(20.40 hodin)

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády před vás předstupuji s vládním návrhem zákona o ověřování zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, zkráceně zákon o střelných zbraních, ve znění zákona č. 13/1998 Sb., který byl připraven v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 1999.

Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o ryze technickou normu, která byla propracována do všech detailů. Cílem tohoto návrhu je zajistit pro Českou republiku jednoznačné a nezpochybnitelné plnění závazků, které vyplývají z Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní a střeliva, které je ČR signatářem. Toto vzájemné uznávání je pro naši republiku zvláště významné, protože výroba civilních zbraní, tj. zejména loveckých a sportovních, je tradiční oblastí našeho průmyslu, která má trvale aktivní exportní bilanci. Přijetí zákona zajistí, aby úřední značky udělené České republice byly i nadále uznávány v členských státech úmluvy, což představuje důležitou pomoc našim výrobcům.

Ověřování je u nás prováděno běžně řadu let. Vzhledem k tomu, že citovaná úmluva vyžaduje provádění zkoušek v úředních zkušebnách, je naše současná praxe při plnění citované úmluvy zpochybnitelná. Stávající zkušebna zbraní a střeliva je totiž pobočkou Strojírenského zkušebního ústavu, státní podnik, u kterého se předpokládá privatizace, a zkoušení a ověřování se provádí na základě smluvních vztahů, což citovaná úmluva odmítá.

Prosil bych, abyste tuto skutečnost vzali v úvahu při svém rozhodování. Domnívám se, že argumentace, která hovoří o něčem jiném, může právě vyplývat z této podstaty.

Základem navrhované úpravy je vyčlenění pobočky, ve které se provádí zkoušení zbraní a střeliva z tohoto státního podniku, a její přeměna na správní úřad, který bude mít ze zákona zároveň postavení úřední zkušebny. Novou úpravou nedojde k omezení práv a povinností výrobců, dovozců ani držitelů zbraní, protože postupy, které návrh upravuje, jsou obdobné těm, které se používají do současné doby.

V právu Evropské unie uvedené principy upraveny nejsou. Řada členských států Evropské unie, které jsou členskými státy této úmluvy, však postupuje obdobně, jako se upravuje v předloženém návrhu zákona.

Navrhovanou úpravou nevzniknou nové nároky na státní rozpočet.

Na závěr mi dovolte pár poznámek. Setkal jsem se s názorem, že projednávání tohoto zákona by se mělo oddálit až do doby projednávání návrhu zákona o zbraních a střelivu, který připravuje Ministerstvo vnitra, a to z důvodu sjednocení terminologie. Pro pořádek musím zdůraznit, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je garantem mnou odůvodňovaného návrhu, je prakticky jedinou institucí v ČR, která vytváří technické názvosloví, a to cestou platných českých technických norem. Ty jsou zpracovány za účasti specialistů všech zainteresovaných resortů. Žádný resort nemůže toto názvosloví měnit samovolně bez účasti specialistů z resortu ostatních. Terminologie používaná v návrhu byla připravena a projednána přímo se specialisty z Ministerstva vnitra a beze zbytku vychází ze zákona 288/1995 Sb., o střelných zbraních, ve znění pozdějších předpisů. Tito specialisté mají na starosti přípravu novely zákona o zbraních a střelivu a obavy, že oba zákony budou používat rozdílnou terminologii, nemají reálný základ.

Zdůrazňuji, že celý návrh zákona byl projednán v souladu s legislativními pravidly se všemi resorty a zejména s Ministerstvem vnitra, které s jeho zněním vyslovilo jednoznačný souhlas. Tím je zajištěno, že návrh zákona, který se v současné době připravuje, bude používat stejnou terminologii jako návrh, který obhajuji.

Další oddalování navrhované úpravy by mohlo zpochybnit věrohodnost nálezů naší stávající zkušebny. Ta do roku 1997 pracovala podle zákona 30/19968 Sb., o státním zkušebnictví, jako součást státní správy. Po zrušení tohoto zákona a schválení zákona 288/1995 Sb., o zbraních a střelivu, a zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, z nichž zejména druhý byl připravován s ohledem na právní úpravu v této oblasti v Evropských společenstvích, nastala výše uvedená situace, že zkušebna je součástí státního podniku, který má být privatizován. Výše citovaná mezinárodní úmluva uznává jen státem ustavené úřední zkušebny.

Navíc bych chtěl říci, že v současné době vykonává funkci prezidenta Mezinárodní komise pro civilní palné zbraně představitel ČR ing. Štěpánek, vedoucí pracovník stávající zkušebny zbraní a střeliva. Tato funkce je rotující. Bylo by tedy velmi nepříjemné, kdyby právě v tomto období byly vysloveny pochybnosti o věrohodnosti našich úředních značek v důsledku průtahů při schvalování předloženého zákona.

Bylo by možné uvádět řadu dalších argumentů, ale ty vám rádi předneseme na semináři, který k dané problematice pro vás a odbornou veřejnost připravujeme.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám uvedený návrh zákona propustit do druhého čtení. Na závěr chci pouze podotknout, že já i pracovníci mnou řízeného ministerstva jsme připraveni k úzké spolupráci a rádi zodpovíme veškeré dotazy spojené s touto problematikou. Zároveň upozorňuji na určité problémy, které by nepropuštěním tohoto zákona mohly vzniknout.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu ČR panu Miroslavu Grégrovi a prosím zpravodaje pro první čtení pana poslance Koháčka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, protože jsem panu ministrovi prozradil svůj úmysl, tak už předem reagoval na návrh, který chci vznést, tj. návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do předložení vládního návrhu zákona o zbraních a střelivu, který Ministerstvo vnitra hodlá předložit vládě nejpozději do března příštího roku tak, abychom my ho mohli dostat v dubnu příštího roku. Vzhledem k tomu, že pan ministr Grégr zde mluvil o tom, že by bylo možné zpochybnit značky našich zkušeben na krátkých palných zbraních, chtěl bych zde připomenout, že i návrh, který zde nyní projednáváme, má navrhovanou účinnost od 1. července 2000. V případě, že počkáme na společné projednání vládního návrhu zákona o zbraních a střelivu, může dojít ke zpoždění maximálně o 2 - 3 měsíce, a tudíž nemůže dojít ke komplikacím, o kterých pan ministr hovořil.

Já navrhuji přerušení i proto, že mám bohužel nepříliš dobré zkušenosti, že tam, kde upravují podobnou problematiku dva ústřední orgány státní správy, dochází k nekompatibilitě. Uvidíme to, až se budeme věnovat zákonu o krizových stavech a integrovaném záchranném systému, kde jsem dva roky na tuto problematiku a nutnost vzájemné dohody dvou ministerstev upozorňoval. Bohužel k tomu nedošlo. Berte to jako výraz opatrnosti, abychom my jako poslanci nebyli obviňováni z toho, že levá ruka neví, co dělá ruka pravá.

Chtěl bych podotknout, že pan ministr má pravdu - zhruba 90 procent navrženého zákona se tato budoucí kompatibilita netýká. Dávám proto procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do předložení vládního návrhu zákona o zbraních a střelivu. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP