(17.00 hodin)

(pokračuje Brožík)

Výborový týden na projednávání těchto zákonů je pouze jeden. Všichni členové hospodářského výboru průřezově přes všechny politické strany se shodli na tom, že není možné takto připravit zákony do projednávání Poslanecké sněmovny ve druhém čtení tak, abychom na toto projednávání měli pouze jeden výborový týden, a proto žádáme, aby Poslanecká sněmovna rozhodla svým usnesením, že celý harmonogram bude posunut od čtvrtého týdne o jeden týden tak, aby tam byl vložen onen týden výborový.

Chtěl bych ještě upozornit, že v tomto plánu na první pololetí je schůze Poslanecké sněmovny plánovaná také v termínu od 3. 7. do 9. 7., přičemž v tomto termínu jsou dva státní svátky - 5. a 6. července. Znamená to, že poslední týden Poslanecké sněmovny bude sněmovna zasedat pouze jeden den. Z tohoto titulu je tam naplánován onen variabilní týden od 10. 7. do 16. 7., a proto my myslíme, že nic nebrání tomu, aby celý tento harmonogram byl o celý týden posunut, abychom splnili všechny své úkoly prvního pololetí roku 2000.

To je vše ke zdůvodnění návrhu hospodářského výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Brožíkovi. Nyní v rozpravě, kterou otevírám, vystoupí paní kolegyně Petra Buzková.

Prosím, paní místopředsedkyně, můžete hovořit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v žádném případě z tohoto místa nechci vést spor s panem poslancem Brožíkem, ale vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není přítomen předseda Poslanecké sněmovny, který je předsedou organizačního výboru, považuji za svou povinnost informovat tuto Poslaneckou sněmovnu o průběhu projednávání harmonogramu práce Poslanecké sněmovny na první pololetí roku 2000 v organizačním výboru.

Organizační výbor, vědom si toho, že poslanecké kluby několikrát daly najevo, že by měly vůli změnit pravidelný harmonogram, tedy sedmitýdenní cyklus, podle kterého se pracovalo v posledních letech, rozhodl, že ustaví pracovní komisi, která vznikla pod mým vedením a ve které byli zástupci všech poslaneckých klubů. Tato komise se několikrát sešla a došla k dohodě nad šestitýdenním cyklem práce Poslanecké sněmovny.

Tento cyklus se liší od předchozího sedmitýdenního cyklu tím způsobem, že o jeden týden bere časový termín pro jednání výborům, tedy výborové týdny by byly napříště pouze dva, a týden, který byl pro jednání komisí a pro práci zahraničních delegací, by se stal týdnem variabilním, to znamená týdnem, ve kterém může jednat Poslanecká sněmovna, mohou jednat výbory a budou jednat stálé komise.

Další změna, ke které došlo, je taková, že poslanecký týden je zařazen před začátek schůze Poslanecké sněmovny, nikoli po něm, a to z toho důvodu, že potřebujeme-li jednat o týden déle, není šťastné týdenní přerušování pro poslanecký týden, naopak navazuje týden variabilní, který umožňuje prodloužit jednání schůze. Tento zkrácený cyklus také, spočteme-li jednací dny zasedání Poslanecké sněmovny, výrazně přidává jednací dny v celém pololetí.

Je pravdou, že když byl tento šestitýdenní cyklus zpracován do harmonogramu práce na příští pololetí, nepovedlo se, aby jeho první cyklus byl tak pravidelný jako cykly ostatní, to znamená, že hned na začátku roku, kdy se bude scházet Poslanecká sněmovna, aby nedošlo k dlouhé prodlevě při přijímání jednotlivých zákonů, byl zde nepravidelně zkrácen tento cyklus o jeden týden pro jednání výborů. Toto já chápu jako důvod nespokojenosti pana poslance Brožíka. Pan poslanec Brožík přišel s tímto návrhem do organizačního výboru a organizační výbor nevyhověl jeho žádosti, aby již schválený návrh harmonogramu byl otevřen a bylo rozhodnuto o jeho změně.

Pan poslanec Brožík zde předložil určitý návrh na změnu tohoto harmonogramu, o kterém Poslanecká sněmovna rozhodne hlasováním. Já ji v tuto chvíli nechci komentovat, já jsem pouze chtěla, abyste rozhodovali při vědomí toho, jakým způsobem organizační výbor rozhodl právě o tomto harmonogramu i jakým procesem jednal. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Petře Buzkové.

První vystoupí s faktickou pan kolega Karel Vymětal, potom řádně pan poslanec Dalibor Matulka a poté řádně pan kolega Zahradil. Pan kolega Karel Vymětal. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěl jen upřesnit, že skutečně nejde o žádný návrh poslance Brožíka, že jde o jednomyslnou vůli celého hospodářského výboru, což zde potvrzuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem také vzal na vědomí, že jde o vůli hospodářského výboru, ale domnívám se, že vůle hospodářského výboru nemusí být vůlí ostatních výborů, nicméně chápu, že argumenty, které vznesl pan poslanec Brožík, jsou velice relevantní, protože skutečně jeden týden na projednání 12 zákonů, to je prostě nemožné technicky provést.

Nicméně mám protinávrh k návrhu poslance Brožíka. Ne tak, abychom posunovali celý harmonogram o týden dozadu, ale prostě abychom týden počínající 3. lednem prostě místo za poslanecký označili za výborový. Domnívám se, že ačkoli bude letošní Silvestr pravděpodobně bouřlivější než jakýkoli jiný Silvestr, že do 3., tj. pondělí, resp. do 4. do úterý je dostatek času na to, abychom se vzpamatovali, můžeme přijet z hor dostatečně včas a já si myslím, že jednotlivé výbory si samy zváží, jestli mají tolik práce, aby jim na to stačil jeden týden, nebo jestli mají tolik práce, že jim na to stačí dva týdny. Výbory, které budou potřebovat dva týdny - já si myslím, že první lednový týden není důvod, aby nebyl jiným než normálním pracovním týdnem výborů. V tom spočívá můj protinávrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi, slovo má pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, ani já zde nebudu komentovat návrh, který byl přednesen, a ani já nemám v úmyslu vstupovat do nějakého sporu s kýmkoli ze svých poslaneckých kolegů, nicméně dovolte mi připomenout pouze ten fakt, že před několika týdny jsme se seznámili s výročním posudkem Evropské komise na adresu České republiky, že tento posudek nebyl příliš lichotivý a že mj. v něm byla ať oprávněně, nebo neoprávněně pranýřována Poslanecká sněmovna, mj. za to, že údajně dostatečně rychle a v dostatečném množství neprojednává potřebné množství zákonů tak, aby bylo dosaženo shody českého a evropského práva v požadované kvalitě a kvantitě.

V té době, kdy se projednával tento posudek jak ve vládě, tak v jednotlivých poslaneckých klubech, nešetřili reprezentanti jednotlivých politických sil zastoupených v Poslanecké sněmovně svou proevropskou rétorikou.

Já jsem se vždy stavěl velice silně proti tomu, aby byl tento sbor, tato Poslanecká sněmovna obviňována z jakési blokády legislativy, protože žádná blokáda tady není, nemáme k ní sebemenší důvod, ale mám pocit, že se Poslanecká sněmovna, resp. organizační výbor, pokusil tím harmonogramem, který nám tu byl předložen, vyjít v maximální možné míře vstříc tomu, aby již příště Poslanecká sněmovna nemohla být obviňována z toho, že pracuje pomalu, že pracuje nekvalitně nebo že dokonce legislativu blokuje.

Já bych vás chtěl upozornit na to, že uzávěrka pro pravidelnou výroční zprávu Evropské komise bývá na konci června, resp. začátku července každého roku a že to, co stihneme projednat a schválit do konce června, resp. začátku července každého roku, se započítává; to, co nestihneme, to prostě jako by neexistovalo. Já bych byl velmi rád, kdybychom při rozhodování o návrhu nebo protinávrhu, který nám byl předložen, přihlédli k těm faktům, která jsem zde právě uvedl. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny Stanislav Gross, připraví se pan poslanec Brožík.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP