(16.00 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní předsedající, já v tuto chvíli zpochybňuji toto hlasování. Já jsem čistou náhodou v poslední chvíli zřejmě omylem přemáčkl. Chtěl jsem hlasovat "ano" a objevil se mi křížek, takže prosím o revokaci, prosím o nové vymazání a odhlášení poslanců, abychom mohli rozhodovat v trošku důstojnější sestavě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem bohužel již pozdě zaznamenala vaši žádost o odhlášení. Takže tak učiním nyní. Všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 30 rozhodneme o procedurální námitce pana poslance Grosse.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30 a ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Grosse. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 30 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 125 vyslovilo 118 a jeden byl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 131 budeme tedy znovu rozhodovat o tom, zda pan senátor Kroupa bude moci vystoupit v Poslanecké sněmovně.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 31 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 31 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 136 pro vyslovilo 108 a 12 bylo proti.

 

Pan senátor Kroupa je tedy srdečně zván do Poslanecké sněmovny. Nyní se ptám pana ministra vnitra Václava Grulicha, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k usnesení Senátu s předloženými pozměňovacími návrhy. Je tomu tak a panu ministrovi udílím slovo.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, dne 11. listopadu 1999 rozhodl Senát Parlamentu ČR o vrácení návrhu zákona o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů v Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, uvedených ve sněmovním tisku číslo 204/5. Po posouzení těchto pozměňovacích návrhů doporučuji Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem.

Mé doporučení se opírá o zásadní význam pozměňovacího návrhu Senátu k § 4 odst. 2 návrhu zákona pro aplikační praxi. Na základě tohoto pozměňovacího návrhu Policie ČR nebude povinna potvrdit vždy vstup cizince na území ČR vyznačením razítka do jeho cestovního dokladu ani zkrátit předpokládanou dobu pobytu cizince, pokud nebude mít odpovídající prostředky k pobytu. Tuto povinnost Policie ČR ve znění návrhu zákona schváleném Poslaneckou sněmovnou má. To znění bylo změněno pozměňovacím návrhem. Policie ČR by při zachování § 4 odst. 2 návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou nebyla schopna povinnost vyznačovat razítko každému cizinci plnit. Kontrola všech cizinců není ani v souladu se schengenskými předpisy, které nepředpokládají takový postup vůči občanům státu Evropské unie. Při zvýšené intenzitě přeshraničního provozu, kde je dosud prováděna tzv. selektivní kontrola, by mohlo dojít i k zablokování zahraničního přechodu. Poslaneckou sněmovnou schválené znění je nevhodné i z hlediska legislativně technického. Je totiž obsahově v nesouladu s § 4 odst. 3 návrhu zákona.

Z těchto důvodů vám znovu doporučuji schválit zákon ve znění předloženém Senátem ČR. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grulichovi a nyní se táži, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Pavel Severa. Pravděpodobně nepřeje. Nyní se táži, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Miroslav Máče. Také neregistruji, že by si to přál.

V tuto chvíli tedy otevírám rozpravu a úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

V rozpravě jako první vystoupí senátor František Kroupa, kterého mezi námi vítám a udílím mu slovo.

 

Senátor František Kroupa: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte, abych vás v této chvíli seznámil s důvody, které vedly Senát Parlamentu ČR k vrácení návrhu zákona o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů s pozměňovacími návrhy v Poslanecké sněmovně ČR.

O § 4 již mluvil pan ministr, pouze upřesním, že pokud by zůstalo v platnosti znění předané Poslaneckou sněmovnou, potom v návětí odst. 2 se hovoří o tom, že policie při výkonu hraniční kontroly musí potvrdit vstup cizince do cestovního pasu, čili musí potvrdit každému cizinci. Naopak v odst. 3 téhož paragrafu se hovoří o tom, že policie vyznačí přechod hranic těm z cizinců, kteří o to požádají. Tady by zjevně mohlo docházet k nesrovnalostem ve výkladu těchto dvou odstavců jednoho a téhož paragrafu. Z toho důvodu navrhuje Senát, aby v návětí odst. 2 bylo slovo "musí" změněno na "může" a toto návětí by znělo: Policie při výkonu hraniční kontroly může vyznačit přechod atd.

Další změna se týká § 24, kde v odst. 4 se hovoří o tom, že bez letištního víza mohou v tranzitním prostoru mezinárodního letiště pobývat držitelé diplomatických, služebních, úředních nebo zvláštních pasů a členové posádek letadel. Tento paragraf má přímou vazbu na § 182 odst. 1 písm. b), kde se uvádí, že ministerstvo právním předpisem stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území pouze na základě uděleného letištního víza. Lze předpokládat, že v tomto předpisu ministerstva budou stanoveny státy, které normálně podléhají vízové povinnosti. Nicméně v § 24 odst. 4 se nehovoří o držitelích běžných občanských cestovních pasů, nepodléhajících vízové povinnosti, kteří by mohli v tomto tranzitním prostoru pobývat. Z tohoto důvodu dochází k pozměňovacímu návrhu, který tento problém odstraňuje tím, že odst. 4 navrhuje ve znění: Bez letištního víza mohou v tranzitním prostoru mezinárodního letiště mohou pobývat držitelé diplomatických, služebních, úředních nebo zvláštních pasů, členové posádek letadel a občané států, pro které prováděcí právní předpis nestanoví jinak, to je občané států, které nebudou předmětem § 182.

Třetí změna se týká § 161. Zde byly podány tři pozměňovací návrhy, nutno dodat, že všechny v jedné a téže záležitosti, a to s cílem umožnit ministru vnitra, aby řízení policie v této oblasti mohlo být vedeno liniovým způsobem a aby policisté, kteří mají povinnosti u hraničních přechodů, nepodléhali současně okresním ředitelstvím nebo krajským ředitelstvím policie, ale pouze tomuto liniovému řízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP