(18.40 hodin)

(pokračuje Fischer)

Jelikož žádný materiál dosud zpracovaný Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství jako oficiální podklad pro jednání ve vládě k těmto záležitostem nikdy nekritizoval ani kvalitu a rozsah činností vykonávaných akciovými společnostmi Povodí, je otázkou, zdali a proč se vůbec transformací akciových společností Povodí zabývat a proč nerealizovat pouze nejnutnější kroky k nápravě legislativních chyb vzniklých před pěti lety, tedy již při převodu majetku ze státní příspěvkové organizace na akciovou společnost, zvláště když k této cestě nápravy existují jasné scénáře.

Toto jsem chtěl poznamenat k dané problematice. Předpokládám nebo doufám, že i tyto poznámky budou vzaty v úvahu při realizaci dalších legislativních kroků. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Znovu se hlásí předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Kolegové, budu velmi stručný. S dojetím jsem zaznamenal, že pan poslanec Fischer protestuje proti zestátnění podniku Povodí, akciové společnosti, se stoprocentní státní účastí. Jistě to svědčí o transformačních procesech, které v jeho straně probíhají. Nicméně doporučoval bych, aby si uvědomil, že mu bylo právě sděleno, že se touto problematikou bude zabývat tato Poslanecká sněmovna při projednávání příslušného návrhu zákona a že nyní zbytečně ztrácíme čas vyslovováním těch diskusních příspěvků, které nepochybně často v téže dikci zazní při projednávání tohoto zákona.

Dovolte mi, abych bez jakékoli souvislosti s předchozím příspěvkem vzpomněl své zkušenosti z bývalého Federálního shromáždění, kde tehdy přímé přenosy z interpelací, nikoli záznamy v nočních hodinách, vedly k výrokům některých poslanců typu "mámo, dívej se, zítra budu v televizi".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chtěl bych upozornit pana předsedu vlády, že ústní interpelace probíhaly mezi 16. hodinou a 18.30 přímo v České televizi, takže vás mnoho desítek vašich voličů, pane předsedo, jistě pozorně sledovalo, jak jste šaramantně odpovídal na interpelace, které byly vůči vám vznášeny.

Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím. Táži se nyní pana poslance Ouzkého, jaké navrhuje usnesení, či zda navrhuje usnesení k odpovědi. Nenavrhuje žádné usnesení. Děkuji, probrali jsme jednu písemnou interpelaci. Doufám, že nám zbude ještě čas na druhou.

Předseda vlády Miloš Zeman odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Klanici ve věci naplnění ustanovení č. 46 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 414. Táži se, kdo chce vystoupit v rozpravě k této interpelaci. Pan poslanec Klanica.

 

Poslanec Zdeněk Klanica: Vážený pane předsedo, dovolte, abych se obrátil na pana premiéra s tím, že jsem obdržel odpověď na svou písemnou interpelaci, i když sebekriticky uznávám, že jsem asi měl interpelovat spíše příslušného ministra. Nicméně jsem se domníval, že je to záležitost důležitá, proto jsem si dovolil obrátit se přímo na pana premiéra. V odpovědi se mi dostalo poučení o zákonu č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním atd. Přímo z textu zákona č. 97 je zřejmé, že se vztahuje jen na rozhodnutí orgánů cizích států, a nikoliv na rozhodnutí mezinárodních soudů, tedy ani na rozhodnutí Mezinárodního soudu pro lidská práva.

Nechci dlouho zdržovat, ale chtěl bych říci, vyslovit názor, že uvedené smlouvy jsou konstruovány tak, aby bylo možno je přímo použít, aniž by bylo třeba je transformovat formou zákona. Tvrzení, že všechny normy obsažené v mezinárodních smlouvách o lidských právech a základních svobodách jsou přímo vykonatelné, však podle názoru našich právníků spočívá v omylu. Toto pravidlo podle mých konzultantů se vztahuje na hmotná práva a jen na ta, která jsou přímo přiznána jednotlivcům bez potřeby doplňkových prováděcích opatření. Mohl bych ocitovat, ale nejsem za vysokoškolskou katedrou.

Nadále zastávám názor, že ustanovení č. 46 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních lidských svobod je závazné jen pro vysoké smluvní strany, tedy státy, a že není přímo aplikovatelné a vykonatelné v zájmu osob, které se staly obětí porušení některého práva nebo některé základní svobody ze strany českého orgánu veřejné moci, a že je proto třeba ho v odpovídajícím rozsahu a v odpovídající formě zakotvit ve vnitrostátním právu.

Chtěl bych pana premiéra, kterého si vážím nejen pro jeho zázračnou elokvenci, ujistit, že jde o návrh dobře míněný, neboť bych si netroufl obtěžovat předsedu vlády s nevýznamnou drobností.

Usnesení nenavrhuji a věřím, že i přesto se tímto námětem budou příslušné úřady vládní zabývat a po čase se jistě k této vážné otázce ještě vrátíme.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan předseda vlády se svou unikátní elokvencí se jistě pokusí odpovědět nebo okomentovat vystoupení pana poslance Klanici.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, děkuji vám za elokventní úvod mé odpovědi.

Protože nejsem právník a přiznávám se k tomu, přiznávám se rovněž panu kolegovi Klanicovi, že se pohybuji na terénu, který mně připravili právníci, ať už ministr spravedlnosti, nebo předseda legislativní rady. Nicméně s jejich stanoviskem se ztotožňuji. Toto stanovisko stručně řečeno uvádí jednoznačnou prioritu mezinárodních, resp. nadnárodních soudů včetně Evropského soudu pro lidská práva. Tato priorita je koneckonců zakotvena i v našich příslušných zákonech, na které ve své písemné odpovědi upozorňuji. Chtěl bych jen upozornit, že se jedná i o mezinárodní smlouvy, kterým se říká selfexecuting treaties. Už z tohoto názvu vyplývá, že nevyžadují jakékoli potvrzení domácím soudem, byť by to byl soud Ústavní nebo soud Nejvyšší. Z hlediska platného zákonodárství České republiky je tato nadřazenost evidentní, a nebude-li tato zákonná úprava změněna, pak je v současné době plně vykonatelná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan předseda vlády nejen elokventně, ale i se znalostí angličtiny. Prosím, hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím.

Rozuměl jsem tomu, že pan poslanec Klanica nenavrhuje usnesení. Dobře. Pak jsme skončili tuto interpelaci a mám pocit, že máme čas ještě na jednu.

Ministr financí Pavel Mertlík odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Kořistky ve věci situace v podniku Vagonka Studénka. Interpelace spolu s odpovědí - sněmovní tisk 420. Táži se, kdo chce vystoupit v rozpravě. Pan poslanec Kořistka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP