(15.20 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Náš návrh, který odkupuje pohledávku na tři roční splátky v nominální hodnotě takovéto, znehodnocení nenavrhuje.

Druhá zásadní odchylka - zamítnutý zákon byl projevem státního násilí vynucovaného zákonem. Zrušený zákon totiž přímo říkal, že transformační podíl ze zákona se přeměňuje na onen cenný papír, a nedával věřiteli, který byl jeho dlužníkem, příležitost se svobodně rozhodnout, jak s touto pohledávkou naloží. Námi předkládaný návrh je založen na dobrovolné možnosti, je založen na tom, že oprávněná osoba, má-li zájem, nabídne svou pohledávku k odprodeji Pozemkovému fondu. Není tedy v tomto návrhu žádná nucenost, žádné násilí, je to pouze možnost, nikoliv nutnost.

A ještě jedna odchylnost, zamítnutý návrh pomáhal "tzv. povinným osobám" na úkor osob oprávněných, jinak řečeno snižoval výši závazků transformovaných družstev snižováním hodnoty výše pohledávek. Návrh, který my předkládáme, nic takového nečiní, nicméně pomocnou ruku dlužníkům rovněž nabízí, protože pětileté rozložení splátek těchto pohledávek je dle mého názoru zvládnutelné.

Ještě bych v úvodu uvedl argument proti nejčastějším námitkám vůči tomuto návrhu. Nejčastější námitkou je, že na stát bude převedena původní výše transformačních podílů, která se odhaduje na 30 miliard korun s tím, že na konci působení takovéhoto zákona zbude státu veliká ztráta z odkoupení těchto pohledávek. Tento zmiňovaný rozsah není uváděn korektně pro to, co jsem říkal na začátku. Většina transformačních podílů za uplynulých sedm let byla nějakým způsobem přeměněna. Nemá původní podobu a nevztahuje se na ni tento návrh. Uvedu příklad: Někdo smlouvou postoupil transformační podíl jiné osobě a ta na základě něj převzala např. část majetku zemědělského družstva a vložila ho do jiného podniku, tento transformační podíl prošel přeměnou a nemá původní charakter a tento návrh, se ho proto netýká.

Ve smyslu tohoto návrhu je takto přeměněný transformační podíl vlastně nějakou formou vypořádaný a nemá charakter pohledávky. Proto je určitý rozsah oné očekávané nebo obávané ztráty, která by mohla vzniknout Pozemkovému fondu, a nezapírám, že může vzniknout určitá ztráta Pozemkového fondu a souhlasím s tím, že na sto procent vymáhaných pohledávek, které by odkoupil Pozemkový fond, bude schopen Pozemkový fond je vymoci. Je nepochybné, že nějaká část pohledávek vymahatelná nebude přinejmenším proto, že část tzv. povinných osob mezitím už neexistuje, nicméně díky tomu, co jsem uvedl před chvílí, tzn. většiny přeměny transformačních podílů, předpokládám, že riziko této ztráty je akceptovatelné a je hlavně odůvodnitelné tím, že jestli to byl stát, konkrétně zákon, který nabídl oprávněným osobám, aby sedm let čekaly na pohledávky, a oněch sedm let uplynulo a je zřejmé, že nikoliv vinou těchto čekajících věřitelů jsou tyto pohledávky méně hodnotné, než byly na počátku, měl by stát být ochoten v takovéto situaci na sebe převzít část spoluodpovědnosti, což tento návrh činí.

Doporučuji, aby ti, kteří mají na zřeteli ukončení velmi obtížného procesu transformace zemědělských družstev, vypořádání tzv. transformačních podílů, tento návrh podpořili, protože obtížná vymahatelnost transformačních podílů je dle mého názoru jedním z nejsilnějších destabilizačních vlivů, které v této chvíli působí na českém venkově. Má-li mít český občan pocit, že žije v právním státě, nemůže stát ponechat osud několika set tisíc věřitelů v obtížné situaci, bez jakékoliv pomoci. Tento návrh zákona je snahou alespoň zčásti tento problém vyřešit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Tlustému, který promluvil za navrhovatele. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro druhé čtení pan poslanec Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu k navrhované novele.

Navrhovaná novela si dala za cíl řešit vypořádání majetkových podílů složených v družstvech. Podle mého názoru tato novela není schopna tuto problematiku obsáhnout, a to z toho důvodu, že lhůty navržené předkladatelem jsou nereálné. Proto navrhuji uvedenou novelu zamítnout. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Palasovi. Prosím, aby se posadil na zpravodajské místo. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně přihlásil pan poslanec Václav Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předkládaná novela zákona č. 42/1992 Sb. umožňuje oprávněné osobě postoupit svoji pohledávku vůči povinné osobě, tzn. zemědělskému družstvu, Pozemkovému fondu, a to na základě její vlastní žádosti. Pozemkový fond pak má povinnost ve třech letech ve stejných ročních splátkách oprávněné osobě pohledávku splatit, a to se zahrnutím úroků ve výši míry inflace.

Novela tedy rozšiřuje majetkové vyrovnání nejen na nečleny družstev, ale podle § 14 zákona č. 42/1992 Sb. i na členy družstev. Celkovou výši nevypořádaných podílů oprávněných osob zemědělských družstev, týkajících se nečlenů družstev, představuje částku dle odhadu Ministerstva zemědělství ve výši 14 miliard Kč. U osob oprávněných, tedy členů družstev, pak dalších 15 miliard korun. Celkem tedy bude muset Pozemkový fond během tří let vyplatit všem oprávněným osobách celkem 29 miliard korun plus 1,2 miliardy korun úroku. Pozemkový fond by tedy musel oprávněným osobám vyplatit 30,2 miliardy korun bez ohledu na tu skutečnost, zda by družstva a ostatní povinné osoby, navrhované v pětileté lhůtě splácení, byly schopny dostát svým závazkům vůči Pozemkovému fondu.

Vycházíme-li z dlouhodobé špatné ekonomické situace povinných osob, které se do této situace dostaly nezaviněně, je naprosto nereálné, aby byly schopny se se závazkem v Pozemkovém fondu v navrhovaném termínu pěti let vyrovnat. Lze se tedy důvodně obávat, že by tak pohledávky Pozemkového fondu vůči těmto subjektům byly důvodem, kdy ze zákona musí být na ně prohlášen konkurs, a dosavadní zkušenosti v případě konkursů zemědělských subjektů dávají reálnou šanci na splácení tak deseti procent pohledávek, což by mohlo ohrozit samu existenci Pozemkového fondu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP