(14.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Exner. (Hluk v sále.) Pane poslanče, neuvěřitelně rušíte celou dobu.

 

Poslanec Václav Exner: Páni poslanci, členové vlády, dámy a pánové, navrhuji tři pozměňovací návrhy. V čl. 1 bod 7 slova "splňují podmínku uvedenou v § 3 odst. 5 písm. c)" nahradit slovy "nesplňují podmínky pro monopolní nebo dominantní postavení na relevantním trhu". Nebo druhá varianta, pokud by první nebyla přijata, nahradit slovy "na tomto trhu takový účinek nemají".

Druhý pozměňovací návrh se týká čl. 1 bodu 28. V navrženém znění § 9 odst. 3 slova "40 %" nahradit slovy "30 %". Zvýšení hranice pro dominantní postavení na 40 % bere totiž značnou část smyslu zákona.

Poslední návrh se týká čl. 1 bodu 39. V navrženém znění § 11 odst. 1 písm. k) doplnit na konci textu slova "může zveřejňovat svá rozhodnutí o uložených pokutách a dalších nápravných opatřeních". Tento pozměňovací návrh zdůvodňuji tím, že úplné vypuštění zveřejnění rozhodnutí o pokutách a dalších nápravných opatřeních by znamenalo i ztrátu výchovného dopadu a zúžení veřejné kontroly činnosti úřadu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, předkládám pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 63/91 o ochraně hospodářské soutěže. Omlouvám se, že tento pozměňovací návrh bude poněkud delší, ale bohužel procedura přijímání těchto návrhů nám neumožňuje nic jiného, pouze aby tento návrh zazněl zde v Poslanecké sněmovně.

Takže a). Za bod 33 návrhu novely vložit nový bod 34 a uvést jej v tomto znění:

Bod 34. Za § 9 se vkládá nový § 9 A, který včetně nadpisů a poznámek pod čarou číslo 2b a 2c zní:

§ 9A. Zneužití ekonomické závislosti.

Odst. 1. Ekonomickou závislostí se pro účely tohoto zákona rozumí takový vztah soutěžitelů, v jehož rámci vyjednávací pozice jednoho ze soutěžitelů vyplývající z charakteristických znaků uvedených v odst. 2 mu umožňuje vstupovat do smluvního vztahu s ekonomicky závislým soutěžitelem za podstatně výhodnějších podmínek, než by tomu bylo bez takové vyjednávací pozice. Ekonomicky závislým soutěžitelem je soutěžitel, který je nucen přistoupit na nevýhodné obchodní podmínky, neboť nemá možnost volby jiného způsobu nákupu nebo odbytu zboží s obdobným rozsahem plnění za oboustranně vyvážených obchodních podmínek.

Odst.2. Ekonomickou závislost soutěžitelů dle odst. 1 úřad posuzuje především podle velikosti tržního podílu soutěžitele na relevantním trhu, rozsahu vyžadovaného plnění takových obchodních podmínek, které jsou ve zřejmém nepoměru proti plnění, možnosti volby jiného srovnatelného způsobu odbytu zboží u soutěžitele v postavení dodavatele, míry obecné známosti zvláštního označení zboží soutěžitele v postavení dodavatele, rozsahu prodeje zboží označeného obchodním jménem, logem nebo jiným znakem charakterizujícím soutěžitele v postavení odběratele, míry možné hrozby narušení hospodářské soutěže v důsledku silného finančního zázemí soutěžitele apod.

Odst. 3. Soutěžitelem se silným finančním zázemím podle odst. 2 se pro účely tohoto zákona rozumí takový soutěžitel, jehož celkový roční obrat nebo celkový roční obrat subjektu, který nad tímto soutěžitelem vykonává přímou nebo nepřímou kontrolu, byl za uplynulé účetní období vyšší než 2 mld. Kč. Za přímou nebo nepřímou kontrolu se pro posouzení silného finančního zázemí považuje držení podílu soutěžitele ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) tohoto zákona. Za přímou nebo nepřímou kontrolu se pro posouzení silného finančního zázemí nepovažuje, jestliže banky nebo jiné subjekty, jejichž podnikání zahrnuje obchodování s cennými papíry, získají přechodně na dobu nejdéle jednoho roku akcie soutěžitele za účelem jejich prodeje.

Odst. 4. Zneužívání ekonomické závislosti se zakazuje. Zneužíváním ekonomické závislosti je zejména:

a) přímé nebo nepřímé požadování peněžních či nepeněžních plnění za vstup do evidence soutěžitele v postavení odběratele;

b) přímé nebo nepřímé požadování peněžních či nepeněžních plnění za zařazení zboží do prodeje soutěžitelem v postavení odběratele;

c) přímé nebo nepřímé požadování nepřiměřených peněžních nebo nepeněžních plnění za výhodné umístění zboží v provozovně soutěžitele v postavení odběratele. (K provozovně bude potom poznámka pod čarou pod bodem 2b.);

d) neodůvodněné přímo nebo nepřímé požadování dodatečných změn v již uzavřené smlouvě;

e) přímé nebo nepřímé požadování dodatečných bezplatných služeb k již dohodnutému a uskutečňovanému plnění;

f) přímé nebo nepřímé požadování nepřiměřeného příspěvku na úhradu nákladů na propagaci;

g) přímé nebo nepřímé požadování nepřiměřených zvláštních slev a finačních zvýhodnění v souvislosti s otevřením provozovny soutěžitele v postavení odběratele nebo pořádáním jiných prodejních a obdobných akcí soutěžitelem v postavení odběratele;

h) přímé nebo nepřímé požadování prodeje zboží se ztrátou, tj. za cenu nižší, než je součet výrobní ceny či nákupní ceny, ceny za dopravu a daně z přidané hodnoty, pokud tato cena není odůvodněna dobou minimální trvanlivosti či jiným obdobným důvodem, např. vadou zboží, poškozením obalu nebo sezónním výprodejem;

i) u zboží, které podléhá rychlé zkáze (odrážka na 2c) nebo které má podle zvláštního právního předpisu stanovenou časově omezenou dobu minimální trvanlivosti (opět odrážka na 2c), anebo jeho použitelnost a jakost je biologicky omezena, požadování doby splatnosti kupní ceny, předmětu koupě či jeho části odběratelem delší než 15 dnů od jeho dodání;

j) vyžadování složení trvalé finanční zálohy před první dodávkou zboží na peněžní účet dodavatele, nečerpatelné po celé období trvání obchodních vztahů s odběratelem, a to vždy pod hrozbou odmítnutí nebo omezení plnění od ekonomicky závislého soutěžitele nebo jiného nepřiměřeného zvýhodnění.

Poznámky pod čarou. 2b - § 17 zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Poznámka 2c - § 20 písm. o) a p) zákona č. 110/97 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Následující body návrhu novely navrhuji přečíslovat.

b) V dosavadním bodě 37 návrhu novely v navrženém ustanovení písm. g) na konci (za slova v § 9 odst. 4) doplnit text: "anebo že určité jednání má povahu zneužití ekonomické závislosti podle § 9A odst. 4".

c) V dosavadním bodě 39 v navrženém ustanovení § 11 odst. 1 písm. k) na konci (za slova podle § 9) doplnit tento text: "nebo zneužívání ekonomické závislosti podle § 9A odst. 4".

d) V dosavadním bodě 55 návrhu novely v navrženém ustanovení § 22 za slova "§ 9 odst. 1 - 3" vložit slova "ekonomické závislosti podle § 9A".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP