(16.20 hodin)

Senátor Jiří Vyvadil: Vážená Poslanecká sněmovno, protože jsem slíbil kolegovi Koháčkovi, že nebudu mluvit ani 60 sekund, a protože i pan ministr, i pan zpravodaj evidentně jsou velmi příznivě naladěni tomuto návrhu, mám za to, že rozhodnete tak, jak rozhodnete, a rozhodnete moudře. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji senátorovi Vyvadilovi a ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o občanských průkazech, podle sněmovního tisku 271/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 271/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 34 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 34 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 175 pro vyslovilo 145 a 7 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Dalším bodem je

 

5.
Návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
/sněmovní tisk 272/3/ - vrácený Senátem

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 271/3. Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 272/4. Chci vám oznámit, že předsedkyně Senátu požádala svým dopisem předsedu Poslanecké sněmovny Václava Klause o umožnění vystoupení senátora Vladimíra Zemana v Poslanecké sněmovně, aby mohl odůvodnit stanovisko Senátu k tomuto návrhu zákona, které vám bylo rozdáno. Senátor Zeman se z důvodu nemoci omluvil. Senátor Vyvadil je připraven jej zastoupit. Nicméně musíme rozhodnout v hlasování o tom, zda senátor Vyvadil může vystoupit k tomuto bodu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 35. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 35 návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 131 a 4 byli proti.

 

Nyní se ptám ministra vnitra Václava Grulicha, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, u zákona o cestovních dokladech se jedná o stejnou kauzu jako u zákona předchozího. Je nezbytné, aby účinnost byla vyhlášena ve stejnou dobu s dalšími dvěma zákonnými předlohami, o kterých tu byla řeč. Chtěl bych ještě připomenout, že datum 1. 7. 2000 bylo voleno nejen s ohledem na možné schválení zákona o evidenci obyvatel ve všech potřebných institucích, ale také proto, že ještě je to termín, kdy ho může zaregistrovat EU do své kontrolní zprávy, protože tyto zákony spadají do toho bloku, kdy je třeba sjednotit právní předpisy s Evropskou unií. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se táži, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážená paní předsedající, drahá vládo, kolegyně a kolegové, připojím se v tomto případě k názoru pana ministra v tom smyslu, že je potřeba přenést účinnost tohoto zákona nejpozději ke dni 1. července 2000. Navrhuji Poslanecké sněmovně souhlasit se senátním návrhem zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní otevírám rozpravu. V jejím úvodu chci připomenout, že při novém projednávání zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí senátor Jiří Vyvadil, kterého mezi námi vítám a udílím mu slovo.

 

Senátor Jiří Vyvadil: Vážená Poslanecká sněmovno, předem děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud se dále nikdo nehlásí… Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, rád bych požádal pana ministra, aby se vyjádřil i k ostatním pozměňovacím návrhům. Vyjádřil se k pozměňovacímu návrhu Senátu pod číslem 13, což je jen jeden, ale je tam, pane ministře, ještě 12 pozměňovacích návrhů. Byl bych rád, kdybyste k nim zaujal stanovisko. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr tak může, bude-li si přát, učinit i v závěrečném slově.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Ano, samozřejmě, mohu se vyjádřit, paní předsedající. Ty dva pozměňovací návrhy jsou zpřesňující, oproti původnímu návrhu prodlužují platnost občanských průkazů vydaných do 30. dubna - v nich není vyznačeno státní občanství - o jeden rok. Konkrétně to znamená, že občanské průkazy pozbývají platnosti místo 31. prosince 2000 až dnem 31. prosince 2001.

Druhá věc je ta změna nabytí účinnosti, o které jsem hovořil. Jsou to návrhy technického charakteru, které zpřesňují záležitost vzhledem k prodloužení účinnosti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Karel Vymětal se opět hlásí.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Možná, že nejsem dokonalý, ale myslím, že pan ministr mluvil k minulému tisku, který už jsme schválili. Teď jsme u cestovních dokladů a tady prosím, aby pan ministr svoji informaci doplnil. Děkuji.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Ano, doplním, vzal jsem i tu minulou informaci, protože i tam byl zpřesňující paragraf.

Pozměňovací návrhy 1 a 13: tam se jedná o to, že se výslovně stanoví povinnost občana opouštějícího nebo vstupujícího na území České republiky na výzvu Policie ČR předložit cestovní doklad a strpět jeho kontrolu - viz bod 1 § 3.

Pak je tam úkol: doplňuje výčet povinných údajů cestovního dokladu o číslo dokladu, datum vydání a orgán, který jej vydal, to znamená bod 2 § 6.

Vypouští z okruhu občanů, jimž vydá MZV diplomatický pas, nejvyššího státního zástupce a jeho manželku, vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny a vedoucího Kanceláře Senátu, viz bod 4 až 6 § 13.

Doplňuje do okruhu občanů, jimž vydá MZV služební pas, nejvyššího státního zástupce a jeho náměstka, náměstka ministra, místopředsedu Nejvyššího soudu, viceprezidenta NKÚ, vedoucího Úřadu vlády, vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny a vedoucího Kanceláře Senátu, viz bod 7 § 14. Tedy doplňuje tady okruh občanů, jak jsem již řekl, kterým vydá Ministerstvo zahraničních věcí služební pas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP