(14.30 hodin)

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, navázal bych na slova kolegy Ambrozka. V podstatě na programu této schůze máme celkem 12 vládních návrhů zákonů, které souvisí tu více, tu méně s reformou veřejné správy. On mě malinko předběhl a já tedy budu navrhovat úpravu programu schůze s respektováním návrhů pana kolegy Ambrozka.

Tedy za body 12, 13, 14 a 15 vřadit bod 47, tedy návrh zákona o zkrácení funkčního období hl. města Prahy, pak by následoval bod 16, pak bod pod pořadovým číslem 56, kterým je "Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů", a pak bych poprosil o podporu, aby dále byly projednávány návrhy zákonů pod pořadovým číslem 19, 20, 21, 23 a 24, což by znamenalo, že budeme v jednom balíku hovořit jak o technických, kompetenčních, transformačních, ale i finančních záležitostech reformy veřejné správy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Benešovi. Slovo má pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, z podobných důvodů jako kolega Beneš a kolega Ambrozek navrhuji, aby také ještě byly udělány dva přesuny v návrhu pořadu schůze, a to bod 34 aby byl přesunut za bod 9, protože i tento návrh zákona patří k těm, které nás přibližují k EU a měl by být projednán. A ze stejných důvodů bod 42 za bod 16. Jedná se opět o tentýž problém. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Slovo má pan poslanec Svatomír Recman, připraví se paní poslankyně Jitka Kupčová.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážená sněmovno, chtěl bych navrhnout zařazení nového bodu, který vychází z jednání rozpočtového výboru. Jsem si vědom určitého rizika, které tady je, a to spočívá v tom, že lhůta stanovená Poslaneckou sněmovnou k projednání zákona ve výboru je 60denní, tak jak to stanovuje § 91 jednacího řádu. Právě tato 60denní lhůta uplyne až 14. prosince, to znamená, bylo by možné tento bod projednávat až od 15. prosince 1999. Jedná se o zařazení návrhu zákona o kampeličkách. Přesněji bych to formuloval takto: zařadit tento bod za bod 39, což je druhé čtení, a rovněž za bod 81 - třetí čtení, tedy zařadit nový bod s názvem "Návrh poslanců Michala Doktora, Svatomíra Recmana, Bohuslava Sobotky a Pavla Šafaříka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony", sněmovní tisk 244.

Domnívám se, že situace na úseku peněžního družstevnictví je složitá a že by bylo třeba se této materii věnovat ještě na prosincové schůzi. Jsem si vědom i té možnosti, že může prosincová schůze skončit do toho termínu, tzn. do 15. prosince. Pak bychom ho přesunuli na nejbližší následující schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, chápu to, že zákon, který navrhujete zařadit, je zákon velice významný, ale upozorňuji na to, že pokud neuplynula lhůta k projednání tohoto zákona k dnešnímu dni 14.00 hodinám, není možné dnes při schvalování pořadu schůze o tomto návrhu zákona hlasovat. Já jsem pro jistotu, protože takovýchto návrhů bylo směřováno více, tento záměr konzultovala s parlamentní legislativou. Opravdu to možné není.

Paní poslankyně Jitka Kupčová má slovo, připraví se pan poslanec Janeček.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby bod 7. návrhu pořadu, kterým je "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád", sněmovní tisk 257, byl přeřazen a projednáván za bodem 39, tedy jako poslední bod bloku zákonů projednávaných ve druhém čtení.

Důvodem tohoto návrhu je velké množství legislativně technických změn a nutných promítnutí přijatých pozměňovacích návrhů ústavně právním výborem do jiných ustanovení návrhu. Pan zpravodaj Dr. Výborný, který byl k těmto úpravám ve spolupráci s legislativou zmocněn, má všechny tyto změny připraveny, ale vzhledem k rozsáhlosti pokládá za vhodné, aby tyto změny byly zpracovány jako sněmovní tisk s názvem "Pozměňovací návrhy zpravodaje" a rozdány všem poslancům, aby nebylo nutné je všechny číst na mikrofon. Pan zpravodaj je pro dnešní odpoledne omluven a časová náročnost přípravy tohoto tisku je důvodem mého návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan poslanec Janeček, připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, z důvodů všem známých navrhuji zařadit nový bod programu a to je "Změna v orgánech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR". Navrhuji zařadit tento bod na pátek.

Dále navrhuji zařadit bod "Volba předsedy vyšetřovací komise pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě". Navrhuji zařadit tento bod rovněž na pátek a doufejme, že se nám podaří již tu věc vyřešit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má pan poslanec Karel Vymětal, připraví se pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v bloku navrženého pořadu "Návrhy související se vstupem do EU" je mimo jiné zařazen také bod 22, což je "Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně souvisejících předpisů". Chtěl bych, dámy a pánové, ocitovat z důvodové zprávy k tomuto návrhu zákona.

V důvodové zprávě se píše: "V Evropské unii není dosud oblast hospodářských opatření pro řešení krizových situací s výjimkou ropného hospodářství předmětem a součástí komunitárního práva a je ponechána v kompetenci jednotlivých členských států."

Na základě toho navrhuji z tohoto bloku bod 22 vyřadit a zařadit jej za bod 48, který pojednává o vládním návrhu zákona o krizovém řízení, což patří k sobě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan poslanec Bohuslav Sobotka, připraví se pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že v rozpočtovém výboru již bylo ukončeno projednávání vládního návrhu novely zákona o spotřebních daních a rozpočtový výbor přijal doporučující usnesení spolu s pozměňovacími návrhy k tomuto tisku, tak bych velmi rád navrhl následující změnu k programu této naší schůze:

Navrhuji jako bod 10 zařadit vládní návrh novely zákona o spotřebních daních, tisk 367, druhé čtení, a dále navrhuji jako bod 72 zařadit vládní návrh novely zákona o spotřebních daních, tisk 367, třetí čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, nyní má slovo pan poslanec Karel Sehoř, připraví se pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby bod 17, tisk 442, se projednával jako první bod ve čtvrtek 2. prosince. Důvodem je, že některé zainteresované osoby včetně ministra zde zítra nebudou a zdá se, že tento bod by padl na středu. Toť vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v souladu s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 98 navrhuji rozšířit náš program o nový bod, který by se měl jmenovat "Odvolání dozorčí rady Grantové agentury ČR". Tento bod navrhuji za bod 85, což je "Výroční zpráva dozorčí rady Grantové agentury".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP