(19.50 hodin)

(pokračuje Papež)

Usnesení zemědělského výboru jste obdrželi jako sněmovní tisk 326/1. Výbor v tomto usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR pro rok 1999, sněmovní tisk 326, schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Papežovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se do rozpravy nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu.

Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné, do které se také nikdo nehlásí. Pan poslanec Papež si pravděpodobně přeje zopakovat návrh usnesení, k čemuž mu udílím slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR pro rok 1999 podle sněmovního tisku 326.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se dále nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Rozhodneme o návrhu usnesení, jak jej předložil poslanec Papež.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 667 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 667 se z přítomných 73 pro vyslovili 73, nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme projednali tento bod. Dalším bodem je

 

187.
Přepracovaná Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1998
/sněmovní tisk 328/

 

Připomínám, že na 15. schůzi jsme vyslovili nesouhlas s předloženou účetní závěrkou a výroční zprávou fondu, tisk 178, a požádali jsme o předložení nové účetní závěrky a výroční zprávy, přepracované podle připomínek vlády a dozorčí rady Fondu dětí a mládeže. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 328/2.

Přepracovaný materiál projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 328/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Maňásek a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Děkuji. Paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, než začnu svoji stručnou zpravodajskou zprávu, chtěl bych přednést návrh, aby rozprava k bodu 187 a bodu 188 byla sloučena. Krátké zdůvodnění: jak dozorčí rada a vláda ve svém stanovisku, tak i výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tyto dva body projednávaly společně. Po rozpravě přednesu dva návrhy na usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že je to výborný nápad.

 

Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu. Kdo je pro tento návrh v hlasování pořadové číslo 668, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 668 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 72 pro vyslovilo 65 a proti nebyl nikdo.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

188.
Konsolidovaná účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1998
/sněmovní tisk 324/

 

Jde o sněmovní tisk 324 a stanovisko vlády máme jako sněmovní tisk 324/2. Tento tisk projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 324. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, kterým je také pan poslanec Jaroslav Maňásek, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Oba body jsou otevřeny. Prosím pana poslance Maňáska, aby uvedl oba tyto body, ke kterým potom otevřu sloučenou rozpravu.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Děkuji, paní předsedající. Ve své zpravodajské zprávě vycházím především ze stanoviska dozorčí rady a ze stanoviska vlády k oběma bodům, což je sněmovní tisk 324/2 a 328/2. Vláda konstatuje, že přepracovaná konsolidovaná účetní závěrka a přepracovaná výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1998 je kromě uvedených výjimek zpracována v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vítá skutečnost, že její požadavky na přepracování a doplnění účetní závěrky byly akceptovány. Vláda si je vědoma, že i přepracovaná konsolidovaná účetní závěrka a přepracovaná výroční zpráva fondu za rok 1998 obsahují nepřesnosti a drobné nedostatky, které vyjádřila ve svém stanovisku jak vláda sama, tak dozorčí rada fondu. Vláda doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přijmout přepracovanou a konsolidovanou účetní závěrku a přepracovanou výroční zprávu fondu za rok 1998 a v usnesení zohlednit připomínky dozorčí rady fondu.

Paní předsedající, pokud proběhne rozprava, tak bych potom přednesl obě usnesení k bodu 187 a k bodu 188.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Maňáskovi a otevírám sloučenou všeobecnou rozpravu. Otevírám všeobecnou rozpravu k oběma projednávaným bodům, do které se písemně přihlásila paní poslankyně Alena Svobodová, které udílím slovo.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v posledních měsících se podvýbor pro mládež poměrně často zabýval problematikou Fondu dětí a mládeže a Poslanecká sněmovna jakožto zřizovatel fondu věnovala větší pozornost činnosti této instituce, která na základě zákona o Fondu dětí a mládeže spravuje majetek bývalého SSM. Bohužel k této zvýšené pozornosti došlo teprve především pod vlivem otevřeného tunelování dětského majetku, které se projevilo v kauze CKM. Poslanecká sněmovna posléze neschválila - jak už bylo řečeno - účetní závěrku a výroční zprávu Fondu dětí a mládeže za rok 1998 a odvolala výbor fondu, který nejenže neplnil ze zákona dostatečně svou funkci, to znamená využívat svěřený majetek, tedy majetek bývalého SSM, ve prospěch dětí a mládeže, ale navíc nečinně přihlížel právě otevřené manipulaci s tímto majetkem. Mám tedy na mysli již zmíněnou kauzu, v níž loni vládou schválený prodej majetku ve správě CKM v hodnotě 104 milionů byl letos realizován za 4 miliony a bez vědomí vlády. Dodnes nikdo nebyl pohnán k odpovědnosti za milionové ztráty při hospodaření se státním majetkem v posledních devíti letech. Byla podána zatím pouze žaloba Ministerstva školství na bývalý Fond dětí a mládeže právě za postoj k CKM.

Je třeba souhlasit se stanoviskem dozorčí rady Fondu dětí a mládeže k přepracované výroční zprávě a účetní závěrce za rok 1998, kde se ke kauze CKM konstatuje, že Fond dětí a mládeže se ani nepokusil o návrh trestního stíhání minimálně za nečinnost při odvracení hrozících škod, když už ne za škody při správě cizího majetku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP