(19.40 hodin)

(pokračuje Kováčik)

Je také podstatně podrobnější. Byl jsem z těch, kteří podpořili minulé zprávy, čili chci podpořit i tuto zprávu, protože si myslím, že je třeba, aby zemědělský zákon byl naplňován a byl naplňován co nejlépe. Jsem však přesvědčen o tom, že o míře, šířce a hloubce, o rozměru naplňování funkce zemědělství v národním hospodářství, ve společnosti, v kultuře, v ekologii, v pracovních silách, ano, i ve výrobě potravin, bychom měli pro příštích zhruba deset let rozhodovat v přece jenom reprezentativnějším grémiu, než je pouze vláda. Plynule navazuji na koncepci agrární politiky, kterou vláda schválila, na základě které se i některé údaje ve zprávě vyskytují a na kterou navazují i návrhy nezbytných opatření, které se na základě zemědělského zákona v závěru zprávy vyskytují.

Chtěl bych poznamenat, že bychom měli právě v návaznosti na letošní, tedy na zelenou zprávu, na zprávu o stavu zemědělství v roce 1998, vzít na program Poslanecké sněmovny - netvrdím kdy, jestli to bude teď, tento týden, nebo až v prosinci nebo v další schůzi - vážnou diskusi o budoucnosti našeho zemědělství. Vážnou diskusi o agrární politice, o koncepci agrární politiky pro nejbližší desetiletí. Byl bych rád, kdyby se tak stalo, a byl bych rád, kdybychom se v nejširším politickém spektru mohli shodnout na tom, jaké to mají být kroky, jak hluboké, kterým směrem atd.

Konečně k nezbytným opatřením, která jsou jakoby východiskem zprávy, si dovolím poznamenat, že když se stavěl zemědělský zákon, tak úmysl zákonodárce byl poněkud jiný. Úmysl zákonodárce byl, že tato nezbytná opatření by měla být poněkud konkrétnější, možná užší, možná i časově omezenější, než jsou v této zelené zprávě. To je také jedna z vážných připomínek, které k této zprávě mám. Tato opatření jsou příliš ambiciózní. Vzhledem k tomu, jakým způsobem a do jaké míry probíhala jednání o naplnění zemědělské kapitoly státního rozpočtu, se ukazuje, že konkrétnost by zde slušela daleko více. Chtěl bych pana ministra požádat, aby při konstrukci příští zprávy o stavu zemědělství tato slova vzal na vědomí a byl v tomto směru konkrétnější.

Jinak doporučuji Poslanecké sněmovně zprávu o zemědělství za rok 1998 schválit. Děkuji vám, kteří jste zde vydrželi, za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy, mohu zahájit rozpravu podrobnou a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, dříve než přednesu návrh na usnesení k tomuto bodu, chtěl bych vás požádat vzhledem k tomu, že je zde málo kolegů a kolegyň, abyste na základě žádosti poslaneckého klubu sociální demokracie odložila hlasování na zítřek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Vzhledem k tomu, že byla taková dohoda, že po 19. hodině, pokud některý klub vznese námitku proti hlasování k určitému bodu, že se o tomto bodu nebude hlasovat. K tomuto bodu byla uzavřena rozprava a hlasovat o návrhu usnesení, které znělo "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 1998 ", budeme hlasovat zítra.

 

Dalším bodem je

 

184.
Návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 1999
/sněmovní tisk 326/

 

Odůvodněním návrhu a stanoviska vlády je pověřen ministr zemědělství a předseda prezidia Pozemkového fondu Jan Fencl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, ctěná sněmovno, v souvislosti s přijetím zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby je nezbytné ze strany Pozemkového fondu České republiky připravit podmínky pro přípravu realizace výše zmíněného zákona. Mimo naprosté priority intenzity, identifikace a lustrace státní zemědělské půdy, to je dohledání listiny deklarující přechod vlastnického práva na stát, je nutné zabezpečit proces převodu státní půdy metodicky a technicky. Z tohoto důvodu je nezbytné personálně posílit ve druhém pololetí roku 1999 územní pracoviště Pozemkového fondu České republiky a některé útvary ústředí, především odbor informatiky, sekce správy majetku a sekce restitucí.

Po rozboru personálních možností i finančního krytí nových činností předkládám návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1999. Změna se týká především počtu zaměstnanců. V návrhu je předkládáno během července až listopadu přijmout 60 pracovníků, tedy zvýšení celoroční je po přepočtu z 598 na 616 přepočtených pracovníků. Pro navýšení mzdových prostředků jsem vycházel z průměrné mzdy za měsíc březen 1999, tedy nižší, než je plánovaná průměrná mzda roční. Další navýšení se týká investičních prostředků o 2,5 milionu korun. Jedná se o plánovaný nákup personálních počítačů pro nové zaměstnance. Materiálové náklady a služby jsou povýšeny o 450 tisíc korun, z toho 90 % se týká nákladů na spoje. Krytí ostatních materiálových nákladů a služby, které vzniknou v souvislosti s přijetím nových zaměstnanců Pozemkového fondu ČR, budou pokryty úspornými opatřeními v rámci schváleného rozpočtu.

Závěrem chci konstatovat, že celkové navýšení rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1999 je 7,8 milionu korun.

Musím konstatovat, že vláda přijala k návrhu změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky stanovisko, které konstatuje, že předběžný návrh nevychází z dostatečného rozboru personálních možností a finančního krytí nových činností Pozemkového fondu ČR v roce 1999, česky řečeno, nenabyla přesvědčení, že navýšení o 60 pracovníků je nezbytné.

Tolik moje informace jako informace ministra zemědělství. Nicméně jako předseda Pozemkového fondu doporučuji, aby tento materiál schválený prezidiem Pozemkového fondu po doporučení dozorčí radou Pozemkového fondu byl touto sněmovnou schválen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Fenclovi. Návrh projednal zemědělský výbor. Usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 326/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jiří Papež a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, pan ministr mně svým podrobným zdůvodněním poměrně usnadnil práci, proto pouze seznámím Poslaneckou sněmovnu s tím, že zemědělský výbor projednal předložený návrh na své 22. schůzi dne 5. října letošního roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP