(16.40 hodin)

(pokračuje Klaus)

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhl jsem svým rozhodnutím přikázat předložený návrh zemědělskému výboru. Má někdo z vás ještě nějaký jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.)

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zemědělskému výboru?

Zahájil jsem hlasování, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 203 z přítomných 195 poslanců hlasovalo 172 pro a 9 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme přikázali tento návrh k projednání výboru zemědělskému.

 

Přecházíme k bodu č. 47, kterým je

 

47.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Michaela Kuneše a Aleny Svobodové
na vydání zákona o Horské službě České republiky
/sněmovní tisk 350/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 350, stanovisko vlády jako sněmovní tisk 350/1. Prosím, aby pan poslanec Filip uvedl předložený návrh.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, myslím, že napětí ve sněmovně opadlo po proběhlém hlasování, já ho nijak nezvýším, protože návrh zákona, který předkládám za skupinu poslanců, není natolik kontroverzní, aby se o něj vedlo bojové hlasování.

Vycházím z toho, že v řadě zemí, v okolí Evropské unie i mimo Evropskou unii, existují normy, které upravují postavení takových institucí, jako je u nás Horská služba, případně Červený kříž či veřejné hasičské sbory. Problém je v tom, že u nás taková norma není a že služba, která je u nás nazývána Horskou službou, vznikla v podstatě ve 30. letech na zásah tehdejšího československého státu s tím, že takovou Horskou službu zřizoval okresní hejtman.

Samozřejmě, že návrh zákona může být pro někoho normou, která není potřebná. Já jsem spolu s dalšími kolegy přesvědčen o opaku, právě s tím, že máme před sebou projednávání zákona o integrovaném záchranném systému, že máme před sebou návrh zákona, kterým bude upraveno krizové řízení, kdy i tento vládní návrh zákona o krizovém řízení předpokládá zapojení takových institucí, jako je Horská služba. Tak vzniká vlastně otázka, jak se vypořádat s tím, aby zákon uložil občanskému sdružení práva a povinnosti, která směřují vůči fyzickým a právnickým osobám. Takové řešení je možné podle Ústavy České republiky jen na základě zákona. Z toho jsme také vyšli jako předkladatelé a nemyslím, že je třeba opakovat důvodovou zprávu po určitém historickém exkurzu, který jsem uvedl.

Podotýkám, že jsme navrhli svým způsobem zákon, který reaguje na onu potřebu, aby práva a povinnosti, které mohou vykonávat právnické osoby nebo zvláštní právnické osoby, které jsou zřízeny, vykonávaly jen takové, které jsou zřízeny ze zákona.

Pokud jde o jednotlivé úkoly, návrh zákona předpokládá jednak v tomto kontextu - a dovolte, abych byl přece jen mnohomluvnější v prvním čtení - vlastně vymezení postavení Horské služby jako speciální organizace. Pak vymezuje samozřejmě další části, které se týkají vlastně organizačních zásad Horské služby, dále vymezuje deklaratorním způsobem podrobnosti, tzn. to, na co se lze odvolat v činnostech Horské služby a jakým způsobem lze zagarantovat, že pravomoci svěřené ze zákona nebudou nijak překročeny nebo omezeny.

Další část zákona předpokládá, jakým způsobem bude Horská služba financována. Nejsložitější je vždycky najít onen správný způsob, abychom nesměřovali mnoho finančních toků do jednoho místa a tak se založila podstata financování. Proto jsme považovali od jinak deklaratorních ustanoveních v první a druhé části zákona za povinnost vymezit tyto věci taxativním způsobem. I když jsme státních organizací respektive ústředních orgánů státní správy vyjmenovali více, uvedli jsme je tak, aby nemohlo být pochyb o tom, nakolik je možné konkrétní příspěvky ze státního rozpočtu omezit, nakolik je možné stanovit, tedy nakolik je možné je zcela definovat.

Potom jsme se samozřejmě museli také vypořádat s jednotlivými vztahy mezi členy Horské služby a Horskou službou jako organizací a na závěr vymezujeme podle mého soudu to nejpodstatnější, tzn. její úkoly a úkoly Horské služby dovnitř a navenek, tj. ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám.

Poměrně mě překvapilo zamítavé stanovisko vlády. Musím říci, že jsem s tím příliš nepočítal. Předpokládal jsem spíš, že tento nekontroverzní návrh zákona bude vládou projednán a přijat a budou mi tam vyčteny některé věci např. ve vztahu k financování a že financování bude buď uvedeno jedním tokem, např. ze všeobecné pokladní správy přes Ministerstvo financí, nebo naopak jenom z jednoho konkrétního ministerstva - předpokládal jsem vztah k Ministerstvu vnitra jako k příštímu gesčnímu orgánu integrovaného záchranného systému.

K mému podivu vláda vyjádřila stanovisko apriorně odmítavé, paušální, ale bohužel také stereotypní. Autoři stanoviska kromě negativního posudku nenabídli žádné řešení, jakým způsobem by chtěli věc řešit, když zavádějí práva a povinnosti Horské služby do zákona o krizovém řízení, do integrovaného záchranného systému.

Jednotlivými body jsem byl přímo zděšen. Nevím, kdo pro vládu vypracovával z legislativní rady toto stanovisko, ale dovolte mi, abych citoval. Tady pravděpodobně i jiní poslanci než poslanci sociální demokracie se mnou budou souhlasit s tím, že tvrzení nejsou příliš opřena o realitu českého práva. Autoři stanoviska např. tvrdí, že právo sdružení občanů ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám je v rozporu s § 5 zákona č. 83/1990 Sb.

Dovolím si odcitovat § 5: Sdružení nesmí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmějí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.

To tedy ale znamená, že podle první věty lze Horské službě svěřit některé funkce státních orgánů jenom ze zákona, a to tady činím speciálním zákonem. Porovnal bych to např. s § 244 občanského soudního řádu, který takovou blanketovou normou je. Také druhá věta § 5 přece neznamená nic jiného, než že konkrétní občanské sdružení může ukládat povinnosti vyplývající ze stanov - § 6 odst. 2 zákona - jen svým členům. Například filatelisté nebudou ukládat povinnosti zahrádkářům apod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP