(15.10 hodin)

(pokračuje Buzková)

Pan poslanec Pleva navrhl zařadit nový bod, který by se jmenoval "Odvolání dozorčí rady Grantové agentury". Tento bod by byl zařazen za bod 85 návrhu pořadu schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 24 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 24 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 190 pro vyslovilo 152 a 10 bylo proti.

 

Pan poslanec Filip navrhl body 35 a 77 z navrženého pořadu schůze vypustit. Jedná se o poslanecký návrh paní poslankyně Dundáčkové, druhé a třetí čtení, pro upřesnění. V hlasování pořadové číslo 25 rozhodneme o tomto návrhu.

Toto hlasování zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 pro vyslovilo 134, proti 33.

 

O všech návrzích bylo podle mého názoru hlasováno. Pan poslanec Karel Vymětal má slovo.

Pan poslanec Vymětal, už to vidím. Vyřadit bod 22 a zařadit ho za bod 48.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano, přesně tak. Děkuji, milá paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Omlouvám se.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 26, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 26 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 190 pro vyslovilo 54 a 61 bylo proti.

 

Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu pořadu jako o celku. Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 27, které zahajuji.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 pro vyslovilo 149 a 8 bylo proti.

 

Budeme se tedy řídit tímto schváleným pořadem schůze.

Prvním bodem je

 

1.
Návrh poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kühnla a dalších
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 325/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Václava Krásu.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás krátce uvedl znovu do problematiky návrhu zákona, který budeme nyní projednávat.

Asi si všichni pamatujeme z prvního čtení, že novela, kterou navrhujeme s dalšími kolegy, novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, se dotýká problematiky promlčitelnosti nebo nepromlčitelnosti některých zločinů, které byly spáchány v období komunismu. Dovolím si dále se nezabývat vlastním meritem návrhu zákona, protože se domnívám, že zákon byl diskutován v prvním čtení dostatečně, a pokusím se krátce reagovat na projednání ve výboru ústavně právním, který se tím zabýval a jehož usnesení máte v příloze k tisku.

Ústavně právní výbor přijal tři změny k návrhu zákona. První změna se dotýká § 67, tj. obecně lhůt k promlčení, které máme v našem trestním zákoně. Upravuje písm. b), tj. lhůty k promlčení u zločinů, u nichž je trestní sazba nejméně 10 let. Ústavně právní výbor k tomu přijal určitý pozměňovací návrh a já se k němu nechci vyjadřovat. Myslím si, že to je na odbornou…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid.

 

Poslanec Václav Krása: Myslím si, že to je na odbornou debatu lidí, kteří se vyznají v trestním právu, a nedotýká se hlavně merita předloženého návrhu zákona.

Druhý návrh, který ústavně právní výbor přijal, se dotýká problematiky, kterou upravuje návrh zákona, a sice v tom směru, že zpřesňuje písm. d) § 67A trestního zákona, a sice - myslím - velmi šťastně, protože návrh, který přijal ústavně právní výbor, vyhovuje námitkám vlády, aby předložený zákon nebyl retroaktivní, to znamená, aby se nesnažil postihovat ty zločiny, které byly promlčeny k 29. 12. 1994. Domnívám se, že návrh je vhodný i z toho důvodu, že zcela přesně specifikuje období, zcela přesně říká, kterých trestných činů se bude nepromlčitelnost dotýkat, specifikuje i blíže podmínky, které určují, jak došlo k tomu, že tyto zločiny nebyly potrestány.

Třetí změna, kterou ústavně právní výbor navrhuje, je zpřesnění data, odkdy by měl návrh zákona platit, a sice navrhuje, aby návrh zákona platil od 28. 12. letošního roku. Já se s tímto stanoviskem také ztotožňuji, protože se domnívám, že jasné stanovení platnosti zákona zapříčiní to, že návrh zákona vyjde včas a nebude tady snaha odložit jeho vyjití ve Sbírce zákonů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krásovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 325/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové, vlády, dámy a pánové, ústavně právní výbor na své 31. schůzi dne 11. listopadu 1999 projednal tento návrh zákona a doporučil jeho schválení ve znění, které vám ústavně právní výbor předkládá de facto.

Já jenom velmi stručně, protože pan navrhovatel to již odůvodnil. Ústavně právní výbor doporučuje za prvé v § 67 stávajícího trestního zákona desetiletou lhůtu obecně prodloužit na dvanáctiletou promlčecí lhůtu z toho důvodu, protože se domnívá, že tato lhůta je krátká obecně a má být obecně prodloužena.

Za druhé v inkriminovaném paragrafu, o který se jednalo, ústavně právní výbor doporučil řešení, které za prvé vychází z toho, že se samozřejmě musí jednat jenom o ty trestné činy, které doposud nebyly promlčeny, to znamená ty, které definuje zákon 198/1993 o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, a zároveň že se musí jednat o trestné činy, samozřejmě ne všechny, ale o ty, u kterých cítíme takovou společenskou nebezpečnost, že zakládá důvod k nepromlčitelnosti takových trestných činů podobně, jako je to u trestných činů spáchaných nacistickým režimem za druhé světové války.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP