(19.30 hodin)

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní předsedající, ctěná sněmovno, na základě usnesení vlády České republiky č. 772 z 18. července 1999 předkládám Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 1998.

Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1998 je předkládána na základě § 6 zákona 252/1997 Sb., o zemědělství. Od roku 1993 je to již šestá zpráva. K projednání ve vládě byla předložena na základě jejího plánu legislativních úkolů, a to Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Osnova zprávy 1998 byla koncipována na základě získaných zkušeností ze zpracování předchozích zpráv. Dále byly posuzovány osnovy mnoha zahraničních zelených zpráv.

Shodně s předcházejícími zprávami je provedeno základní členění do těchto částí: souhrn - situace v zemědělství v roce 1998, zemědělská politika v roce 1998 a tabulkové přílohy. Osnova zprávy 1998 je mírně rozšířena, neboť je nově zařazena kapitola, která podává zprávu o činnosti nevládních zemědělských organizací.

Důležitou částí zprávy 1998 je souhrn, který bude vydán po schválení vládou České republiky a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v jazykových mutacích.

Vývoj zemědělství České republiky v roce 1998 byl do značné míry ovlivněn změnami obecných rámcových podmínek. Podstatnou změnu představovala změna vlády a s ní spojená změna priorit hospodářské politiky vyjádřená v programovém prohlášení této vlády. I když programové prohlášení založilo příznivější podmínky pro rozvoj zemědělství, byl jeho stav a vývoj ovlivněn v prvé řadě reálnou makroekonomickou situací, která se začala po roce 1995 výrazně zhoršovat a v roce 1998 už vykazovala podstatné znaky ekonomické krize. Ekonomická situace v zemědělství v roce 1998 není jen výsledkem daného kalendářního roku, ale je důsledkem vývoje předchozích let. To je v zemědělství obvyklé.

Podstatným způsobem byl stav a vývoj v zemědělství v roce 1998 ovlivněn zemědělskou politikou, především posilováním přímých plateb za údržbu krajiny, opatřeními v řešení následků přírodních katastrof a podporou stabilizace vnitřního agrárního trhu. V souhrnu se podíl celkové podpory poskytované zemědělským výrobcům na hodnotě příjmů ze zemědělské činnosti zvýšil z 10 % v roce 1997 na 17 % v roce 1998.

Od roku 1989 došlo v roce 1998 teprve podruhé k mírnému meziročnímu zvýšení hrubé zemědělské produkce, které však hodnotíme jenom jako projev zastavení poklesu. Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách se zvýšila o 548 mil. korun, tj. o 0,7 %, přičemž živočišná produkce vzrostla o 2,7 % a rostlinná produkce o 1,7 % se snížila. Ve srovnání s rokem 1989 byla hrubá zemědělská produkce v roce 1998 nižší o 28,2 %.

Ekonomické výsledky zemědělství a zemědělských podniků v roce 1998 ovlivňovala řada faktorů. Pozitivně působil mírný růst hrubé zemědělské produkce provázený růstem produktivity práce, a to v důsledku úbytku pracovních sil ze zemědělství, regulační opatření Státního fondu tržní regulace na agrárním trhu, zejména u obilovin a mléka, výrazné zvýšení dotace do zemědělství a poměrně příznivý počátečný cenový vývoj většiny živočišných výrobků, a to viděno z celoročního pohledu. Dále také meziroční pokles indexu cen vstupu do zemědělství, který zmírnil vliv tzv. cenových nůžek. Negativně však působil na ekonomické výsledky zemědělských podniků pokles cen většiny rostlinných výrobků, stále ještě vysoké ceny vstupů do zemědělství ve srovnání s cenami zemědělských výrobců, přetrvávající nerovná pozice zemědělských výrobců na trhu a v závěru roku razantní zvýšení dovozu levných dotovaných agrárních výrobků ze zemí Evropské unie, ale také ze zemí CEFTA.

Celkově resort trpí nedostatkem finančních zdrojů, ekonomickou nestabilitou podnikatelských subjektů, důsledky přerušených finančních toků ve výrobkových vertikálách a dlouhodobou vnitřní zadlužeností, což se plně projevilo v nástupu do roku 1999.

Zákon o zemědělství ukládá vládě České republiky, aby spolu se zprávou předložila i návrh na opatření vyplývající z hodnocení uplynulého období. Při projednávání zprávy o stavu zemědělství České republiky za rok 1998 na 20. schůzi zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu bylo přijato doprovodné usnesení č. 62 k usnesení č. 60, ve kterém zemědělský výbor žádá přepracování návrhu nezbytných opatření vyplývajících ze zprávy o stavu zemědělství České republiky za rok 1998.

V souladu s tímto doprovodným usnesením č. 62 jsme rozpracovali návrh nezbytných opatření vyplývajících ze zprávy o stavu českého zemědělství za rok 1998. Já jsem jej následně zaslal předsedovi zemědělského výboru se žádostí, aby s tímto návrhem seznámil členy zemědělského výboru. Tuto formu jsem volil proto, že jsem považoval za svoji povinnost a za nezbytné vyhovět poptávce zemědělského výboru. Jiná forma z důvodů časových a z důvodu odsouhlasení vládou nebyla možná.

Ctěná sněmovno, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Zprávu projednal zemědělský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 312/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Ladislav Skopal, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Jsem informována, že nikoli pan poslanec Skopal, ale pan poslanec Palas, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru ze dne 22. září 1999 ke zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 1998 - sněmovní tisk 312.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově ing. Jana Fencla, ministra zemědělství České republiky, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Palase a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 1998 - sněmovní tisk 312 - vzít na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Slovo má pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, děkuji za slovo. Paní a pánové, pane ministře, chtěl bych vyjádřit - a vás paní předsedající požádat, abyste zajistila předání vaším prostřednictvím těm, kteří zde nejsou - hluboké rozhořčení nad tím, že takto významné národohospodářské téma - jedno z nejvýznamnějších - se projednává před poloprázdnou, kdepak poloprázdnou, ale skoro prázdnou sněmovnou. Ukazuje to, že paní a páni kolegové mají velký zájem o zemědělství a venkov.

Chci vás - vy zbývající, kteří projevujete zájem - odměnit tím, že nebudu mluvit tak dlouho, jako jsem mluvil v prvním případě. Vynahradím vám to zdržení. Chtěl bych především vyjádřit přesvědčení, že tato zpráva, kterou předkládá vláda České republiky ke schválení Poslanecké sněmovně, je tentokrát - by řekl bych poprvé v historii zelených zpráv - nebo alespoň vykazuje z mého pohledu určité znaky, které mě opravňují tvrdit, že je daleko objektivnější, lepší minulých zpráv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP