(14.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

V souladu s ustanovením § 97 odst. 4 našeho jednacího řádu předkládám tento vrácený návrh sněmovně k projednání, a to za bod 4 návrhu pořadu.

Dále navrhuji zařadit do bloku voleb nový bod, a to "Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku ČR", a to před bod 82 návrhu pořadu, přičemž tento bod může být projednáván nejdříve 3. prosince tohoto roku.

To je vše z mé strany. Nyní prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. První je písemně přihlášený pan poslanec František Brožík, připraví se pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové, dovoluji si navrhnout dva body programu 19. schůze, a to první bod, který by nesl název "Projednání časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na první pololetí roku 2000". Tento bod doporučuji navrhnout jako pátý bod současného programu, to znamená po projednání vrácených zákonů Senátem.

Jako druhý bod si dovoluji navrhnout zařadit do sekce druhých čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, tisk 207. Tento bod navrhuji tedy zařadit do bloku zákonů druhého čtení, to znamená od č. 31 do č. 39, to je tedy jako 40. bod našeho jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a prosím, jak pana poslance Brožíka, tak ostatní paní poslankyně a pány poslance, kteří budou předkládat své návrhy, aby mi tyto návrhy dodali písemně. Nyní má slovo pan poslanec Václav Krása, připraví se pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby bod 66, to je třetí čtení návrhu poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kühnla a dalších, byl projednán jako první bod našeho programu ve čtvrtek 2. prosince. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Jaromír Talíř, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já si dovolím připomenout sněmovně gentlemanskou dohodu, kterou učinila při minulé schůzi, kdy byl znovu do druhého čtení vrácen poslanecký návrh zákona, který předkládám společně s kolegou Martínkem a Kučerou starším, a kdy bylo přislíbeno, že bude tento zákon projednáván na začátku schůze. Navrhuji tedy přeřadit bod č. 31, tento zákon, jako bod č. 2 dnešního pořadu za návrh poslanců Václava Krásy a dalších. Krátké odůvodnění: tento zákon je spojen velmi úzce s živnostenským zákonem, který už projednává Senát, a je velmi potřebné, aby byly tyto zákony v co možná nejkratším časovém termínu projednány za sebou.

Zároveň žádám, aby třetí čtení tohoto zákona bylo zařazeno stejně tak jako předchozí zákon na čtvrtek tohoto týdne jako druhý bod.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych k návrhu pořadu předložil pozměňovací návrh, a sice body 29 a 30, což je vládní návrh zákona o státním rozpočtu a časový harmonogram projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, zařadit jako první dva body na jednání zítřejšího dne, tedy ve středu.

Dovolte stručné odůvodnění: Rozpočtové provizorium je bohužel nezbytnou nutností v tuto chvíli, ale nám všem by mělo záležet na tom, aby trvalo co nejkratší dobu, protože každý den rozpočtového provizoria svým způsobem znamená negativní důsledek na Českou republiku. Neexistuje žádný důvod se domnívat, že příští týden budou známy nějaké nové skutečnosti, který by mohly ovlivnit postoje jednoho každého z nás či některých klubů, a pokud po rozpravě padne zde ve sněmovně rozhodnutí, že vládní návrh zákona bude vládě opět vrácen, je potřeba tak učinit co nejdříve, aby co nejdříve začala běžet lhůta k přepracování a neztratili jsme tak dynamiku mechanismu projednávání tohoto návrhu. Pokud po rozpravě zde vznikne vůle schválit předložený návrh, je tak rovněž potřeba učinit co nejdříve.

Jak jsem řekl, rozpočtové provizorium je bohužel nezbytnou nutností, ale neměli bychom ho sami prodlužovat zbytečným odkládáním projednávání vládní předlohy a vlastní liknavostí. Proto prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kalouskovi, slovo má pan poslanec Jan Vidím, připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si předložit Poslanecké sněmovně návrh na vyřazení bodu 83 z navrženého pořadu jednání schůze Poslanecké sněmovny, tedy "Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie". Důvod je následující: stávající rada, respektive členové stávající rady, jejich mandát vyprší dvanácti z nich až 27. února příštího roku a třináctému pak až 8., respektive 7. července příštího roku. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně, aby tento bod projednala nejdříve na své příští schůzi. Čili ještě jednou - navrhuji vyřadit bod 83 předloženého pořadu jednání schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Libor Ambrozek. Připraví se paní poslankyně Taťána Jirousová.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, v souvislosti s tím prvním balíkem zákonů, které se týkají vstupu do EU, a většina z nich se zabývá reformou veřejné správy, tak si dovoluji navrhnout přeřazení bodu 47, což je "Vládní návrh ústavního zákona o zkrácení funkčního období zastupitelstva hl. m. Prahy", za bod 15, což je zákon o hlavním městě Praze, protože se domnívám, že tyto body spolu úzce souvisejí. Dále navrhuji přeřadit bod 56, to je vlastně návrh zákona o přechodu majetku do majetku krajů, a zařadit za bod 16, kterým se projednávají kompetence krajů. Tyto body spolu rovněž souvisejí a jsem přesvědčen, že máme-li projednávat reformu veřejné správy současně ve výboru, měly by všechny tyto zákony projít také současně prvním čtením. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ambrozkovi, slovo má paní poslankyně Taťána Jirousová, připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, doporučuji zařadit před bod 96 následující bod "Informace prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o zprávě NKÚ k Všeobecné zdravotní pojišťovně a ministra zdravotnictví o výsledku kontroly VZP".

Zprávy z kontrol provedené ve Všeobecné zdravotní pojišťovně konstatovaly tak zásadní problémy, že je nutno se jimi se seriózně zabývat. Je nutné přeformulovat pravidla pro hospodaření VZP, podívat se na konkrétní případy a zohlednit na druhou stranu i některé připomínky VZP, které kontrolními orgány byly zamítnuty. Celkové kontroly doložily nutnost zabývat se hospodařením VZP, podle mého názoru, na půdě parlamentu.Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Miroslav Beneš, připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP