(17.40 hodin)

(pokračuje Dostál)

O tom přece není sporu. Proto vláda ČR při zpracování tiskového zákona zařadila do § 6 zákaz šíření rasové nenávisti a následně sankce, které z toho vyplývají, aby nebylo podezření, že chceme zneužívat při stanovování sankcí složek, například státního zastupitelství. Do § 21 jsme vložili ustanovení, že vlastně návrh soudu může podat každý občan ČR s tím, že samozřejmě zaplatí příslušný poplatek.

Znovu opakuji, že výbor pro školství a kulturu je opačného názoru. Mně nezbývá nic jiného, než tento názor respektovat, a o tomto návrhu nakonec ať rozhodne sněmovna. To je úvodem vše, co jsem chtěl říci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi kultury ČR panu Pavlu Dostálovi. Tento návrh jsem v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a ústavně právnímu výboru. Usnesení těchto výborů jsme obdrželi jako sněmovní tisky 245/1 a 245/3. Nyní prosím, aby se slova ujali postupně zpravodajové těchto výborů. Nejprve pan poslanec Jaromír Talíř, poté pan poslanec Stanislav Křeček. Pan poslanec Talíř? Je zde, pardon, pane poslanče, já jsem vás přehlédl. Prosím, můžete hovořit.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená sněmovno, dovolil bych si vás seznámit s průběhem projednávání tohoto zákona v našem výboru. Chci na začátek konstatovat, že už jsme jednou tuto vládní předlohu stáhli z projednávání minulé schůze a projednáváme ve druhém čtení tuto předlohu nyní na této schůzi.

Výbor využil tohoto času k uspořádání několika seminářů, například jednoho semináře týkajícího se práva na odpověď, několikrát zasedal podvýbor pro mediální legislativu a nakonec, jak už bylo řečeno panem ministrem, jako většinově konsensuální text byl přijat komplexní pozměňovací návrh, který je obsažen v tisku 245/3. Tento komplexní pozměňovací návrh upravuje znění tiskového zákona. Potvrzuji, že v něm zůstala směrem k vládě nevyřešená otázka odpovědnosti za obsah tisku.

To už zde bylo uvedeno, ale protože se jedná o komplexní pozměňovací návrh, který řeší poněkud jiným způsobem celou problematiku vydávání periodického tisku, domnívám se, že než začneme obecnou rozpravu ve druhém čtení, měli bychom hlasovat o tom, že za základ projednávání této předlohy bude vzat tisk 245/3, tedy komplexní pozměňovací návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, ten návrh registruji. Jen se domnívám, že by bylo vhodné o tom nechat hlasovat na začátku podrobné rozpravy. V obecné rozpravě - já si tedy teď přesně neupamatovávám, jak to děláme v jiných případech, ale myslím si, že se nechává hlasovat na začátku podrobné rozpravy, neboť v obecné rozpravě nelze podávat pozměňovací návrhy. Je dobré to avizovat, a není-li námitek, tak já před otevřením podrobné rozpravy nechám o vašem procedurálním návrhu hlasovat.

Nyní bych poprosil zpravodaje ústavně-právního výboru pana poslance Křečka, zdali se chce vyjádřit. Pan poslanec Křeček se nechce vyjádřit, alespoň nikde nevidím, že by nějak vehementně signalizoval, že se o slovo dere.

Takže otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili tito kolegové: za prvé pan kolega Jiří Payne a po něm pan kolega Zdeněk Jičínský. Nyní může v obecné rozpravě hovořit pan kolega Jiří Payne, připraví se kolega Zdeněk Jičínský. Další písemnou přihlášku do obecné rozpravy nemám. Prosím.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, máme před sebou zcela jiný sněmovní tisk k projednávání, než jaký jsme projednávali v prvém čtení. Máme před sebou zcela jiný sněmovní tisk, než který prošel legislativním připomínkovým řízením. Přiznám se, že jsem v něm našel několik desítek docela závažných nedostatků, a přiznám se, že jakkoliv byly činěny pokusy o opravu vládního návrhu, tak mám pocit, že nebyly zcela úspěšné. Zdá se mi, že stále zůstává celá řada nevyjasněných věcí, špatně formulovaných, až po celou sadu docela zřetelných chyb, které při předělávání zákona ve výboru zákonitě se musí vyskytnout.

Já skutečně mám pocit, že ten zákon, tak jak byl předložen v té nepříliš kvalitní verzi, tak jak je předkládán teď, vlastně už se nejedná o vládní návrh, ale jedná se o návrh příslušného výboru, že stále není vůbec schopný doprojednání. Schválíme-li takovýto návrh, velmi brzy se zjistí, že má desítky nedostatků, a řekl bych nedostatky dokonce tak vážné, že je nelze odstranit pozměňovacími návrhy. Povedou ke zneužití toho zákona způsobem, který bude bezesporu ke škodě demokracie a svobody slova v této zemi.

Takže z toho důvodu já bych navrhoval, abychom vrátili návrh zákona k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Jiří Payne. Nyní může přistoupit k řečništi pan kolega Zdeněk Jičínský, po něm vystoupí z místa přihlášený pan kolega Miloslav Kučera st. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, v obecné rozpravě v prvním čtení jsem upozornil na to, že některé složité problémy měly být důkladněji diskutovány předtím, než vláda s návrhem přišla. Zpravodaj teď hovořil o tom, že výbor školský atd. konal celou řadu seminářů, dalších jednání o řadě otázek, které jsou obsaženy ve vládním návrhu. Kolega Payne teď říká, že máme před sebou jiný návrh. Jde o to, že určité návrhy zákonů, na které, abych tak řekl, není žádný mimořádný časový tlak - a myslím si, že tento zákon je dokladem toho, že to tak není -, je vhodné připravovat v širších kontaktech s odbornou veřejností, aby se v Poslanecké sněmovně potom ty návrhy nepředělávaly.

Minule jsem ohlásil jeden pozměňovací návrh, který tu chci teď odůvodnit v obecné rozpravě, protože já jsem měl minule námitky proti § 6 a s ním spojenému § 21. Navrhoval jsem tehdy, abychom se vrátili nebo abychom znovu u nás užili institut, který je běžný v řadě zemí, totiž zavedení instituce odpovědného redaktora. Poukazuji na to, že funkce odpovědného redaktora neznamená vždycky, že to musí být speciální pracovník redakce. Za první republiky vydával Šalda Zápisník, možná, že někteří znáte tento vynikající měsíčník, a Šalda byl vydavatelem, šéfredaktorem i odpovědným redaktorem. Takže ten můj návrh neznamená nutné rozšíření okruhu činitelů. Prostě znamená to určitou funkci, kterou při vydávání periodického tisku je třeba mít, aby bylo možno vůči tomu, kdo odpovídá za to, že tiskem nedochází k páchání trestných činů, aby bylo možno vůči takovému pracovníkovi redakce vést trestní odpovědnost. Čili to teď k odůvodnění toho návrhu, který hodlám podat v podrobné rozpravě.

Jinak bych chtěl říci ještě jednu věc. My jsme se tady někdy soustředili na příliš detailní věci s opravou apod., což samozřejmě je třeba formulovat přesně. Ale myslím, že i v souvislosti s tím, co se děje kolem televize NOVA, kolem sporu o licenci CET, bychom se měli zamyslet nad obecnějšími problémy našeho zákonodárství v této oblasti, na to, jak je tímto zákonodárstvím zajištěna skutečně svoboda projevu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP