(16.20 hodin)

(pokračuje Zeman M.)

Zatímco v případě jmenování zástupce státu ono právo odvolání je.

O co tedy jde? Tato sněmovna rozhodla svým příslušným usnesením, a i toto usnesení včetně právního rozboru toho, kdo má a kdo nemá právo na mandát, jsme přijali většinovým rozhodnutím, o odvolání některých členů po volbě členů nových. A pokud jsem správně informován, tak Ústavní soud toto rozhodnutí Poslanecké sněmovny zvrátil.

Z tohoto důvodu poněkud nechápu dotaz pana poslance Janečka, který se ptá, jak vláda bude reagovat na to, že Ústavní soud zpochybnil rozhodnutí Poslanecké sněmovny, neboť vláda, jak jistě pan poslanec Janeček uzná, není nadřazena ani Poslanecké sněmovně - i když bych si to někdy přál - ani Ústavnímu soudu, i když to bych si přál téměř vždycky. V každém případě existuje-li zde podle známé Montesquieuovy teorie jakýsi trojúhelník nezávislých mocí, je Poslanecká sněmovna povinna respektovat rozhodnutí Ústavního soudu a svým případným dalším rozhodnutím, jak se ostatně včera stalo ve věci čtrnáctých platů, případně vyjádřit své stanovisko k mínění Ústavního soudu.

Takže doporučoval bych panu poslanci Janečkovi, aby se s plnou důvěrou obrátil na vedení Poslanecké sněmovny a inicioval případnou revokaci jejího předchozího usnesení, které, jak pan poslanec jistě dobře ví, Ústavní soud napadl a de facto zrušil.

Závěrem - a opakuji, nechci zde půl hodiny číst analytické materiály, které se k tomuto případu vztahují - bych jenom rád připomněl, že Ústavní soud napadl proceduru hlasování, to znamená nerozhodl v meritu věci, a není proto vyloučeno, že postačí změnit tuto proceduru a celý problém může být korektním způsobem Poslaneckou sněmovnou vyřešen.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi. S doplňující otázkou vystoupí pan kolega Janeček, prosím.

 

Poslanec Josef Janeček: Ne, opravdu tohleto neměl být žádný atak na premiéra vlády nebo něco takového, protože já tuto věc pokládám za skutečně bazální, ve vší vážnosti za bazální otázku zastupitelské demokracie.

Ten první případ, to bylo, abych tak řekl, protiústavní rozhodnutí této sněmovny, kdy protiprávně odvolala zástupce ve správní radě, to je jedna část.

Druhá část je ta, že stále sedí ve správní radě členové, jejichž mandát byl původně dvouletý. Těsně před vypršením tohoto funkčního období došlo ke změně, kdy se řeklo, že funkční období je čtyřleté, což oni si vyložili za podpory některých právníků tak, že vznikl nový čtyřletý mandát, ovšem bez volby. To znamená, že tam sedí vlastně šest let. Tím, že Poslanecká sněmovna hlasovala o odvolání těch, kteří tam takto sedí, de facto alespoň ti, kteří takto hlasovali, tuto teorii akceptovali.

Čili mně jde o to, zdali vláda na této teorii trvá. Já se opravdu obrátím na pana Rychetského. Mně šlo právě o stanovisko vlády, protože by se to dalo implementovat u dalších zákonů, včetně ústavy a prezidenta. V tom je ten problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: S reakcí na doplňující otázku vystoupí předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Takže vzhledem k tomu, že tady opravdu nechci citovat ty stránky, které tady mám, a legislativní rozbory, neboť sejde-li se pětice právníků, vznikne sedm názorů, neboť minimálně dva z právníků jsou schizofrenici.

Chtěl bych jenom konstatovat, že vláda netrvá na žádném striktním výkladu tohoto problému, pane poslanče Janečku, vláda je povinna respektovat rozhodnutí Ústavního soudu. Vláda nebude mít námitek, jestliže se Poslanecká sněmovna - k čemuž ji ostatně Ministerstvo zdravotnictví několikrát vyzvalo - vyjádří k tomuto problému svým novým usnesením na základě právních expertiz. A samozřejmě, že bude-li vláda - respektive její legislativní rada či předseda legislativní rady a místopředseda vlády Pavel Rychetský - požádána o právní stanovisko vlády, velice rádi ho dodáme.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi vlády panu Miloši Zemanovi. Další, v pořadí třetí vylosovaný interpelující na předsedu vlády, je pan kolega Josef Jalůvka. Prosím, pane poslanče, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane premiére, společnost SEVAC na základě usnesení vlády č. 726 z roku 1995 postavila frakcionační závod na zpracování lidské krevní plazmy, který je nyní z 98 % hotov. Za současného ministra zdravotnictví se postoj k tomuto projektu zásadně změnil a společnost ztratila podporu Ministerstva zdravotnictví, bez které nelze projekt realizovat. Hrozí ztráty finanční, morální a je třeba si uvědomit, že jde o škody na státním majetku. Přestože vláda přijala letos dvě usnesení v této záležitosti, situace je kritická.

Vážený pane předsedo vlády, účelem interpelace je zjistit názor na postoj vlády k osudu 33 000 litrů lidské plazmy, uložené ve společnosti SEVAC, ve které 78,86 % akcií vlastní Fond národního majetku České republiky a kde má Ministerstvo zdravotnictví podepsanou a platnou příkazní smlouvu s Fondem národního majetku České republiky. Na základě této smlouvy je Ministerstvo zdravotnictví pověřeno výkonem akcionářských práv.

Zároveň chci ujasnit postoj vlády k dalšímu osudu společnosti, aby bylo možno zhodnotit veškeré sekundární dopady případné řízené likvidace SEVACu, a to na dobrovolné dárcovství a existenci dodavatelů investiční výstavby, na státní rozpočet vzhledem ke garancím státu za úvěr, a podobně.

Obracím se proto na vás se třemi dotazy.

Poskytne vláda prostředky potřebné na zpracování této plazmy na krevní deriváty ve výši cca 40 mil. korun, nebo nechá plazmu zlikvidovat?

Za druhé - je si vláda vědoma, že likvidací SEVACu způsobí ztrátu České republice ve výši minimálně 600 mil. korun a způsobí značné existenční potíže firmám podílejícím se na výstavbě frakcionačního závodu - SEVAC v případě likvidace nesplní závazky. (Místopředseda Gross: Čas.) A poslední věta.

Pracuje vláda nebo Ministerstvo zdravotnictví na strategii v oblasti zpracování plazmy, včetně legislativního rámce?

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Jalůvkovi. Nyní bude reagovat předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman. Prosím, pane předsedo - do 16.50 a je ještě čas.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Ano ano - takže pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane poslanče Jalůvko, dříve než odpovím na tuto vaši interpelaci, dovolte mi, abych vás uctivě poprosil, abyste v této zasedací síni setrval ještě po dobu interpelace následující, která bude od pana poslance Recmana a která se bude týkat smlouvy o majetkovém dělení mezi Českou a Slovenskou republikou. Tuto uctivou prosbu vyslovuji proto, protože jsem si před několika málo dny v našem bezpochyby objektivním tisku přečetl vaše vyjádření, že v této sněmovně budete vy osobně hlasovat proti - cituji - "ponižující smlouvě se Slovenskou republikou" - konec citátu.

Toto vaše vyjádření nepochybně prozrazuje váš hluboký rozhled a orientovanost v mnoha tematikách včetně problematiky SEVACu, a domnívám se, že onen rozhled je přibližně na stejné úrovni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP