(11.10 hodin)

(pokračuje Sehoř)

Ostatní výrobci se mohou bránit např. rozdělením výrobní činnosti do více společností tak, aby dosáhli rovných konkurenčních podmínek. Je mi známo, že v rozpočtovém výboru byl podán návrh na sjednocení splatnosti daně u malých i velkých výrobců. S tím v zásadě souhlasím. Bohužel se tím neřeší problémy ani při sjednocování s právem Evropské unie, ani při vstupování do spotřebních řetězců. Východiskem je spíše sice jednotná splatnost, ale ta delší. V tomto smyslu podám také návrh v podrobné rozpravě.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Pan poslanec Recman není přihlášen do obecné rozpravy, je přihlášen až do rozpravy podrobné. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy k tomuto bodu? Pan poslanec Palas má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zemědělský výbor projednával uvedený tisk návrhu novely zákona a v průběhu projednávání dospěl k závěru, že bude nutné projednávání přerušit. Tato novela zákona má v určitém momentě významný dopad do systému zemědělství, neboť se dotýká tzv. bionafty. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství zhruba dvakrát změnilo stanovisko k uplatnění dotačních pravidel, resp. převodu dotačních pravidel ze systému vratky spotřební daně, pak poslanci zemědělského výboru nebyli schopni zaujmout potřebné stanovisko. Navíc rozpočtový výbor přijal pozměňující návrh k tomuto tisku, a to ten, kterým by zároveň řešil tzv. zelenou naftu. Po seznámení se s tímto pozměňujícím návrhem jsme dospěli k závěru, že takovéto řešení a takováto dikce řešení zelené nafty by neřešila problém odpovídajícím způsobem. Máme o řešení tohoto problému jinou představu.

Z tohoto důvodu bych chtěl říci, že v rámci podrobné rozpravy navrhnu přerušení tohoto bodu zhruba na jeden týden, do příští středy na ráno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Neregistruji přihlášku, končím obecnou rozpravu k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že žádný návrh, o kterém bychom nyní hlasovali, nepadl, otevírám ihned rozpravu podrobnou. Jako první je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Libor Ježek, připraví se pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, první pozměňovací návrh zní:

V § 40d odst. 1 se vypouštějí slova "(dále jen výrobce)".

Druhý pozměňovací návrh:

V bodu 69 § 40i odst. 5 se vypouštějí slova "(dále jen výrobce)" a slova "(dále jen dovozce).

Třetí pozměňovací návrh:

V části šesté Účinnost se slova "dnem 1. ledna 2000" nahrazují slovy "dnem 1. dubna 2000".

Čtvrtý pozměňovací návrh zní:

V článku jedna vypustit bod 69, v článku dvě vypustit bod 2, dále vypustit část druhou článek třetí, část třetí článek čtvrtý, část čtvrtou článek pátý a ostatní části a články přečíslovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Slovo má pan poslanec Sehoř, připraví se pan poslanec Recman.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, přednesu dva návrhy v podrobné rozpravě.

První je k § 14 odst. 7 a zní: Číslo 26 změnit na číslo 56, číslo 25 změnit na číslo 55.

Druhý návrh je k § 14 odst. 8 a zní: Každé z obou uvedených čísel 25 změnit na číslo 55.

To vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Slovo má pan poslanec Recman, připraví se pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, přednesl bych pozměňovací návrh, který vychází z našeho volebního programu a stává se na jednání sněmovny už evergreenem, označovaným jako daň z osobních luxusních automobilů.

Můj pozměňovací návrh je k tisku 367, což je vládní návrh zákona číslo 587/1992 Sb., o spotřebních daních. Text pozměňovacího návrhu:

V článku I. se za bod 67 vkládá nový bod 68, který zní: 68. Za § 40b se zařazuje hlava VI. v tomto znění: Hlava VI. - pod ní text: Daň z osobních automobilů o zdvihovém objemu motoru od 2000 kubických centimetrů.

§ 40b.a text - Předmět daně.

1. Předmětem daně je nákup nového nebo ojetého osobního automobilu o zdvihovém objemu motoru od 2000 kubických centimetrů.

2. Předmětem daně není nákup ojetého automobilu, který byl na území České republiky registrován a používán po dobu delší než 4 roky.

§ 40b.b - Sazba daně.

Osobní automobily se zdvihovým objemem motoru od 2000 do 3000 kubických centimetrů sazba daně 80 000 Kč na jeden kus, osobní automobily se zdvihovým objemem motoru nad 3000 kubických centimetrů, sazba daně 120 000 Kč na jeden kus.

§ 40b.c - Osvobození od daně.

Od daně jsou osvobozeny osobní automobily, které jsou využívány provozovateli silniční motorové osobní dopravy a provozovateli taxislužby na základě koncese vydané výhradně k provozování uvedených činností.

To je konec pozměňovacího návrhu. Ostatní body by se v tisku přečíslovaly. Zároveň bych chtěl vyjádřit podporu návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu, který zde přednesl pan poslanec Palas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Slovo má pan poslanec Vojíř. Připraví se pan poslanec Palas.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Dovolte mi přednést jeden pozměňovací návrh k vládnímu návrhu, který je ve své podstatě jakousi alternativou rozhodnutí hospodářského výboru, který svým usnesením se rozhodl vypustit v článku 2 - Přechodná ustanovení odstavec 1. Protože jsem si vědom toho, že by toto rozhodnutí hospodářského výboru nemuselo nalézt pochopení ve sněmovně, snažím se vytvořit alternativu, která by mohla být přijatelná i pro Ministerstvo financí, které obhajuje následné kroky z hlediska daňové legislativy k Evropské unii. Proto mi dovolte přednést onen pozměňovací návrh, který by se týkal článku 2 - Přechodná ustanovení, odstavce 1, kde by všechny číslovky uvedené v tomto odstavci, a to číslovka 2001 - byly nahrazeny číslovkou 2002.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Slovo má pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, jak jsem již avizoval, navrhuji přerušení projednávaného bodu před ukončením podrobné rozpravy, a to do středy rána, to znamená, aby byl doprojednán tento bod ve středu jako první bod. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP