(16.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové…, chtěl bych říci, pane předsedající, že za prvé nesmál jsem se vám, pouze jsem s napětím očekával, jak ukončíte vaši úvodní větu.

Za druhé, ještě než se pustím do úvodního slova, tak bych chtěl v podstatě zopakovat to, co řekl ve svém závěrečném slově či spíše ve své poslední řeči před chvílí pan ministr Grulich. Jeho blok zákonů stejně jako blok, který teď uvádím já, byl vypracován ve velmi úzké spolupráci mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra a samozřejmě i dalšími úřady, ale především těmito dvěma. Spolupráce byla velmi kooperativní a chtěl bych vás ujistit, stejně jako to učinil on, že i pracovníci Ministerstva financí jsou vám k dispozici pro možnost připravit kvalitní eventuální pozměňovací návrhy pro druhé a třetí čtení. Jde o stejný zájem a o stejný přístup obou ministerstev.

Dámy a pánové, vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku vyšších územních samosprávných celků je tedy dalším návrhem z komplexu ostatních zákonů tvořících legislativní rámec reformy veřejné správy. Souvisí bezprostředně zejména se zákonem o krajích, resp. krajském zřízení, a s návrhem zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se o zákon transformačního charakteru, který neupravuje podmínky hospodaření a nakládání s majetkem, nýbrž oblast hospodaření s majetkem tohoto typu je předmětem úpravy právě zákona o krajích. Je to zákon výčtový, jeho účelem je především nezbytnost zajistit nově vzniklým vyšším územně samosprávným celkům či krajům základní majetek, se kterým budou moci v rámci své samostatné působnosti hospodařit.

Pokud jde o rozsah a charakter majetku, který ze zákona na kraje přechází, byl zadán usnesením vlády č. 784 ze dne 28. července 1999 k přenosu působnosti na krajské úřady. Vzhledem k potřebě vybavit kraje majetkem co nejrychleji, aby mohly své zákonem vymezené kompetence realizovat, byla pro přechod majetku zvolena forma přechodu majetku přímo ze zákona dnem jeho účinnosti.

Pokud jde o nemovitý majetek, návrh zákona upravuje také podmínky pro zajištění zápisu vlastnictví krajů v katastrech nemovitostí. K užité formě přímého přechodu majetku považuji za nutné dodat, že - jak z výše uvedeného vyplývá - zvolení jiné formy zákonného přechodu majetku, kupř. taxativního výčtu věcí, by bylo vzhledem k rozsahu majetku značně obtížné až nerealizovatelné.

Logickým důsledkem přechodu vlastnictví věcí je rovněž přechod veškerých práv a závazků, se kterými byly státní organizace uvedené v příloze zákona oprávněny hospodařit. Případné další převody vlastnictví státního majetku na kraje stejně jako na obce nejsou vyloučeny, měly by se však nadále uskutečňovat již výhradně za podmínek stanovených zákonem, tj. zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, který byl rovněž předložen Poslanecké sněmovně. Navrhuje se tedy přímá transformace dotčených státních příspěvkových a rozpočtových organizací, jejichž zřizovatelem jsou ministerstva, na příspěvkové organizace kraje a organizační složky kraje. Neupravuje se tak přenos zřizovatelských funkcí organizací uvedených v příloze zákona na kraje při zachování organizací jako státních. Lze k tomu uvést, že takto navrhovaná úprava by měla mít pozitivní dopad na nově vznikající vlastnické vztahy.

Pokud jde o zákonný rozsah majetku, který zákonem na kraje přechází, je vymezen v přílohách 1 a 2, které jsou součástí zákona, a to tak, že jsou uváděny jednotlivé příspěvkové organizace, a to v příloze 1, a rozpočtové organizace v příloze 2, jejichž činnost a majetek státu, se kterým jsou oprávněny hospodařit, na kraj přechází. Jedná se o organizace a majetek resortů ministerstev dopravy, kultury, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, práce a sociálních věcí a zdravotnictví.

Závěrem považuji za potřebné zdůraznit: pokud jde o nabytí účinnosti tohoto zákona, měla by nastat shodně s počátkem rozpočtového roku z důvodů zajištění financování a z důvodů návaznosti na zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Děkuji vám za pozornost a prosím o postoupení tohoto zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády České republiky a ministru financí panu Pavlu Mertlíkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, vážená vládo, je nám předkládán vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, tisk číslo 440. Jedná se svým rozsahem o velice krátký zákon, nikoli však o jeho přílohu. Ta by mohla soutěžit s mnohými již předkládanými. Bohužel zde však neexistuje přímá úměra mezi délkou tohoto zákona a počtem případných jeho nedostatků. Já si myslím, že tato délka je výrazně překročena. Chápu snahu vybavit vyšší územně správní celky, nebo jak je v návrhu zákona uváděno kraje, majetkem. Zde však podotýkám - jakým a jak.

Mám totiž tento pocit: Domnívám se, že nerespektujeme právo samosprávných orgánů, které předcházejícími zákony vytváříme, na to, aby se k tomuto převodu jakýmkoli způsobem vyjádřily, a to buď souhlasným, či nesouhlasným. To znamená, že jim tento majetek víceméně vnucujeme.

Už vůbec zarážející je to, že v důvodové zprávě je uvedeno, že další případný majetek budou kraje nabývat podle obecných zákonů, a mne to přivádí k jediné myšlence, a to je tato - nevyplývá snad z toho, že se tohoto majetku chce stát zbavit? Nebudu řešit, z jakého důvodu.

Teď už k vlastnímu návrhu zákona. Zarážející je, že v tomto zákoně striktně nařizujeme krajům, že nově vzniklé organizace budou příspěvkovými organizacemi, a k tomu jim též nařizujeme, aby vytvořily zřizovací listiny.

Dovoluji si též trochu zpochybnit termíny, během kterých musí být zpracovány tyto zřizovací listiny, ale nikoli ani tak zřizovací listiny, jako jejich přílohy, a to je soupis tohoto majetku. Já si totiž myslím, že zpracovat dobře soupis majetku za tři měsíce a požádat katastr nemovitostí o jeho zápis je podle mého názoru dost šibeniční termín, nota bene se domnívám, že tento majetek by měl být zmapován a tento soupis by měl dávno existovat a při předávání, případném, krajům by mělo dojít jen ke vzájemnému odsouhlasení mezi krajem a státem.

Další věc, která je tam velice zajímavá, je, že nařizujeme, že s převodem majetku přechází i povinnost řešit restituční nároky, neboli kraj se stává povinnou osobou. Já se domnívám, že tato záležitost by už měla být nějakým způsobem řešena, a proč teď přecházet, aby ji řešil někdo jiný. Já si myslím, že tímto tento proces zbytečně prodlužujeme a natahujeme.

Poslední věc, která mě zaráží, je otázka dopadu do státního rozpočtu. V důvodové zprávě je uvedeno, že v současné chvíli nelze určit skutečný dopad do státního rozpočtu. A když bude, tak nepřímý. Já si dovolím tvrdit, že dopad do státního rozpočtu nebude žádný, naopak se domnívám, že státní rozpočet ušetří. Problém je ten, co se bude dít s rozpočtem krajů. To, souhlasím, se teď říci nedá.

Co se týká otázky rozporu nebo nerozporu s právem Evropské unie a případných ratifikovaných smluv, tam, jak je v důvodové zprávě uvedeno, není žádný problém. Proto si na závěr dovolím avizovat, že v průběhu obecné rozpravy navrhnu zamítnutí tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegu Doležalovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, leč hlásí se ministr kultury České republiky pan Pavel Dostál. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení kolegové, já bych spíše panu zpravodaji rád objasnil nějakou záležitost, kterou tu řekl. On velice pravdivě uvedl argument, že již nyní přikazujeme, že zřizované organizace budou příspěvkové organizace. Já bych jen zdůraznil, že v současné chvíli neexistují např. v oblasti kultury jiné organizace než příspěvkové nebo případně rozpočtové. My prostě nemůžeme při absenci jiného typu organizací nabízet jiný druh organizace, možná obecně prospěšnou společnost, ale, jak jistě víte, zákon o obecně prospěšných společnostech je natolik špatný a natolik pružný, že se zatím ledacos schová.

Proto Ministerstvo kultury přistoupilo, pane zpravodaji, k tomu, že během příštího roku bude Parlamentu České republiky předložen zákon o transformaci příspěvkových organizací na veřejnoprávní instituce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP