vzít na vědomí, že jinou možnost nemáme. Všechny principy, které jsem vládě či této sněmovně navrhl, jsou principy obvykle používané v Evropské unii. Jedná se o principy standardní a z pohledu nás, kteří chceme vstoupit do Evropské unie, nezpochybnitelné.

Cokoli dalšího bych v tento okamžik sděloval, byla by jen reakce na vystoupení některých pánů poslanců, jejichž stanoviska mi nejsou lhostejná, nicméně tyto názory vedou do situace, která bude velmi obtížně řešitelná v budoucnosti. Nechci se revanšovat stejným způsobem. Pomohu si velmi prostě. Chci konstatovat, že omezit zavedením některých kroků tržní produkci mléka na úroveň domácí spotřeby a očekávat, že v době vstupu do Evropské unie nebo za plného členství získáme rozumnou národní kvótu, která bude na jedné straně krýt potřebu pro naše spotřebitele a také vytvoří podmínky pro udržení zemědělství právě v marginálních a submarginálních podmínkách, je naprosto iluzorní. Před stejným problémem, jako stojí v letošním roce Česká republika, česká vláda, tato sněmovna, stáli v Maďarsku. Tamní vláda - cituji z dnešního tisku - nedopustila snížení produkce, což navrhovala Rada pro mléko sdružující výrobce a zpracovatele. Uvědomuje si totiž, že by to znamenalo zhoršení pozice zemědělců při vyjednávání kvóty při vstupu do Evropské unie.

Prosím, teď to důležité: přes rostoucí výrobu mléka a zvyšující se nutný export přebytků bude stát tento růst až do začlenění k Evropské unii podporovat. Myslím si, že to jako další argument pro objektivní posouzení kroků, které tato vláda, resort ministra zemědělství učinil, stojí vzít v úvahu.

Velmi stojím o to, aby sněmovna vyslovila souhlas s rozvolněním pravomoci ministra zemědělství. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj nehodlá vystoupit se závěrečným slovem. Před námi jsou možná dva návrhy na hlasování. První je návrh, který zazněl v rozpravě, na zamítnutí předloženého bodu, druhý je návrh, který přednesl zpravodaj zemědělského výboru v duchu usnesení zemědělského výboru, který doporučuje vládní návrh schválit. Je před námi hlasování. Pro korektnost se pokusím přizvat některé kolegy a kolegyně.

 

V tuto chvíli nechám hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 662. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 161 pro návrh hlasovalo 58, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu zemědělského výboru na schválení.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 663. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro návrh hlasovalo 96, proti 56, návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Sehoř: Mám jen informaci pro stenozáznam. Dozvěděl jsem se, že jsem jinak hlasoval v bodu 3 osmnácté schůze při návrhu zákona o odejmutí platu. Hlasoval jsem pro zákon, v záznamu ale mám, že jsem hlasoval proti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sehořovi za toto oznámení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že je již po 19. hodině a došlo k dohodě, že budou projednávány ty body schváleného pořadu schůze, proti kterým nebudou mít žádné poslanecké kluby výhrady, oznamuji, že u bodu 181 schváleného pořadu schůze byla výhrada, aby se projednával do 19. hodin, což nenastalo. Z toho důvodu bude projednáván zítra.

Nyní se tedy budeme zabývat bodem 182 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

182.
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 1998
a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1998
/sněmovní tisk 305/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr zemědělství a předseda prezidia Pozemkového fondu pan ministr Jan Fencl a uvedl předloženou zprávu a účetní uzávěrku.

Než začne pan ministr mluvit, vzhledem k tomu, že se množí dotazy, jakým způsobem budeme dnes po 19. hodině pokračovat, budeme nyní projednávat bod schváleného pořadu schůze 182, který jsme již projednávat začali, potom bod 183, 184, 187, 188 a 189 schváleného pořadu schůze. Budou-li tyto body projednány, ukončíme dnešní jednání vzhledem k tomu, že žádné další body nemůžeme dnes projednávat, protože bylo rozhodnuto, že budou projednávány v konkrétním termínu v příštích dnech.

Nyní udílím slovo panu ministru Fenclovi, aby uvedl předloženou zprávu a účetní závěrku.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, ctěná sněmovno, předkládám vám k projednání výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1998 a roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 1998 v souladu se zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu.

Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu České republiky a jeho roční účetní závěrku projednalo a schválilo prezidium na svém jednání 6. dubna t. r.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP