(18.40 hodin)

(pokračuje Dostálová)

Bod 1, o kterém se zmíním, upravuje tiskový zákon, bod 2 novelu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. K bodu 1.

V§ 11 se vypouští odst. 4, odst. 5 se mění na odst. 4 a v něm se slova odstavců 1 až 4 nahrazují slovy odstavců 1 až 3.

Za druhé: V § 22 v bodě 1 se v § 5 a) vypouští odst. 4, odst. 5 se mění na odst. 4 a v něm se slova odstavců 1 až 4 nahrazují slovy odst. 1 až 3.

Opět zdůvodnění. Z teoretického hlediska není výhodné, aby po smrti fyzické osoby za ně reagovaly odpovědí vymezené třetí osoby, zatímco u opravy či u dodatečného sdělení, které by měly být sdělením vydavatele, je tento postup akceptovatelný. Jde totiž o obdobu § 15 občanského zákoníku.

U odpovědi je tento postup v rozporu s teoretickou koncepcí institutu odpovědi. Odpověď je totiž sdělením dotčené osoby, a je proto nesprávné, aby toto sdělení formuloval někdo třetí. Namísto odpovědi lze po smrti fyzické osoby využít také práva postmortální ochrany osobnosti dle § 15 občanského zákoníku.

Další změny, kterých bych se chtěla dotknout, už nejsou tak zásadního charakteru, jsou to spíše změny, které se týkají legislativně technických detailů návrhů, které vznikly na našem kulturním výboru zřejmě nedopatřením. Ráda bych je uvedla na pravou míru.

V § 14 se hovoří o opravě a v § 15 se odkazuje na neexistující odst. 5 v § 14.

Takže za prvé: V § 14 odst. 1 e) se vypouští slovo "opravy".

Za druhé: V § 15 odst. 1 se vypouštějí slova "a pět".

To jsou veškeré pozměňovací návrhy, které jsem zde přednesla, a vy, kolegové, doufám pochopíte, že z důvodu stenozáznamu jsem nemohla být stručná a musela jsem vás zde takto dlouho zdržovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má pan poslanec Aleš Rozehnal, připraví se pan poslanec Petr Mareš.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych podat dva pozměňovací návrhy k tomuto zákonu.

V § 10 odst. 1 e) za text "Státní vědecké knihovny" bych chtěl přidat text "a Městská knihovna hlavního města Prahy".

Zdůvodnění je nasnadě, neboť tato knihovna je největší knihovnou v republice s největším počtem výpůjček, s nejmodernějším vybavením a je stěžejním místem pro vzdělávání i vědecký výzkum v Praze.

Další můj pozměňovací návrh se týká rovněž § 10. Navrhuji zařadit nový bod č. 7 tohoto znění:

Vydavatel může nahradit body § 1 písm. b), c), d), e) a f), dále pak odst. 2, 3, 4, 5 a 6 - zveřejněním povinného výtisku v elektronické podobě na zařízení umožňujícím dálkový přístup do 7 dnů od vydání a bude jej trvale na své náklady udržovat.

Důvody tohoto pozměňovacího návrhu jsou takové, neboť přece jen se snažím pootevřít dveře 21. století, a elektronická média, ať se nám to líbí nebo ne, proniknou brzy naprosto do všeho a za 20 let se budou dnešní noviny přepisovat do elektronické podoby, ty, které jsou dnes v knihovnách schraňovány. Akceptuji po diskusi v kulturním výboru to, aby národní knihovně v hlavním městě jí byly zasílány dva povinné výtisky jakožto historické artefakty. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má pan poslanec Petr Mareš, připraví se pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Mareš: Paní předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, můj jednoduchý pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby mezi instituce, které obdrží tzv. povinný výtisk, byla zahrnuta i knihovna této instituce, tj. knihovna parlamentní. Myslím si, že je to knihovna, která svým významem patří mezi instituce, které by měly povinný výtisk obdržet. Důvod není takový, že by Parlament neměl na to, aby si koupil příslušné výtisky periodik, ale je to opatření, které výrazným způsobem usnadní naší knihovně tyto výtisky získávat. Občas je to práce poněkud detektivní, zjistit, co v tomto státě mezi periodiky vychází a nevychází.

Navrhuji tedy, aby v § 10 bylo vloženo nové písm. e) tohoto znění:

e) jeden povinný výtisk parlamentní knihovně České republiky.

Ostatní písmena tohoto paragrafu přeznačit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Petr Pleva. Připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, reaguji na obsáhlou diskusi, která se rozvinula kolem zahraničního vydavatele.

Když jsme o tomto problému na výboru diskutovali, bylo zřejmé, že nám jde o zahraničního vydavatele, který, byť zde nemá sídlo, má tu organizační složku, vydává případně českou mutaci, jsou to časopisy typu Hustler, Playboy apod., a chtěli jsme, aby se tento tiskový zákon vztahoval také na tyto zahraniční vydavatele. Nešlo nám samozřejmě o New York Herald Tribune, které sem dováží Poštovní novinová služba a jsou k dispozici na jejích stáncích.

Když jsem se teď ještě díval do formulace § 2, zjistil jsem, že skutečně tento paragraf by umožňoval sporný výklad. Proto si dovolím navrhnout nové znění § 2 odst. 2.

Ustanovení § 3 až 6, § 9, 11 až 17 a 18, odst. 2 až 9 tohoto zákona se vztahují též na periodický tisk vydávaný v cizině zahraničním vydavatelem, jestliže je zahraničním vydavatelem v České republice veřejně šířen a zahraniční vydavatel má svou organizační složku umístěnu na území České republiky. Jde tedy o to, aby veřejné šíření bylo prováděno přímo zahraničním vydavatelem. Pokud veřejné šíření provádí třeba PNS tím, že to dováží, není tu úmysl zahraničního vydavatele veřejně šířit tisk v České republice, tak se na něho tento zákon nevztahuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, byl jsem obviněn, že můj návrh pozměňovacích doplňků je zmatečný. Nemyslím si to. Myslím, že poslanec má právo připravit si pozměňovací návrhy k návrhu zákona, který je projednáván. Je tu projednáván vládní návrh zákona pod č. 245. Stalo se, že v průběhu jednání výborů výbor k tomu přijal komplexní pozměňovací návrh. A rozhodlo se o tom na začátku podrobné rozpravy, proto nelze od poslance seriózně požadovat, aby byl okamžitě s to si své pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu přečíslovat ve vztahu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který je projednáván. Takže chceme-li v rámci parlamentního jednání postupovat korektně, musíme umožnit každému, aby své pozměňovací návrhy mohl uplatnit.

Z tohoto hlediska skutečně mé pozměňovací návrhy zmatečné nejsou, já jsem v mezidobí byl s to je upravit, přečíslovat ve vztahu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu a předám je jak navrhovateli, tak i zpravodaji a myslím si, že v tomto směru jsem učinil požadavkům, které na mne byly vzneseny, zadost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP