(19.10 hodin)

(pokračuje Fencl)

Dozorčí rada Pozemkového fondu ČR tento materiál projednala na svém řádném 19. zasedání 25. března 1999 bez připomínek. Dne 28. června 1999 jej projednala na schůzi vláda ČR a přijala usnesení č. 675, kterým doporučila Parlamentu ČR, aby tyto materiály schválil. V zemědělském výboru Poslanecké sněmovny byl projednán tento návrh 8. 10. 1999. Komentáře k připomínkám Ministerstva financí ČR a připomínkám pana místopředsedy vlády pana Mertlíka jsou součástí materiálu.

Z předložených materiálů vyplývá, že výnosy Pozemkového fondu České republiky byly překročeny o 686 milionů korun, výdaje nedočerpány ve výši 500 milionů korun. Celková finanční bilance Pozemkového fondu ČR k 31. 12. 1998 je aktivní v celkové výši 2,8 miliardy korun. Roční účetní závěrka byla podrobena auditu s výsledkem bez výhrad.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Tento sněmovní tisk projednal také zemědělský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 305/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Olga Sehnalová a informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené dámy a pánové, zemědělský výbor se zabýval a projednával výroční zprávu Pozemkového fondu ČR za rok 1998 a roční účetní závěrku Pozemkového fondu ČR za rok 1998, sněmovní tisk 305, na své 19. schůzi, která se konala dne 16. září 1999. Výstupem tohoto projednávání je usnesení č. 56, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 305/1. Dovolte mi tedy, abych vás s ním seznámila.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově ing. Pavla Rybníčka, místopředsedy prezidia Pozemkového fondu ČR, zpravodajské zprávě poslankyně Olgy Sehnalové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně výroční zprávu Pozemkového fondu ČR za rok 1998 a roční účetní závěrku Pozemkového fondu ČR za rok 1998, sněmovní tisk 305, schválit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Sehnalové a zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí, neboť nemám žádnou písemnou přihlášku. Žádnou přihlášku neregistruji, končím obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nebyly předneseny žádné návrhy k hlasování, můžeme přistoupit k rozpravě podrobné, do které taktéž nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy podrobné. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Ptám se pana ministra, zda si snad přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Paní zpravodajka si také nepřeje přednést závěrečné slovo. Prosím ji tedy, aby přečetla návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Prosím paní zpravodajku Sehnalovou, aby přečetla návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážená paní místopředsedkyně, vážená sněmovno, budeme hlasovat o usnesení:

"Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně výroční zprávu Pozemkového fondu ČR za rok 1998 a roční účetní závěrku Pozemkového fondu ČR za rok 1998, sněmovní tisk 305, schválit."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, zůstaňte ještě prosím u řečnického pultu. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej navrhl zemědělský výbor, který by zněl: Poslanecká sněmovna schvaluje - a přečtěte prosím zbytek znění. Samozřejmě nebudeme o tom hlasovat v té podobě, že zemědělský výbor schvaluje.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu Pozemkového fondu ČR za rok 1998 a roční účetní závěrku Pozemkového fondu ČR za rok 1998, sněmovní tisk 305.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Já vás na žádost pléna všechny odhlašuji. Prosím o novou registraci. V tuto chvíli je nás zde dostatek, abychom mohli rozhodnout hlasováním o tomto návrhu usnesení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 664 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 664 se z přítomných 82 pro vyslovilo 81 a nikdo nebyl proti. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme projednali tento bod a nyní udílím slovo k procedurálnímu návrhu panu poslanci Cyrilu Svobodovi.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si vás požádat o změnu programu, aby byl po tomto bodu, který jsme teď projednali, zařazen bod číslo 189, a to je Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou v Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. ledna 1999 do 30. června 1999. Prosím o to z mého sobeckého zájmu, protože já se budu muset potom vzdálit. Říkám to naprosto poctivě, takže pokud chcete vyhovět této žádosti, tak vás prosím o to, abych mohl tuto zprávu přednést. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi za jeho procedurální návrh, o kterém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 665, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 665 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 81 pro vyslovilo 62 a jeden byl proti.

 

Konstatuji, že nyní tedy budeme projednávat bod 189 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

189.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 1999 do 30. 6. 1999
/sněmovní tisk 389/

 

Prosím, aby se slova ujal předseda petičního výboru pan poslanec Cyril Svoboda a předloženou zprávu uvedl.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, předkládám standardní zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 1999 do 30. 6. 1999.

V tomto období došlo k nárůstu vyřízených petic o 167 petic oproti předchozímu období a mohu říci, že se zvýšil i zájem občanů, protože celkem petice podepsalo 256 108 občanů. Nejvíc petic, celkem 90, se týkalo zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví. Je velmi zajímavé, že 88 petic vyjadřovalo nesouhlas s tímto návrhem zákona a jen dvě vyjadřovaly podporu tomuto zákonu. Pokud se týká počtu podpisů pod petice, tak nejvíc zaznamenaly petice k ochraně zvířat a potom to byla oblast zdravotní politiky, zahraniční politiky a školství.

Mohu Poslaneckou sněmovnu ujistit, že všemi peticemi se petiční výbor podrobně zabýval, a pokud se petice týkaly legislativní aktivity, to znamená návrhů zákonů, a to byla drtivá většina těchto petic, tak petiční výbor většinou tyto návrhy postoupil i poslaneckým klubům k jejich politickému využití v další práci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP