(16.10 hodin)

(pokračuje F. Kroupa)

Tento návrh byl mimo jiné podán v Senátu z toho důvodu, že v hodnotící zprávě Evropské komise pro vstup do EU se uvádí: V oblasti hraničních kontrol jsou legislativní pokrok a posílení správní kapacity nadále nedostatečné. Pohraniční stráž není nezávislým orgánem, zákon o policii, který by stanovil tuto nezávislost, ještě nebyl přijat.

Tento pozměňovací návrh Senátu, o kterém jsem hovořil, umožňuje Ministerstvu vnitra vytvořit nezávislé liniové řízení i teď v této době, kdy zatím nový zákon o policii přijat nebyl.

Tolik snad k důvodům a obsahu pozměňovacích návrhů, které schválil Senát a které vám předložil k projednání. Dovolím si jménem Senátu požádat vás všechny, abyste zvážili, že změny, které Senát navrhuje, jsou technického, nikoliv politického rázu, a abyste návrh Senátu svým hlasováním podpořili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu senátoru Kroupovi a ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Není tomu tak, rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 204/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 204/5."

Ještě chvílím počkám, aby všichni poslanci měli šanci zaujmout svá místa. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 32 rozhodneme o tomto návrhu usnesení. Toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 32 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 171 a jeden byl proti.

Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve znění schváleném Senátem.

 

Dalším bodem je

 

4.
Návrh zákona o občanských průkazech
/sněmovní tisk 271/3/ - vrácený Senátem

 

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 271/3. Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisku 271/4.

Chtěla bych vám oznámit, že předsedkyně Senátu svým dopisem požádala předsedu Poslanecké sněmovny o umožnění vystoupení senátora Jiřího Vyvadila v Poslanecké sněmovně, aby mohl odůvodnit stanovisko Senátu k tomuto návrhu zákona, které vám bylo rozdáno do vaší pošty. Já o tomto návrhu dám za chvíli hlasovat, nicméně vás pro jistotu všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

Rozhodneme tedy o tom, zda Poslanecká sněmovna souhlasí s vystoupením senátora Jiřího Vyvadila k tomuto bodu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 33 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 33 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 145 vyslovilo 110 a 15 bylo proti.

 

Nyní se ptám ministra vnitra Václava Grulicha, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům. Je tomu tak, udílím mu slovo.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dne 12. listopadu 1999 rozhodl Senát o vrácení zákona o občanských průkazech zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které mimo jiné obsahují návrh na odložení nabytí účinnosti na den, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1. července 2000.

Realizace zákona o občanských průkazech je se zákonem o evidenci obyvatel úzce svázána, a proto je žádoucí, aby účinnost obou zákonů - za chvíli budeme mít ještě na stole otázku účinnosti i třetího zákona - byla stanovena ke stejnému datu. V přepracovaném vládním návrhu zákona o evidenci obyvatel, který je zařazen na jednání prosincové schůze PS do prvního čtení, je navrhována účinnost k 1. červenci roku 2000. Vzhledem k tomu, že se jedná o převod správních činností z policie na civilní orgány, tedy na okresní úřady, je nutno, aby všechny tyto tři správní činnosti zahrnuté ve třech legislativních normách byly převáděny ke stejnému datu. Protože došlo na minulé schůzi k neschválení návrhu zákona o evidenci obyvatel, je záhodno, aby byl posunut termín účinnosti zákona. Navíc mohu dodat, že tím je splněno i přání mnohých z vás, aby termín nabytí účinnosti byl odsunut, aby na přípravu převodu a zavedení tohoto systému v civilním úseku bylo více času a více prostoru.

Doporučuji proto, dámy a pánové, aby byl vysloven Poslaneckou sněmovnou s návrhem zákona o občanských průkazech souhlas ve znění schváleném Senátem Parlamentu ČR. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministrovi vnitra a nyní se táži, zda se chce k pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Petr Bendl. Je tomu tak, udílím mu slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Paní předsedající, drahá vládo, kolegyně a kolegové, jelikož oba zákony vrácené Senátem úzce souvisí se zákonem o evidenci obyvatel, který Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR neschválila a který je stěžejní pro přechod agendy od Policie ČR na okresní úřady, a návrh posouvá účinnost těchto zákonů tak, aby mohl být předložen a spuštěn systém nových dokladů již v režii okresních úřadů, tzn. nejpozději dnem 1. července 2000, především z toho důvodu navrhuji Poslanecké sněmovně schválení zákona v podobě navržené Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a v tuto chvíli otevírám rozpravu, v jejímž úvodu chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí senátor Jiří Vyvadil, kterého mezi námi vítám a udílím mu slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP