(18.20 hodin)

(pokračuje Payne)

V tom smyslu si myslím, že koncepčně celý zákon je zcela chybně navržený. Na druhé straně v odstavci 2 § 15 se říká, že návrh soudu musí být podán do 15 dnů. Zde si naopak myslím, že ten, jehož čest byla poškozena, se dostává do velmi nesprávné situace. Zkuste sehnat právníka, který vám do 15 dnů - jde dokonce o to, že některé lhůty se mohou protáhnout, protože on si vyrozumění vyzvedne až někdy, může přijít víkend, celá situace se může protáhnout, pracovních dnů může být pět či šest - napsal kvalifikovaný právní rozbor, který může být na několik desítek stran. Myslím, že lhůta je nepřiměřeně krátká. Chceme-li hájit čest poškozeného, lhůta musí být minimálně 60 dnů. Proto navrhuji změnu číslovku 15 na 60.

Jestliže dosavadní text zákona se snaží ochránit čest poškozeného, § 16 celý smysl tohoto zákona zase vyvrací. Stanoví tak obecné možnosti výjimek, kdy vydavatel není povinen uveřejnit ani odpověď, ani dodatečné sdělení, že se dostaneme do nekonečných sporů o to, zda vydavatel splnil, či nesplnil podmínky zákona. Jestliže vydavatel jeden den vydá ve velikém nákladu text, který poškodí něčí čest, druhý den uvede jakousi omluvu, že vlastně to asi nebylo tak přesné, v tom okamžiku poškozený ztrácí nárok na opravu, dostává se do bezprávné situace a u soudu vydavatel pravděpodobně obhájí vydávání takového tisku. Myslím, že to je pravý opak, než co předkladatelé předpokládali.

Už mě nebaví ani navrhovat nějaké pozměňovací návrhy. Skoro bych poprosil předkladatele, aby se dohodli mezi sebou, kdo je tím pravým předkladatelem, aby se sjednotili na nějakém návrhu zákona, který bude přijatelný a ke kterému bude možné vést kvalifikovanou debatu ve sněmovně.

Další problematika je v § 17, který do značné míry odporuje trestnímu zákonu, protože v této situaci jakmile v nějakém periodiku budou uveřejněny jisté okolnosti trestného činu, pravděpodobně se policie už nikdy nedostane k důkazům, které se tohoto trestného činu dotýkají. Formulace práva na ochranu zdroje je formulovaná tak, že je to skutečně to nejlepší doporučení mafiánům z drogových kartelů nechat se zaregistrovat jako vydavatel. Potom už z nich nikdo nevypáčí žádné doklady o tom, odkud drogy pocházejí a kam jdou. Oni vždy určité informace uveřejní v novinách a řeknou: Nezlobte se, to je ochrana zdroje, neřeknu vám, odkud drogy máme.

Další problematika je otázkou toho, že pokud poměrně vysoké pokuty až do 200 tisíc korun fyzické osobě - to znamená řekněme dvacetinásobek průměrného platu - ukládá okresní úřad, mám za to, že při tak vágních formulacích zákona, jaké jsou zde předloženy, nemůže okresní úřad jednoznačně posoudit, zda zákon byl, či nebyl splněn, že není jinou možností, než abychom všude v § 18, kde máme okresní úřad, nahradili slovy "příslušný soud". Takto vysoké pokuty ukládat fyzické osobě - nedovedu si představit, že by to bylo pouze ve správním řízení. Skutečně nedovedu.

Další školáckou chybou v odstavci 7 § 18 je, že pokuty sice jsou normálně příjmem státního rozpočtu, jak to - alespoň co já pamatuji - zde deset let děláme, ale druhé straně uloží-li pokutu podle tohoto zákona magistrát hlavního města Prahy nebo dalších statutárních měst, pokuta je příjmem rozpočtu těchto magistrátů. Deset let se snažíme zabránit, aby příjem pokuty byl vždycky jen příjmem státního rozpočtu, potažmo Ministerstva financí, protože to je nejednodušší věc, jak si vyrovnávat deficit ve státním rozpočtu, že budeme ukládat vysoké pokuty. Jestliže pokuta může být až 200 tisíc, myslím si, že uložením řekněme 20 - 30 pokut si některá statutární města mohou docela vylepšit svůj městský rozpočet. Přinejmenším z preventivních důvodů navrhuji, aby se v § 7 vypustila druhá věta.

Ale mám pocit, že nedostatků je tam tolik, že mi to připadá, že snad dál není potřeba ani hovořit. Znovu opakuji návrh, abychom celý předložený zákon - opravdu už nevím, kdo je vlastně navrhovatelem, jestli je to ministr, vláda, který ministr, která vláda, jestli je to výbor, nebo jednotliví poslanci - zamítli a aby byl vypracován zcela znova, abychom stanovili jiná koncepční východiska a návrh byl zpracován kvalitněji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi. Slovo má pan poslanec Jičínský, připraví se pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, respektuji samozřejmě usnesení sněmovny, že východiskem našeho jednání je komplexní pozměňující návrh, nicméně můj návrh, který chci podat, jsem v obecné rozpravě odůvodnil a vztahuje se k vládnímu návrhu. Legislativně není obtížné to tam promítnout.

Místo § 5 - a to už mám na mysli komplexní pozměňovací návrh - navrhuji toto znění:

Odstavec 1: Vydavatel je povinen ustanovit odpovědného redaktora.

Odstavec 2: Odpovědný redaktor dohlíží na to, aby obsahem periodického tisku nebyl spáchán trestný čin.

Tento návrh se promítá do § 9 a § 10 vládního návrhu. Nejsem s to teď přesně říci, jak by to bylo v návrhu výboru, ale z tohoto je to zřejmé.

Navrhuji nové znění § 21: Odpovědný redaktor, který z hrubé nedbalosti způsobí, že obsahem periodického tisku byl spáchán trestný čin, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, peněžitým trestem nebo náhradním trestem odnětí svobody podle zvláštního zákona. Zde je odkaz pod čarou - § 53 a 54 zákona 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (trestní zákon).

To jsou mé pozměňující návrhy, které není obtížné legislativně promítnout do návrhu, který je základem nynějšího jednání. Návrh předám panu zpravodaji, případně sám později doplním.

Jednu poznámku k tomu, co říkal pan ministr, že tento zákon je o svobodě projevu, že neřeší vlastnické vztahy. Nepožadoval jsem, aby v tomto zákoně byly řešeny vlastnické vztahy. Upozornil jsem jen na vážný problém, že neřešení specifik vlastnických vztahů v této oblasti může ohrožovat svobodu projevu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Pan ministr Dostál se hlásí s protestem. Poté bude hovořit pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Paní místopředsedkyně, tato sněmovna před chvílí odsouhlasila, že základem dnešního jednání bude znění tiskového zákona v pozměňovacím návrhu výboru pro kulturu, školství, mládež a tělovýchovu. Pan poslanec Jičínský vystoupil se svými pozměňovacími návrhy k zákonu, který vlastně už vůbec nemáme v ruce, kde se těžko orientovat v jeho pozměňovacích návrzích, protože on navrhuje změnit něco, co v zákoně už není. Proto si myslím, že jeho vystoupení je zcela zmatečné, neboť nevím, jak reagovat na jeho připomínky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Myslím, že pan poslanec Jičínský ještě v průběhu rozpravy upřesní své pozměňující návrhy.

Nyní má slovo pan poslanec Miloslav Kučera starší. Připraví se paní poslankyně Dostálová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP