(14.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Dostal jsem včera 6. prosince dopis od předsedy vlády Miloše Zemana, v němž mě požádal, aby Poslanecká sněmovna projednala vládní návrh na vázání rozpočtových výdajů státního rozpočtu na rok 1999. Aby nebylo mýlky, jde o kapitoly Poslanecká sněmovna, Senát a Nejvyšší kontrolní úřad. Sněmovní tisk 456, který tento návrh obsahuje, vám byl rozdán do lavic. Předkládám proto Poslanecké sněmovně návrh na zařazení nového bodu pořadu schůze, jak jsem jej citoval před chvílí, a navrhuji projednat tento tisk jako první bod v pátek odpoledne.

Vnímali všichni můj návrh? - Rozumím, že o tom bude jednat ještě rozpočtový výbor, předali jsme to mezitím rozpočtovému výboru, týká se to rozpočtu - mimo jiné - také Poslanecké sněmovny. Bylo by to tedy projednáváno v pátek odpoledne jako první bod.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 192. Kdo je pro zařazení tohoto bodu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 187 poslanců se 132 vyslovilo pro, 15 bylo proti, i tento návrh byl přijat.

 

Chtěl bych vás pouze informovat o tom, že jste přehled dosud neprojednaných bodů schváleného pořadu 19. schůze dostali do lavic. Doufám tedy, že si podle toho můžete udělat představu, kde asi v tuto chvíli jsme v projednávání našeho programu.

Prosím pana poslance Brožíka, aby nerušil jednání.

 

Přistoupíme k prvnímu bodu. Je jejím bod

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 207/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády Pavel Rychetský. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova. Ještě než jsem ho k tomu vyzval, posadil se na lavici zpravodajů pan zpravodaj Kalousek, ale nebudu ho posílat zpátky, i když přišel v předstihu. (Veselost ve sněmovně.)

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno. Svým rozhodnutím na minulé schůzi jste propustili vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže, resp. novelu tohoto zákona do druhého čtení. Tento návrh byl projednáván ve dvou výborech Poslanecké sněmovny, ve výboru hospodářském a ve výboru zemědělském. V obou výborech byly navrženy usneseními těchto výborů takové pozměňovací návrhy, které buďto obsahují legislativně technické úpravy tohoto znění, anebo některé změny, které všechny mohu jménem vlády akceptovat. Jsou to změny, které nesnižují stupeň slučitelnosti uvedené normy s evropským právem a které - dalo by se říci - posunují tuto normu naopak ještě dál.

Využívám tohoto úvodního slova k tomu, abych upozornil na to, že vláda mezitím předložila další návrh…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, vážené kolegyně a kolegové, o klid. Prosím, aby se všichni posadili na svá místa, a pokud potřebují hovořit, aby rokovali mimo zasedací síň. Prosím, zejména pana poslance Škromacha i pana poslance Voláka, abych se podíval na všechny strany. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vláda tedy předložila mezitím další návrh novely tohoto zákona, neboť vzhledem k postupující judikatuře Evropského soudního dvora je ještě třeba v rámci tohoto zákona upravit jedním paragrafem tzv. institut hospodářské, ekonomické závislosti. Protože by bylo jistě nevkusné jeden a tentýž zákon novelizovat v tak krátkém období za sebou, předpokládám, že v rámci druhého čtení, které právě zahajujeme, bude tento jeden paragraf uplatněn cestou pozměňovacího, doplňujícího návrhu teď projednávané osnovy s tím, že jakmile tato osnova projde třetím čtením, vláda samozřejmě vezme zpět návrh té nové novely.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády.

Tento návrh jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru, výboru pro evropskou integraci a zemědělskému výboru. Usnesení hospodářského výboru a výboru pro evropskou integraci byla rozdána jako sněmovní tisky 207/1 a 207/2, usnesení zemědělského výboru nebylo předloženo písemně.

Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo.

Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás informoval, že návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže projednal hospodářský výbor dne 30. září 1999 a svým usnesením doporučuje Poslanecké sněmovně tento zákon ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy v tisku 207/1.

Hospodářský výbor se zabýval i novelou zákona týkající se ekonomické závislosti, zneužívání ekonomické závislosti a řada z nás se domnívá, že k urychlení legislativního procesu přispěje, pokud si tento vládní návrh někdo z nás osvojí ve druhém čtení. Avizuji tedy to, že se tak s největší pravděpodobností v rozpravě stane. Avizuji i několik pozměňovacích návrhů legislativně technického charakteru.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

Nyní prosím zpravodaje výboru pro evropskou integraci pana poslance Břetislava Petra.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci projednal zákon 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a šlo mu především o to, posoudit, jak znění tohoto zákona, který je dán sněmovním tiskem č. 207, harmonuje s právem Evropských společenství. Je nezbytné podotknout, že již v rámci Evropské dohody, která byla uzavřena mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími v roce 1995, je taxativně citován zákon o hospodářské soutěži jako jeden z prioritních zákonů, kde musí dojít k harmonizaci práva.

Výbor pro evropskou integraci porovnával znění novely zákona, sněmovní tisk 207, s články 85, 86 a 87 Evropských společenství, které hovoří v podstatě o dvou zásadních záležitostech, a to je o omezování, narušování a vylučování hospodářské soutěže a o zneužívání dominantního postavení podniku na společném trhu.

Pochopitelně je nezbytné vzít v úvahu i tu okolnost, že v rámci evropského práva je celá řada nařízení vydávána formou nařízení, a to buď jako nařízení normativní povahy, anebo nařízení, která mají formu rozhodnutí jednotlivých případů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP