(16.30 hodin)

(pokračuje Grulich)

Dále upřesňují některá ustanovení, viz bod 3 § 9, bod 8 § 24, bod 9 § 25, bod 10 § 28 a bod 11 § 32. Mění počátek lhůty k vrácení zadrženého cestovního dokladu tak, že orgán příslušný k vydání cestovního dokladu musí vrátit cestovní doklad do 15 dnů po jeho zadržení namísto až poté, co jej obdržel, viz bod 12 § 34. Aplikace této změny, kterou se de facto zkracuje délka původně stanovené lhůty k projednání přestupku a případnému rozhodnutí o vrácení cestovního dokladu, může v praxi činit potíže. Jelikož však Poslanecká sněmovna rozhoduje o pozměňujících návrzích Senátu jako celku, nebylo by záhodno, aby v této aplikaci byly provedeny nějaké změny.

O datu účinnosti už tady bylo dostatečně hovořeno.

Jsou to technické úpravy, které do určité míry vymezují změny u občanů nebo funkcí, kterým se vydává diplomatický pas, kde se doplňuje výčet povinných údajů cestovního dokladu, kdy se jedná o zpřesnění, a je možné je ve znění předloženém Senátem akceptovat, aniž by se narušilo pojetí nebo smysl zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru vnitra. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny příslušných poslanců. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), podle sněmovního tisku 272/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 272/4."

Na žádost z pléna vás odhlašuji, ale upozorňuji na to, že vás nemohu odhlašovat každých deset minut. Prosím o novou registraci. (Velký hluk v sále.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 36 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 byl tento návrh přijat, když z přítomných 170 se pro vyslovilo 147, proti byli 3. S návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Rád bych se vyjádřil k hlasování číslo 28, kde místo podpory odmítnutí návrhu se u mého jména objevilo, že jsem se zdržel hlasování. Hlasování nezpochybňuji, protože rozdíl byl příliš velký.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

6.
Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999
a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů,
soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry,
/sněmovní tisk 335/3/ - vrácený Senátem

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 335/3. Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy a usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 335/4. Chci vám oznámit, že předsedkyně Senátu svým dopisem požádala předsedu Poslanecké sněmovny o umožnění vystoupení senátora Jaroslava Petříka v Poslanecké sněmovně, aby mohl odůvodnit stanovisko Senátu k tomuto návrhu zákona, které vám bylo rozdáno do pošty.

 

Kdo souhlasí s vystoupením pana senátora k tomuto bodu? Zahajuji hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 37 tento návrh byl přijat, když ze 170 přítomných bylo 129 pro, 2 proti.

 

Nyní se ptám místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předložený návrh zákona, který byl Senátem vrácen k novému projednání ve sněmovně, má dlouhou historii a je zbytečné se dotýkat detailů. Musím říci, že v období mezi jednáním sněmovny a jednáním Senátu jsem měl příležitost debatovat s řadou lidí na téma ústavnosti této předlohy, a jakkoliv jsem přesvědčen, že není otázka ústavnosti zcela jasná, přesto jsem toho názoru, že Senátem předložený návrh je vhodnější.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se táži, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Václavek. Je tomu tak. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jen velmi stručně. Myslím si, že zákonům této republiky podléhají všichni občané této republiky, včetně soudců. To byl také důvod, proč tato sněmovna schválila návrh tak, jak ho schválila. Za sebe mohu prohlásit, že doporučuji, abychom návrh Senátu neschválili.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otevírám rozpravu, ve které jako první vystoupí senátor Jaroslav Petřík, kterého mezi námi vítám.

 

Senátor Jaroslav Petřík: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, omlouvám se, že nebudu tak stručný jako můj kolega senátor Vyvadil.

Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry byl v Senátu přikázán k projednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jako výboru garančnímu a dále byl přikázán k projednání výboru ústavně právnímu. V obou výborech byla při projednávání tohoto návrhu zákona věnována pozornost zejména té skutečnosti, že v okruhu osob, jimž se má odejmout další plat za druhé pololetí roku 1999 a druhé pololetí roku 2000, byli uvedeni i soudci, přičemž v obdobné zákonné úpravě, přijaté v loňském roce, již bylo řešeno odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 pro vyjmenovaný okruh osob - zákon 268/98 Sb. Ústavní soud nálezem z 15. září t. r., vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod číslem 233/99 Sb., v tomto zákoně zrušil slovo "soudcům" s odůvodněním, že odejmutí platu také soudcům je v rozporu s článkem 1 Ústavy České republiky a článkem 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP