(20.00 hodin)

(pokračuje Svobodová)

A situaci v CKM dokresluje i fakt, že předložený materiál, tedy projednávaný materiál, obsahuje účetní závěrku CKM bez auditu, resp. audit konstatuje, že účetnictví CKM je neprůkazné.

V přepracované výroční zprávě dále není reagováno na stanovisko vlády žádající vysvětlení, jaká opatření budou přijata Fondem dětí a mládeže, aby se nejen neprohlubovala, ale odstranila ztrátovost svěřeného majetku, a jaké důsledky budou vyvozeny ze vzniklých ztrát. Připomínám, že provozní hospodářský výsledek za rok 1998 byl opět ztrátový. Ztráta činila 20,7 milionu korun, a to i přesto, že jsou v něm zahrnuty tržby z prodeje investičního majetku v hodnotě 14,7 milionu, dále se ztrátou hospodaření CKM - přes 261 milionů - a Junie - 12 milionů korun.

Dále je také zarážející, že pod přepracovanou zprávou jsou podepsáni ti, kteří se nemalou měrou zasloužili o katastrofální stav hospodaření Fondu dětí a mládeže, např. zástupce ředitele, který byl po zveřejnění kontrolní zprávy NKÚ loni odvolán z funkce ředitele a v poslední době vykonával opět funkci náměstka ředitele.

Jak už jsem se zmínila, Poslanecká sněmovna odvolala většinu členů výboru Fondu dětí a mládeže a zvolila výbor nový v čele s novým předsedou.

Já bych využila této chvíle, abych vyslovila to, že lze kladně hodnotit, že došlo ke snížení pracovníků exekutivy. Byly např. zrušeny funkce náměstka pro mládežnickou kulturistiku a koordinátora pro privatizaci. Bylo by zajímavé zjistit, čím se vlastně tito dva zaměstnanci Fondu dětí a mládeže zabývali a jak náročná byla jejich činnost, když byli stejně jako ředitel zařazeni do 12. platové třídy s 50procentním osobním příplatkem. Není pak divu, že za 6 let svého působení spotřeboval Fond dětí a mládeže na svou činnost přes 100 milionů korun, zatímco na přímou podporu dětí a mládeže pouhých 623 tisíc korun.

Nový výbor Fondu dětí a mládeže dále odvolal ředitele Fondu dětí a mládeže a jeho náměstka a provedl personální změny na pěti místech exekutivy.

Na závěr bych chtěla vyslovit určité uspokojení nad tím, že nový výbor, který Poslanecká sněmovna po odvolání předchozího výboru zvolila, se snaží plnit daleko důsledněji svou funkci danou mu zákonem. O tom svědčí i jím vypracovaná strategie další činnosti Fondu dětí a mládeže, jak to žádá usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Byla předložena k připomínkovému řízení a bude projednávána v podvýboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Záleží tedy i na nás poslancích, abychom přispěli k takové podobě této strategie, která přispěje k tomu, že majetek bývalého SSM bude v optimální míře sloužit dětem a mládeži.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Svobodové. Hlásí se dále někdo do všeobecné rozpravy? Není tomu tak, končím všeobecnou rozpravu a vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy, o kterých bychom nyní museli hlasovat, můžeme přistoupit k rozpravě podrobné, do které udílím slovo panu poslanci Maňáskovi.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych přednesl návrh na usnesení ke sněmovnímu tisku 328/1, což je přepracovaná výroční zpráva a účetní závěrka, je to bod jednání č. 187.

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, přepracovanou výroční zprávu a účetní závěrku Fondu dětí a mládeže za rok 1998, tisk 328, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako tisk 328/1, ve kterém výbor doporučuje Poslanecké sněmovně s předloženým materiálem vyslovit souhlas.

Doporučuji proto Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje přepracovanou výroční zprávu a účetní závěrku Fondu dětí a mládeže za rok 1998, podle sněmovního tisku 328."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. Můžete současně přednést i návrh na usnesení k dalšímu bodu, kde byly sloučeny rozpravy.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Já bych jen zopakoval návrh: "Poslanecká sněmovna schvaluje přepracovanou výroční zprávu a účetní závěrku Fondu dětí a mládeže za rok 1998, podle sněmovního tisku 328."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane zpravodaji, já se vám snažím naznačit, že probíhá sloučená podrobná rozprava k oběma tiskům, takže byste v tuto chvíli mohl ještě přednést návrh usnesení ke druhému sněmovnímu tisku. Poté uzavřeme rozpravu a budeme o těchto dvou návrzích hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Děkuji, já se omlouvám. Doporučuji na základě projednání konsolidované účetní závěrky Fondu dětí a mládeže ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Fondu dětí a mládeže za rok 1998, podle sněmovního tisku 324."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu k oběma tiskům.

V tuto chvíli se tedy vracíme k projednávání bodu 187 schváleného pořadu schůze, kterým je sněmovní tisk 328.

Pan zpravodaj Maňásek přednesl návrh usnesení, který zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje přepracovanou výroční zprávu a účetní závěrku Fondu dětí a mládeže za rok 1998."

Já vás všechny pro jistotu odhlašuji a prosím o novou registraci. V tuto chvíli můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 669. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 669 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 74 pro vyslovilo 61 a 12 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní projednáme bod 188 schváleného pořadu schůze, kde pan zpravodaj přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Fondu dětí a mládeže za rok 1998."

Je tomu tak, pane zpravodaji? Ano.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 670. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 670 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 72 pro vyslovilo 60 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsem projednali všechny body, které bylo možné dnes projednat. Končím dnešní jednání, budeme pokračovat zítra, ve středu 10. 11. v 9.00 hodin, a to bodem pořadové číslo 74 schváleného pořadu schůze.

 

(Schůze přerušena ve 20.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP