(15.40 hodin)

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání programu této schůze byly zařazeny dva body - "Volba předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice Ostrava" a "Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny" - vyhlašuji tímto lhůtu pro podávání návrhů, a to do středy 1. prosince do 20.00 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

2.
Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st.
na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb.,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 194/ - druhé čtení

 

Na 17. schůzi jsme při třetím čtení souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu. Táži se zástupce navrhovatelů pana poslance Radko Martínka, zda si přeje vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení.

Přeje si vystoupit pan poslanec Talíř, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych jen v několika větách připomenout, že ve třetím čtení tohoto zákona jsme měli problémy s určením účinnosti, kdy tento zákon je třeba navázat na živnostenský zákon, neboť v živnostenském zákonu se vypouští pasáž, která říkala, že restaurování předmětů kulturní hodnoty, uměleckých památek, které jsou předměty kulturní hodnoty, není živností a celá tato problematika se upravuje v novele památkového zákona. Proto jsme vrátili tento zákon do druhého čtení, aby mohl být přednesen v podrobné rozpravě návrh na určení účinnosti tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a ptám se, zda si přeje vystoupit zpravodajka výboru paní poslankyně Kateřina Dostálová. Uděluji jí slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já jsem své stanovisko k novele tohoto zákona řekla zcela jasně - toto stanovisko bylo zamítavé - a řekla jsem ho jak v prvním čtení, tak jsem svůj názor jasně sdělila ve druhém čtení, ve kterém jsme opět.

Dovolte mi, abych vám řekla alespoň pár stručných vět v této obecné rozpravě. Obdržela jsem na začátku této schůze Poslanecké sněmovny od pana ministra kultury Pavla Dostála kazetu s filmem a názvem "Dluhy z plynoucího času", zřejmě proto, aby mě přesvědčila, že se mýlím ve svém názoru, že se mýlím v tom, že tato novela je diskriminační pro obrovskou spoustu kvalitních restaurátorů a sleduje pouze zájmy a úzké logistické skupiny elitních restaurátorů, jejichž výdělky od chvíle, kdy nabude novela účinnosti, rapidně porostou.

Domnívám se, že název tohoto filmu, který jsem, pane ministře, bohužel neměla ještě čas zhlédnout, bude pro naše památky do budoucna příznačný, pouze bych slovo "dluhy" zaměnila za "zuby" plynoucího času, které - jakmile tato novela vejde v platnost - vykonají na našich památkách své. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Upozorňuji paní zpravodajku, že jsme ve druhém čtení a ve druhém čtení zpravodajové již obvykle spíše předkládají stanovisko výboru než stanovisko své.

V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan ministr kultury Pavel Dostál. Dávám mu slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já jsem během prvního čtení při projednávání této poslanecké novely slíbil její vášnivé odpůrkyni paní kolegyni Dostálové, že dodám do sněmovny argumenty, které vyplývají ze zákona o památkové péči, týkající se právě restaurování. Jinými slovy chtěl bych svůj slib dodržet a seznámit paní kolegyni Dostálovou s argumenty, které jsou postaveny na tom, co restaurování je a co není.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, budeme rádi, když s nimi seznámíte i ostatní poslance této sněmovny.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Velice rád, paní místopředsedkyně. Ale především paní kolegyni Dostálovou.

Podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči je restaurování jedním ze způsobů obnovy kulturní památky, mezi něž zákon kromě restaurování zahrnuje také údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky. A v tom je můj spor, tedy spor Pavla Dostála s Kateřinou Dostálovou.

Restaurování je totiž třeba chápat jako činnost vyžadující zásadní specifickou kvalifikaci. Nezbytným předpokladem pro restaurování je tedy souhrn znalostí z historie, umění, chemie, ale také dalších oblastí kunsthistorie. K provádění restaurování prostě nestačí být pouze dobrým malířem, sochařem nebo dokonce jenom polírem. Neméně důležitým předpokladem jsou také znalosti historických epoch, historických technik a technologií, stejně jako současných poznatků z oblasti vědeckých disciplín souvisejících s problematikou tohoto oboru. U restaurování se tedy nejedná pouze o jakousi obnovu fyzického stavu památky, ale jde o činnost, jejímž cílem je zachovat a odhalovat estetické a historické památky. Nedílnou součástí restaurátorského výkonu jsou restaurátorská práva, která vznikají souběžně s restaurováním, přičemž musí obsahovat všechny informace, jež se průběhu restaurace týkají a které souvisejí s tím, co jsem před chvílí řekl, tedy s historií technik, s epochou, ve které byla památka zhotovena, atd.

Paní místopředsedkyně, já vidím, že mé kolegy památková péče naprosto nezajímá, proto tedy ukončím svůj příspěvek. Jsem rád, že paní poslankyně Dostálová věnovala mému příspěvku pozornost a že možná konečně přistoupí na to, že zásadní složkou restaurování a restaurátorského zásahu je také restaurátorský technologický průzkum té či oné památky a že prostě nestačí, aby tento průzkum dělal malíř nebo sochař. Prostě v osobě restaurátora je jakási syntéza, která restaurování dělá restaurováním.

Závěrem bych chtěl jako ministr kultury ČR poděkovat poslancům, kteří tuto poslaneckou iniciativu navrhli. Trochu se stydím, že není z pera ministra kultury nebo Ministerstva kultury, jsem jim ale za to vděčen a prosím, abyste pustili tuto poslaneckou novelu do třetího čtení. Děkuji a děkuji paní poslankyni Dostálové, že mě poslouchala.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková:Děkuji panu ministru Dostálovi. Do obecné rozpravy se dále hlásí pan poslanec Pleva, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře Dostále, my se zde nepřeme o to, zdali je třeba umět restaurovat. Já podepisuji všechna slova, která zde řekl pan ministr Dostál, že restaurátorství je zodpovědná práce, že jsou k tomu třeba určité znalosti a dovednosti. To prosím nikdo nezpochybňuje. My se přeme pouze o to, zdali ty vědomosti a znalosti se prokazují konkrétní prací, nebo papírem určité školy a to je prosím velký rozdíl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP