(19.20 hodin)

(pokračuje Cyril Svoboda)

Myslím, že zpráva, kterou máte v písemné podobě, splňuje nároky, které vyžaduje Poslanecká sněmovna, a navrhuji, aby ji Poslanecká sněmovna schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ústně se hlásí pan poslanec Miloslav Kučera starší, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Pana poslance Svobodu asi překvapilo, že jsem se přihlásil do diskuse, ale já využívám této možnosti, protože se chci na některé věci zeptat nahlas, nejenom tak v kuloárech, neboť mi nejsou zcela jasné.

Já jsem - podobně jako my všichni - před časem dostal písemnou zprávu o tom, kolik přišlo peticí, o čem byly a jak byly vyřízeny. A protože nejméně dvě z nich se týkaly občanů mého volebního obvodu, kteří se na mne obraceli s dotazem, jak byly tyto petice vyřízeny, přečetl jsem si výslednou zprávu, která měla ovšem charakter velmi obecný, a chtěl jsem zjistit, jaký konkrétní dopad mělo projednání těchto petic na petičním výboru. Konkrétně se jednalo o jednu petici, která se týkala Pragobanky, a další petice se týkala protestu proti záplavě našeho trhu asijským levným zbožím.

Trošku mě překvapilo, že když jsem si volal na sekretariát petičního výboru, že mi bylo sděleno, že ano, že tyto petice byly sice projednány, ale že byly dány dál ještě k dalšímu projednávání a že bohužel nemám možnost v tuto chvíli zprávy, která by mi mohla zjistit, jak to v tuto chvíli s těmi peticemi je, protože se prostě projednávají, byly komusi určeny a výsledek prostě není. Já mám pocit, že možná je to moje chyba, že neznám jednací řád sněmovny v tomto směru, ale přesto bych se chtěl kolegy Svobody zeptat, zda je možné, abych jakmile budou tyto petice po projednání v petičním výboru a pak ještě zřejmě s někým dalším projednány k jakémusi konkrétnímu výsledku, abych tento konkrétní výsledek mohl dostat k dispozici, protože jinak ta zpráva, která nám teď byla předložena, je zprávou ryze formální, která nás pouze informuje o tom, kolik bylo podáno a kolik lidí podepsalo. To pro mne samozřejmě nemá nikterak hodnotící charakter.

Já bych chtěl např. ze svých zkušeností z práce v divadle a v rozhlase panu kolegovi říci, že obvykle - když tady uváděl ta čísla okolo peticí proti registrovanému partnerství - je to vždycky tak, že píší ti, kdo jsou nespokojeni. Málokdy vyjadřují své vnitřní pohnutí ti lidé, kteří jsou spokojeni, takže vycházet jaksi z čísel v tomto směru není nějaké relevantní stanovisko. Já se omlouvám, že jsem zdržoval, ale řekl jsem to tady zcela záměrně, protože mně systém vyřizování peticí není jasný a byl bych rád, jestli bych na něj mohl v rámci této rozpravy dostat odpověď.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se ptám pana poslance Svobody, zda si přeje vystoupit nyní, nebo v závěrečném slově? Dobrá, registruji další přihlášku do rozpravy, ke které udílím slovo.

 

Poslanec František Pejřil: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Já jako člen petičního výboru bych teď jenom stručně, krátce odpověděl, jak je to s peticemi, a potom náš předseda petičního výboru by to vám to řekl podle jednacího řádu, jak to je.

Na petiční výbor docházejí všechny petice a tyto petice v první řadě rozdělujeme tam, kam přísluší, tzn. petice vztahující se ke zdravotnictví zdravotnímu výboru, hospodářské hospodářskému výboru atd. To znamená, že petice takto zaměřené - na petičním výboru vám řeknou, kam šly a jaký výbor je řeší. Já bych snad - a doufám, že to není ode mne teď přehnané - já bych chtěl teď, jak tady stojím, krátce poděkovat pracovníkům petičního výboru našeho parlamentu, protože myslím, že svou práci dělají velice odpovědně a dobře.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Končím rozpravu k tomuto bodu a udílím slovo panu poslanci Svobodovi k závěrečnému slovu.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Děkuji. Já bych rád reagoval na příspěvek pana kolegy Kučery. Myslím, že je otázka naprosto správná. Jednací řád Poslanecké sněmovny totiž stanoví, že petice adresované sněmovně, jejím orgánům a funkcionářům se doručí petičnímu výboru. To se samozřejmě děje. Ten posoudí, zda podání splňuje náležitosti stanovené petičním zákonem, protože my posoudíme, zda to formálně je petice. Nepřísluší-li vyřízení petice petičnímu výboru, postoupí petiční výbor její stejnopis orgánu sněmovny, kterému vyřízení petic věcně náleží. Podstata je v tom, aby si petiční výbor nemonopolizoval svůj postoj a svoji pravomoc tak, že by vyřizoval petice, které fakticky náleží do pravomoci jiných orgánů Poslanecké sněmovny. A myslím si - obzvlášť téma Pragobanky, Unionbanky nebo věci, které se týkají zdravotnictví - že máme specializované výbory a že je dobré, aby byly projednány tam.

O tomto postupu my vždycky petenta vyrozumíme. A samozřejmě potom, po jejich vyřízení, máme zpětnou vazbu. Jsme samozřejmě připraveni podat kdykoliv podrobnou informaci, ale toto je postup zcela podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Myslím, paní místopředsedkyně, že žádný návrh na zamítnutí nepadl, proto myslím, že můžete dát hlasovat o této zprávě, aby ji Poslanecké sněmovna schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To nemohu, pane poslanče, protože já jsem ukončila teprve všeobecnou rozpravu. Nyní přistoupím k rozpravě podrobné, ve které také musí zaznít návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Tedy zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Myslím, že by se do ní měl přihlásit minimálně pan poslanec Cyril Svoboda, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Paní místopředsedkyně, navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. ledna 1999 do 30. 6. 1999.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Já vás v tuto chvíli všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Prosím všechny přítomně poslance, aby se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

V tuto chvíli už můžeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho přednesl pan poslanec Cyril Svoboda.

Zahajuji hlasování číslo 666 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 666 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 76 pro vyslovilo 75 a 1 byl proti.

 

Tím jsme projednali tento bod a dalším bodem je bod 183 schváleného pořadu schůze, který je

 

183.
Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1998
/sněmovní tisk 312/

 

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Považuji za svou povinnost pro stenozáznam uvést, že při hlasování pořadové číslo 663 jsem hlasoval proti, nicméně na sjetině je napsáno, že jsem hlasoval pro. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zprávu o stavu zemědělství jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 312. Prosím, aby se slova ujal ministr zemědělství Jan Fencl a předloženou zprávu uvedl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP