(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych jen upozornit na jednu drobnost. Spočívá v tom, že zákon o jednacím řádu svěřuje pravomoc rozhodovat o harmonogramu činnosti sněmovny organizačnímu výboru. Jediné, co může sněmovna po mém soudu udělat, je, že něco uloží organizačnímu výboru nebo doporučí organizačnímu výboru, ale ze zákona má tuto kompetenci svěřenu organizační výbor, nikoliv Poslanecká sněmovna.

Poprosil bych ty, kteří předkládají usnesení, aby v tomto duchu alespoň poopravili ta usnesení, tzn., že sněmovna ukládá organizačnímu výboru, protože sněmovna svému orgánu zřejmě může uložit, anebo doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Sněmovna rozhodně může požádat.

Nyní má slovo pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Paní předsedající, dámy a pánové, myslím si, že tady došlo k určitému nedorozumění při vystoupení pana kolegy Zahradila. Tento návrh, který jsme projednávali - a protože zřejmě nemáte harmonogram před sebou, neuvědomujete si, jak je tam řazena sněmovna, jak jsou tam řazeny výbory, jak jsou tam řazeny variabilní týdny, poslanecké týdny apod.

Naopak my neubíráme ani kousek z jednání Poslanecké sněmovny. My jenom žádáme o to, aby harmonogram byl o týden posunut s tím, že tam budou dva výborové týdny. My nemáme nic proti šestitýdennímu cyklu, my nemáme nic proti tomu, aby se projednávalo ještě houšť a ještě lépe a ještě ve větší kvalitě a ve větší intenzitě. Ale skutečně ten první týden v lednu, který je poslanecký - my jsme za druhé pololetí letošního roku díky dlouhejm sněmovnám přišli o čtyři výborové týdny, a všechno jsme to zvládli. Ale tudletu s vodpuštěním smršť, která přišla minulou sněmovnu a bude pokračovat ještě teďko do vánoc, prostě do toho jednoho výborového týdnu vecpat nemůžeme.

A pan kolega Matulka má pravdu, že můžeme mít týden od třetího do devátého. Ale ať se podívá, kdy je potom dále také poslanecký týden. A znamená to, že čtvrt roku nebudeme ve svém regionu. A já si myslím, že každý poslanec má také své určité povinnosti vůči svým voličům ve svém regionu, proto bych nedoporučoval, aby poslanecký týden z toho vypadl.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Matulka má slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nejprve repliku na poslední slova kolegy Brožíka. Nevím, jak který poslanec je zvyklý, já osobně jsem zvyklý být ve svém regionu každé pondělí.

Ale chci vyhovět námitce vznesené místopředsedou sněmovny panem kolegou Grossem, to je pravda, a proto chci upřesnit svůj návrh, resp. protinávrh. Navrhuji tedy, aby se Poslanecká sněmovna usnesla, že žádá organizační výbor, aby změnil své usnesení o harmonogramu práce Poslanecké sněmovny na 1. pololetí tak, aby týden od 3. ledna určil jako týden pro jednání výborů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Myslím, že tento návrh usnesení, jak jej přednesl pan poslanec Matulka, je způsobilý hlasování. Bylo by dobré, kdyby pan poslanec Brožík také lépe specifikoval svůj návrh usnesení.

Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, je sice pravda, že nemám v ruce, protože jsem si to nevzal s sebou, přesně ten harmonogram, nicméně dívám se tady improvizovaně - (Poslanec Brožík dává k dispozici harmonogram.) - děkuji panu kolegovi Brožíkovi - dívám se do kalendáře a chtěl bych dát ke zvážení navrhovatelům nebo navrhovateli této změny: přece jenom na jedné straně to, co tady navrhuje pan kolega Matulka, že samozřejmě jsme-li pod tlakem nebo cítíme-li se být pod tlakem, mohou být i jiná data než pevně stanovený výborový týden, ale potom já jsem rozuměl a velmi citlivě vnímám to, co říkal pan kolega Zahradil, protože vím, že je tam přidán, že se vše posouvá pouze o týden a že je tam přidán jenom jeden výborový týden. Nicméně tím se všechny ty cykly, a mně jde zejména o ten poslední, dostávají do pozdějších datumů, a to je z hlediska procesu, o kterém jsme mluvili, velmi nevýhodné.

Čili chtěl jsem jenom poprosit, abyste zvážili za prvé to, že aby schůze začala již v týdnu od 17. ledna, je velmi důležité z hlediska toho, aby zákony, kterých je na první čtení velký balík, nebo je a bude ještě, věřím, tak aby nečekaly na vstup do legislativního procesu příliš dlouho. Za druhé na ty dva týdny naváže variabilní týden, kde je možno jednat ve výboru a pak přijít s těmi normami ještě na plénum. Pak se domnívám, že těch dvanáct norem, to není vůbec jednoduchá věc je stíhat, nebo možná nemožná, je stíhat ve třech dnech - středa, čtvrtek a pátek v jednom výborovém týdnu, ale možná, že všechny nebudou mít tu povahu, že bude nezbytně nutné se s nimi vypořádat ve druhém a třetím čtení už na lednové schůzi. Prosím o zvážení tohoto. Velmi bych se přimlouval i z jiných důvodů, které tady už nechci dále znovu opakovat tak, jak zněly na organizačním výboru i na pracovní skupině, která se přiklonila pro tento atypický postup, nebo vyslovila podporu tomuto atypickému začátku těch cyklů v prvním pololetí roku 2000.

Prosím, aby pan kolega Brožík, který je teď v obtížné situaci, i ostatní členové hospodářského výboru zvážili i tyto argumenty a zvážili, zda by nemohl ten cyklus nebo ten harmonogram zůstat v tom tvaru, jak byl schválen z těchto důvodů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Brožík má slovo.

 

Poslanec František Brožík: Požádal bych pana kolegu Vlacha, aby se se mnou přišel ještě jednou podívat na harmonogram, protože jestliže nám jde o ten konec, kdy máme přijmout do konce června zákony, tak jsem upozorňoval na to, že tady ta schůze Poslanecké sněmovny je v termínu, kdy pátého a šestého je státní svátek. (Poslanec Vlach přihlíží.) To znamená, v tomto týdnu sněmovna skoro zasedat nebude, protože se tady sejdeme akorát v pátek. To je jedna moje poznámka.

Druhá poznámka. Musím oponovat panu místopředsedovi sněmovny, protože § 46 - organizační výbor, odst. 4: "Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů sněmovny v rozsahu stanoveném tímto zákonem a usnesením sněmovny." Jestliže se tedy sněmovna usnese, že přijme takovýto harmonogram, tak jej organizační výbor musí podle toho řídit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobrá. Pane poslanče, myslím, že všechny diskuse, které tady nyní probíhají, proběhly již jak v komisi, která připravovala tento harmonogram, tak v organizačním výboru. A nepovažuji za nutné, abychom nad tímto bodem strávili příliš mnoho času. Proto bych byla ráda, kdybychom mohli tento bod směřovat ke konci.

Zaregistrovala jsem přihlášku pana místopředsedy Rychetského, kterému udílím slovo. O návrhu pana poslance Brožíka dám hlasovat v takové podobě, jak si bude přát, ale byla bych ráda, kdyby tento návrh usnesení byl potom předložen ještě jednou, protože si nejsem jista, jestli tak, jak byl původně předložen, o něm můžeme vůbec hlasovat.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, nepovažuji samozřejmě za příliš legitimní s ohledem na platný ústavní pořádek, aby vláda vyslovovala názory na to, jak má Poslanecká sněmovna, event. Senát organizovat svou práci.

Chtěl bych však navázat na slova pana poslance Zahradila a doplnit je ještě o jednu skutečnost. Nejenže uzávěrka pro pravidelnou hodnotící zprávu Evropské komise o stavu připravenosti jednotlivých zemí na vstup do Evropské unie je 30. června, ale v příštím roce dojde k tomu, že v červnu bude zasedat tzv. Portugalský summit Evropských společenství, a je téměř jisté, že dnes již vyslovená slova o tom, že prvním termínem rozšíření bude 1. leden roku 2004, budou na Portugalském summitu navíc doplněna o vyjádření vůle, které země budou pojaty do první vlny rozšíření. Rozhodování Portugalského summitu se bude nepochybně odvíjet od toho, které země v době zasedání tohoto summitu, tj. v červnu roku 2000, budou schopny prokázat takový stupeň připravenosti, mimo jiné i v oblasti legislativy, tzn. stupně dosažené kompatibility právního řádu s Evropskou unií, aby mohly být do této prvé skupiny zahrnuty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP