(17.50 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Jedinou výjimkou jsou koeficienty velikosti obce, které zvýhodňují větší sídla.

Tento návrh, bude-li přijat, bude znamenat zbavení obcí jakékoliv motivace na tom, co se v nich ekonomicky odehrává. Po jeho přijetí budou moci zastupitelstva dělat cokoliv, ale příjmy obce svými rozhodnutími neovlivní. Obce ztratí zájem na podpoře podnikání, na podpoře zaměstnanosti, na jakékoliv aktivní politice. Jediné, co budou moci pro svou obec udělat, bude podpora porodnosti. Je to typický socialistický přerozdělovací návrh, který směřuje k centralizaci, který směřuje k odejmutí kompetencí nižším úrovním, v tomto případě obcím. Je založen na víře, že jedině moudrý stát svými rozhodnutími a centrálními dotacemi vykompenzuje to, co nebudou moci obce ovlivňovat samostatně.

Tento návrh považuji za zásadně špatný a ve své podstatě nepřepracovatelný. Proto v rozpravě navrhnu jeho zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli otevírám sloučenou obecnou rozpravu ke všem třem těmto bodům a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Svatomír Recman zde má svoji písemnou přihlášku. Myslela jsem, že se týkala procedurálního návrhu. Ale nebylo tomu tak, pan poslanec Recman se hlásí do rozpravy, jeho písemná přihláška má přednost, připraví se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno. Chtěl bych z tohoto místa ocenit, že zákony k reformě veřejné zprávy byly vládou do sněmovny konečně předloženy, a mám na mysli zákony kompetenční, tak i zákony, které se váží k rozpočtům a k financování státu i samosprávních orgánů.

Ti, kteří tady zasedají už druhé nebo třetí volební období, vědí, že poslanecký klub KSČM už v delším časovém období požadoval předložení nových rozpočtových pravidel, která neodpovídala už dané realitě.

Nepodařilo se to předložit za exministra financí Kočárníka. V závěru loňského roku přijala sněmovna usnesení, kterým požádala vládu, aby tato rozpočtová pravidla předložila do konce prvního pololetí letošního roku. Nepodařilo se to naplnit ani exministru Svobodovi. Proto nyní oceňuji, že nový ministr financí Pavel Mertlík předložil tyto tři návrhy rozpočtových pravidel a zákona o rozpočtovém určení daní.

Přesto jsem přesvědčen, že způsob, který byl zvolen k projednávání těchto kompetenčních a rozpočtových zákonů, zvolila sněmovna opačně proti logice věci. Co mám na mysli? Za prvé se domnívám, že nejdříve měly být projednány a schváleny zákony, které se týkají právě kompetencí samosprávních orgánů a státu, včetně zákonů, které naplňují finanční příjmovou stránku rozpočtu a státu. Domnívám se totiž, že obce, ale zejména kraje by měly být ekonomicky životaschopné, že by u nich mělo docházet k minimálnímu přerozdělování. A následně, to znamená za druhé, měl být projednán a schválen ústavní zákon o územním členění samosprávních orgánů, stručněji řečeno, o počtu krajů.

Poslanecká sněmovna zvolila přesně opačný postup, to znamená nejdříve rozhodla o počtu krajů a na tento ústavní zákon teď roubuje silou politické síle kompetenční zákony a zákony finanční.

Domnívám se, že právě tento opačný postup vede k tomu, že z toho důvodu vznikají komplikace při projednávání těchto zákonů. A bude to samozřejmě komplikovat život i nově vzniklým krajům a státním orgánům.

Bohužel, jak jsem již říkal, vůle Poslanecké sněmovny byla jiná. Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí bylo řekl bych jedno z nekompetentních rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že dnes už je pozdě napravovat tyto věci, byť je tady ještě návrh ústavního zákona o změně počtu vyšších územních samosprávných celků, krajů, který chce snížit součastný počet čtrnáct na nižší počet a který i já osobně podporuji.

Jsem přesvědčen o tom, že novely těchto tří zákonů o rozpočtových pravidlech a  rozpočtovém určení daní jsou nejhlubší zásahy do daňové reformy od 1. ledna roku 1993, od rozpadu společného státu a od vzniku České republiky. Jsem přesvědčen o tom, že je potřebné tyto zákony přijmout, a jsem si vědom i toho, že jsme i tlačeni realitou dnešní doby. Proto podporuji, aby všechny tři sněmovní tisky, tzn. 433, 434 i 435, postoupily do druhého čtení. A jsem si vědom i určité složitosti této problematiky, i toho, že bude potřebovat větší časový prostor pro projednání, než je šedesát dnů. Proto zároveň navrhuji prodloužit u sněmovních tisků 433, 434 i 435 lhůtu na projednání ve výborech o dvacet dnů. Děkuji..

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svatomíru Recmanovi. Slovo má pan poslanec Vlastimil Tlustý, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovolil bych si v rozpravě učinit to, co jsem avizoval ve zpravodajských zprávách, to znamená navrhnout pro tisky 433434 vrácení vládě k přepracování a u tisku 435 navrhuji zamítnutí. U všech tří tisků v případě, že projdou do druhého čtení, navrhuji, aby byla požádána vláda o prodloužení lhůty pro projednání ve výborech o dvacet dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, pouze pro přesnost upozorňuji, že jednací řád nezná pojem "vrátit k přepracování", ale "vrátit k dopracování".

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ano, měním formulaci na "vrátit k dopracování".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Vzhledem k tomu, že jsem se měl několikrát už možnost ujmout úkolu zpravodajovat hospodaření územních rozpočtů, chtěl bych se tady vyjádřit k zákonu, o kterém pan zpravodaj řekl, že je zásadně špatný, tedy zákonu o rozpočtovém určení daní, tisk 435.

Jsem přesvědčen o tom, že jednak tento zákon není tak špatný, jak říká pan zpravodaj, a dokonce si myslím, že v mnoha směrech je velmi potřebný. Je velmi potřebný proto, že současný stav z mnoha důvodů je v současné době již neudržitelný. Je neudržitelný proto, že dochází k zcela evidentnímu rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými obcemi. Je zcela evidentní, že současná rozpočtová pravidla neumožňují nebo resp. způsobují, že místní rozpočty, rozpočty jednotlivých obcí a měst, se svým způsobem propadají zároveň s lokálními ekonomickými krizemi.

Mohl bych samozřejmě velmi demagogicky, velmi účelově a ve své podstatě neprávně argumentovat, že tento návrh zákona je dobrý proto, že přispěje 4000 obcí a 2000 obcí ubere.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP