(15.30 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Dále pak pronásledování z příčin politických, rasových či náboženských, spáchané ve spojitosti s kterýmkoliv ze zločinů proti míru nebo válečným zločinem. Později byly mezinárodní zločiny proti lidskosti na základě přijatých mezinárodních konvencí rozšířeny ještě o některé další zločiny, zejména o zločin genocidy a o zločin apartheidu.

V roce 1998 byla sjednána v Římě mezinárodní konvence, podle níž má dojít k ustavení mezinárodního trestního soudu, která nově vymezuje skutkové podstaty mezinárodních zločinů. I tato konvence výslovně omezuje mezinárodní zločiny na zločiny nejzávažnější. Tato konvence ovšem nebyla většinou států zatím ratifikována.

Vymezení nepromlčitelných trestných činů v navrženém ustanovení je mimořádně široké a zřejmě by zahrnovalo řadu trestných činů, které zločiny proti lidskosti nejsou a nemají se zločiny proti lidskosti nic společného.

Dále je třeba říci, že vymezení okruhu nepromlčitelných trestných činů v navrženém ustanovení je velmi neurčité. Formulace, podle níž má jít o trestné činy spáchané při aktivním prosazování komunistického režimu, připouští jak výklad, že jde o okolnosti spáchání trestného činu, tak i výklad, podle něhož byl trestný čin prostředkem prosazování komunistického režimu. Na tato problémová ustanovení upozorňuje i stanovisko vlády.

Mimořádná šíře vymezení, podle něhož se má jednat o trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody činí alespoň pět let, vede na jedné straně k tomu, že by nepromlčitelnost mohla přicházet v úvahu u několika desítek druhů trestné činností, a na druhé straně k tomu, že by se nepromlčitelnými staly i některé bagatelní případy trestných činů. A to vzhledem k abstraktnímu vymezení podle horní hranice trestní sazby. Například trestní sazba s horní hranicí pět let je někdy vymezena slovy "odnětí svobody na jeden rok až pět let", jindy šest měsíců až pět let, ale i odnětí svobody až na pět let. Tedy v posledním případě bez dolní hranice. To se týká např. trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Pokud tedy prohlásíme za nepromlčitelné bagatelní trestné činy, zavedeme do našeho právního řádu opět specifickou českou kuriozitu.

Podle navrhovatelů není návrh zákona v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. V Listině základních práv a svobod je však formulován zákaz retroaktivity - čl. 40, odst. 6. Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. Podle trestního zákona je promlčení důvodem zániku trestnosti, a nikoli pouhým procesním institutem. Jestliže v době, kdy doba promlčení běží, je právem státu toho pachatele potrestat po zániku promlčení, je právem toho člověka býti nepotrestán.

Prohlásit za nepromlčitelné trestné činy spáchané před rokem 1990 by tedy bylo v rozporu se zákazem retroaktivity a předložený návrh zákona je v rozporu s ústavním pořádkem. Část politiků zdůrazňuje, že pro postih totalitních režimů by měl platit stejný právní režim. Stejný právní režim pro postih nacistických zločinů i zločinů komunistických. A je třeba říci, že tak je tomu i podle platné úpravy. Ustanovení § 67a trestního zákona v tomto směru nijak nerozlišuje.

Čili na základě této právní argumentace navrhuji zamítnutí předloženého návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jičínskému a ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že v obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, musíme o tomto návrhu nyní v hlasování rozhodnout.

Pan poslanec Krása si přeje přednést závěrečné slovo, má k tomu možnost.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, pokusím se jenom velmi krátce reagovat na rozpravu, a to proto, že byl vznesen návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Především není pravdou, že návrh je naivním propagandistickým trikem, který má oživit nálady proti nositelům jiných názorů. Jde nám o to, aby zločiny, které my považujeme za zločiny na úrovni válečných zločinů, nebyly promlčeny a mohly být potrestány.

Pokud jde o pana poslance Jičínského, domnívám se, že jeho řeč směřovala především k návrhu zákona, ale ne k pozměňovacím návrhům, které přijal ústavně právní výbor, a já jsem se o nich zmínil kladně, to znamená, že je předkladatelé akceptují. A v těchto návrzích je odstraněna retroaktivita i další problémové věci, o kterých se pan poslanec Jičínský zmiňoval, např. termín při aktivním prosazování komunistického režimu. Tady se domnívám, že návrhy ústavně právního výboru zpřesňují normu a určitě nejsou proti našemu ústavnímu pořádku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krásovi.

 

Nyní v hlasování rozhodneme o návrhu pana poslance Filipa, ke kterému se připojil pan poslanec Zdeněk Jičínský, na zamítnutí tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 28 a ptám se, kdo je pro tento návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 28 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 pro vyslovilo 69 a 103 bylo proti.

 

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Vojtěch Filip, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, budu poměrně stručný. Považuji návrh za špatný a jako takový se téměř nedá opravit. Snad se v něm dá opravit jediná věc, a to je, zda tady existoval nebo neexistoval komunistický režim. Takové ustanovení je podle mého soudu neprávní větou, která nevychází z reality. Pokud tedy chtěli navrhovatelé říci, co se zde prosazovalo, museli by citovat usnesení nebo resp. typické věty, které byly součástí socialistické ústavy z roku 1960, její novelizace z roku 1968 či další. Proto jsem přesvědčen, že buď tam ta věta vůbec nebude, nebo bude nahrazena jinou.

Abych se jim nepletl do řemesla, navrhuji pouze to, že věta skončí tečkou za "17. listopadu 1989", i když nechápu, proč nepoužili termín 22. prosince, ale to je jejich věcí, do toho já jim zasahovat nebudu. A navrhuji, aby bylo škrtnuto "při aktivním prosazování komunistického režimu". Tato věta totiž nemá žádný smysl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se, zda se dále hlásí někdo do podrobné rozpravy k tomuto návrhu. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh ani na zamítnutí, ani na vrácení po podrobné rozpravě, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Pan poslanec Vidím se hlásí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP