(14.50 hodin)

(pokračuje Brožík)

To je návrh pozměňovacího návrhu k projednávané novele pod tiskem č. 207. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Brožíkovi za jeho pozměňovací návrh. Hlásí se ještě někdo další do podrobné rozpravy?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych na základě konzultace s legislativním odborem jako zpravodaj předložil návrh legislativně technického charakteru, a to k bodu 28, který navrhuji rozdělit do dvou bodů, potom návětí k bodu 28 zní - v § 9 nadpis a odstavce 1 a 2 znějí: "Návětí k bodu 28A zní "28A v § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:" . Je to návrh, který upravuje návětí ke dvěma bodům.

Dále mi dovolte, abych předložil pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana poslance Brožíka. Týká se § 9A písm. i) jeho pozměňujícího návrhu, který je obsažen v parlamentním tisku 446 a týká se doby splatnosti delší než 15 dnů u zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které má podle zvláštního právního předpisu stanovenu časově omezenou minimální dobu trvanlivosti. Já se domnívám, že je to minimálně velmi neobvyklý zásah do kontraktačního práva a že bychom marně hledali nějaký příklad, kdy v soutěžním právu je obsažen konkrétní termín pro kontraktační vztahy. Stejně tak zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které má podle zvláštního právního předpisu stanovenu časově omezenou minimální dobu trvanlivosti. Těchto komodit je celá řada a jejich časová prodleva podle mého názoru jde jen velmi obtížně sjednotit. Potom se tedy ptám, proč 15, proč ne 14 nebo 18 dní. Stanovení této doby je velmi problematické. Domnívám se, že vhodnějším návrhem by bylo použít termínu "nepřiměřené doby splatnosti", a proto navrhuji, aby místo dosavadního textu písmena i) u § 9A odst. 4 v dosavadním textu, který předložil pan poslanec Brožík, text za slovem "požadování" pokračoval novým textem, který zní "nepřiměřené doby splatnosti, kupní ceny, předmětu koupě či jeho části odběratelem".

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Slovo má pan poslanec Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si předložit dvě změny.

První se týká § 8 odst. 4, který hovoří o spojování soutěžitelů. Doporučuji, aby za text byl vložen nový odstavec, který zní takto: "Pokud vykonávají hlasovací práva, musí se jednat o přípravu prodeje celého nebo části podniku. Pokud se tento prodej neuskuteční do jednoho roku, může úřad lhůtu prodloužit za předpokladu, že banky nebo jiní soutěžitelé prokáží, že prodej nebylo možno v uvedené lhůtě při vynaložení veškerého úsilí a s přihlédnutím ke všem okolnostem realizovat."

Druhý pozměňovací návrh se týká § 12 odst. 6, kde za druhou větou se vkládá věta nová, která říká: "Pokládá-li to úřad za nutné, může vyslechnout i jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud tyto osoby projeví dostatečný zájem. Úřad jejich žádosti o vyslechnutí vyhoví." Následuje poslední věta původního textu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo. K závěrečnému slovu se hlásí pan místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, s ohledem na to, že pozměňovací návrh pana poslance Brožíka je naprosto shodný s dalším parlamentním tiskem, kterým je vládní návrh, je nepochybné, že s tímto pozměňovacím návrhem vyslovuji jménem vlády souhlas, a dokonce mohu veřejně prohlásit, že jakmile bude ve třetím čtení tento návrh přijat, tak vláda stáhne zpět příslušný parlamentní tisk.

Pokud se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Kováčika, musím říci, že chápu, že členové zemědělského výboru mají pocit, že zákon na ochranu hospodářské soutěže představuje překážku ve vytváření jakýchsi kvaziodbytových sdružení zemědělských prvovýrobců. Na druhé straně musím říci, že tuto překážku neklade novela, kterou projednáváme, ale zákon, který platí, takže návrh, abychom projednávání této novely přerušili nebo abychom ji vrátili zemědělskému výboru nebo odložili její účinnost, vůbec neřeší problém, který oni chtějí řešit, protože nemá k tomuto problému žádný vztah. Ten problém je dán platnou právní úpravou, a nikoliv projednávanou novelou. Proto stanovisko vlády ať už k přerušení projednávání tohoto tisku, nebo odložení účinnosti až na 1. říjen nebo 30. říjen příštího roku nepovažuji za možné podpořit.

Pokud se týče návrhu pana poslance Exnera a mého předřečníka, musím říci, že je budeme muset zvážit se zpracovatelem a vyjádřím se k nim až ve třetím čtení při hlasování.

Zbývá návrh pana zpravodaje Kalouska nahradit v pozměňovacím návrhu pana poslance Brožíka výraz "15 dnů" jako lhůtu splatnosti při dodávkách zboží rychle podléhajícího zkáze obchodním řetězcům slovy "v přiměřené lhůtě". Tento návrh nepovažuji za možné podpořit, protože zákon, který použije slova "přiměřený", nedává vůbec žádnou právní jistotu a umožňuje příliš široký a obecný výklad. Souhlasím s jeho tvrzením, že je neobvyklé takovouto lhůtu dávat do zákona o ochraně hospodářské soutěže, není to ovšem lhůta kontraktační, je to lhůta v jiném směru. Je to ustanovení o zneužívání ekonomické závislosti a nepochybné je, že je zneužíváním ekonomické závislosti, když obchodní řetězce sjednávají lhůtu splatnosti zboží, které odeberou, tak dlouhou, že tím ohrožují své vlastní dodavatele. Já si proto myslím, že by měl zůstat návrh v tom znění, jak je přednesl pan poslanec Brožík, to je 15 dní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Kučera má technickou poznámku?

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: K tomu, co zde řekl pan Rychetský - nemá pravdu, když tvrdí, že podle stávajícího zákona nemohou vznikat odbytová družstva. Mohou. Družstva a marketingové organizace mohou, ale podle předložené novely nemohou. V tom se mýlil a podal zde špatnou informaci, proto jsem pokládal za nutné jej opravit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, pane poslanče, ale diskutovat o tom můžeme až při třetím čtení. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chtěl jsem upozornit, abychom dodrželi proceduru, že tady padl návrh na přerušení. Padl návrh, aby se o něm hlasovalo před ukončením podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že se musí ukončit podrobná rozprava. Nebo ne? Dobře. Nechám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, ale musím přilákat poslance. Mezitím se hlásí pan poslanec Brožík.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP