(17.20 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Já bych proto chtěl vyslovit názor s ohledem na to, že jde kromě těch návrhů zákonů, které jsou v současné době na půdě parlamentu, aby se sněmovna pokusila vytvořit podmínky i pro přijetí řádově 34 dalších návrhů zákonů, které předpokládáme, že zčásti budeme schopni je postoupit Poslanecké sněmovně do konce t. r. a z větší části, to připouštím, zhruba do konce ledna. Kdyby tedy bylo možné, aby Poslanecká sněmovna alespoň do období Portugalského summitu změnila svůj harmonogram a pracovní cyklus na pětitýdenní, tak aby bylo možné tyto návrhy zákonů projednat, pak se domnívám, že je reálné dosáhnout toho, že hodnocení České republiky v polovině příštího roku z hlediska stavu připravenosti bude výrazně a radikálně odlišné od hodnocení dosavadního.

V každém případě apeluji na to, aby Poslanecká sněmovna tak, jak předběžně bylo jednáno mezi představiteli vlády a Poslanecké sněmovny, preferovala ve svém pracovním pořádku v příštím roce, zejména v jeho prvním pololetí, návrhy zákonů, které budeme s předstihem předávat pro informaci všem politickým klubům a ze kterých bude vyplývat, že jsou to právě ty návrhy právních norem, které směřují k urychlené harmonizaci našeho právního řádu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, my vám děkujeme za váš názor. Dále má slovo pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, musím jen krátce reagovat na vystoupení pana místopředsedy vlády a chtěl bych prostřednictvím paní předsedající apelovat na vládu, pokud má opravdu zájem, aby byly schvalovány zákony, jejichž přijetí zakládá přibližování ke komunitárnímu právu, aby byly tyto zákony předkládány. Například prvních 22 zákonů, které byly předloženy s tím, že mají vztah k Evropské unii. Bohužel jenom dva z nich přibližují evropské právo našemu. Takže další zákony, které jsou v programu a mají vztah k EU, takto označeny nebyly a jsou, bohužel, posunuty vzadu. Čili poprosil bych, aby byly tyto záležitosti brány vážně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, hovoříme k harmonogramu práce Poslanecké sněmovny. Berte to jako upozornění. Dále má slovo pan poslanec Hojdar, ale apeluji na to, abychom tímto bodem nestrávili celé dnešní odpoledne.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo. Nevycházím z údivu, co se zde rozpoutalo a jaké přání zde přednesl kolega Brožík. Hospodářský výbor byl veden pouze a jenom tím, aby zákony byly projednávány ve výboru kvalitně, abychom se co nejdříve posunuli dopředu k Evropské unii. To, co je podsouváno hospodářskému výboru, je naprosto mylné a nevím, z čeho to vyplývá. Skutečnost je ale ta, že zákony, které budeme projednávat, jsou zákony poměrně rozsáhlé, technické, mezi nimiž bude zákon o konkursu a vyrovnání. Bude tam spousta pozměňovacích návrhů a je třeba to skutečně kvalitně zpracovat, aby to mělo úroveň.

Chci proto apelovat na to, jestli se chceme posunout, posuňme se tak, aby to mělo určitou úroveň, kterou tato sněmovna může dát.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci. Dále se hlásí pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já jsem se vždycky domníval, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijímá zákony pro občany České republiky. Teď se ale tady dovídám, že přijímáme zákony proto, aby zpráva Evropské unie byla pozitivnější.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, mluvte k věci, odchylujete se od tématu.

 

Poslanec Karel Vymětal: Kolega Zahradil mluvil v obdobném duchu jako já. Je nám dokonce řečeno, že pokud nepřijmeme zákon k 30. 6., ale přijmeme ho k 7. 7., že Evropská unie snad vyřadí Českou republiku z uchazečství z Evropské unie.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já vás v tuto chvíli volám k věci, a to poprvé.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano, řeknu jenom poslední větu - je mi líto této Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli nemám další přihlášku do rozpravy, takže rozpravu k tomuto bodu končím. Prosím pana poslance Brožíka jako předkladatele, aby zopakoval svůj návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Ještě musím říci procedurálně jednu záležitost, a sice pořadí, v jakém budeme o těchto návrzích hlasovat. Návrh pana poslance Matulky sice směřuje ke stejnému tématu, nicméně je to jiný návrh a z toho důvodu bychom o něm měli hlasovat dřív.

Pan poslanec Matulka má slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Je to pravda, paní předsedající, ale prosím ještě o trochu trpělivosti, protože je nejdříve třeba vyřešit jednu otázku. Je mi srdečně jedno, jestli bude usnesení sněmovny, nebo doporučení sněmovny organizačnímu výboru. K tomu můj protinávrh ani tak nesměřoval. Pokud pan kolega Brožík trvá na tom, že se má sněmovna usnést na harmonogramu sama, mě to nevadí. Vyřešme nejdříve tuto otázku, a pak jsou ta dvě rozdílná řešení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já jsem přesvědčena o tom, že procedurálně správné by bylo, aby Poslanecká sněmovna požádala organizační výbor. Nicméně ale pokud pan poslanec Brožík trvá na usnesení, že Poslanecká sněmovna přímo mění usnesení organizačního výboru, já se nemohu opřít o žádnou část jednacího řádu. Není to možné, přestože je to neobvyklé.

 

Poslanec František Brožík: Paní předsedající, já jsem nechtěl tímto problémem zatížit sněmovnu, a proto jsem byl dobrovolně na jednání organizačního výboru. Organizační výbor tuto výzvu nevyslechl a svým hlasováním dal jasně najevo, že se o tom nechce bavit a že rozhodl tak, jak rozhodl ve své příloze usnesení. Já jsem již na organizačním výboru řekl, že s tímto vystoupím ve sněmovně. Přesto budu vstřícnost sama a v souladu s § 46 dávám návrh tohoto znění: Poslanecká sněmovna navrhuje organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přehodnotit časový harmonogram - viz příloha č. 194 organizačního výboru - a to posunutím celého harmonogramu od 4. týdne roku 2000 o jeden týden, to znamená, že ve dnech 17. až 23. ledna r. 2000 bude ještě vložen jeden výborový týden.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Já se v tuto chvíli zeptám pana poslance Matulky - jeho návrh bych chápala asi jako návrh jiné předlohy. Jakým způsobem pan poslanec Matulka chápe svůj návrh?

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nevím, jestli jde o návrh jiné předlohy, ale je tam i rozdíl ve formulaci, že Poslanecká sněmovna žádá organizační výbor - a docela bych trval na této formulaci, aby od 3. ledna označila tento týden za výborový. Pokud jde o návrh jiné předlohy, posuďte to sama, jako předsedající. Já si myslím, že je to protinávrh k návrhu kolegy Brožíka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, protinávrh jednací řád nezná, může to být pozměňovací návrh nebo návrh jiné předlohy. V obou případech budeme o takovémto návrhu hlasovat dříve než o návrhu pana poslance Brožíka.

Pan poslanec Miloslav Kučera st. má pravděpodobně nějaký procedurální návrh.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Paní předsedající, já se procedurálně domnívám, že bude-li přijat návrh kolegy Matulky, nic nebrání tomu, aby kolega Brožík byl uspokojen v tom, že se to o týden posune, a dokonce získá pro práci výboru tři týdny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP