(17.20 hodin)

(pokračuje Doktor)

Myslím, že je to úprava, která je nepřípustná. Jestliže se stát rozhodne, že pověří Horskou stráž, Horskou službu výkonem části státní správy, tak v zákoně musí být zcela zřetelně a srozumitelně řečeno, kde končí a začíná hranice takové oblasti, v tomto případě tedy horské oblasti. Je tudíž nepřípustné, aby takovou oblast stanovily stanovy.

Chtěl bych se ve svém vystoupení zaměřit i na jakousi kompatibilitu nebo provázanost tohoto zákona ve vztahu k návrhu zákona o integrovaném záchranném systému. Ve svém vystoupení k vládnímu návrhu zákona o IZS a civilním nouzovém plánování jsem uvedl, že jako jeden z jeho nedostatků vidím především to, že jeho ambicí není využít potenciálu, odborných znalostí, lidské dovednosti efektivně mobilizovat potenciál, který skýtají právě občanská sdružení. Já v tomto směru uvedu např. Horskou službu, ale také Vodní záchrannou službu a mohl bych jistě pokračovat. A právě malá provázanost tohoto zákona s vládním návrhem zákona o integrovaném záchranném systému je jeden z nedostatků, které bych na tomto místě chtěl uvést.

Tento návrh zákona se sice o IZS ve svém § 2 zmiňuje deklaratorně, ale bohužel dál bez jakéhokoli dalšího obsahu, bez jakéhokoli dalšího přímého sdělení, co si pod tím máme představit. Považoval bych tedy za nutné, je-li ambicí předkladatelů posílit působnost, pravomoci a vážnost Horské služby, aby se zabývali především tímto tématem a i vyšší provázaností se zákonem o integrovaném záchranném systému dosáhli toho, čeho - mám pocit - chtěli dosáhnout trochu neobratně v jiné formě.

Vím, že jsem ve svém vystoupení kritický vůči návrhu této předlohy, ale chtěl bych, abych byl chápán tak, že nejsem kritický k Horské službě, k záchranářům, kteří nasazují své životy a zdraví k záchraně lidských životů jiných, mnohdy zřejmě nerozvážných a neopatrných návštěvníků hor, ale musím říci s plnou vážností, že bylo-li ambicí předkladatelů dostát a povýšit vážnost a autoritu členů Horské služby nebo Horské stráže, tak jak se o ní zmiňuje nový návrh zákona, pak tento zákon může vykonat spíše to, čemu někdy říkáme "medvědí služba", neboli Horské stráži a Horské službě spíše ublížit. Nemyslím si, že nepřiměřené represivní pravomoci a legislativně nečistý statut organizace, který předkladatelé zvolili, bezprecedentní vícezdrojové financování, které je zachováno jak v současné době, protože Horská služba je - tak jak řekla moje kolegyně paní poslankyně Fischerová - v současné době financována vícezdrojově a vcelku dost neprůhledně, by byla tímto zákonem posílena na zákon. Já si nedovedu představit, jakým způsobem bychom chtěli efektivně vykonávat výkon a kontrolu jejího financování, kdybychom připustili tímto návrhem zákona přímé financování ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví, ale pak víme, že Horská služba je financována dál ze zdrojů Ministerstva vnitra, tak jako bude financován IZS, že je dále financována z některých projektů Ministerstva pro regionální rozvoj na úrovni projektů pro obnovu venkova, že je financována z některých zdrojů PHARE atd. Myslím, že je to systém, který není možné zachovávat. Stojí-li Horská služba o lepší právní zakotvení své činnosti v našem právním systému, musí připustit efektivnější výkon kontroly svého financování.

Chtěl bych v souvislosti s tím, co jsem navrhoval k návrhu zákona o integrovaném záchranném systému, navrhnout přerušení tohoto zákona v prvním čtení, věcné vázání dalšího projednávání na opětovné projednávání vládního návrhu zákona o integrovaném záchranném systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Doktorovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy v prvém čtení? Není tomu tak, všeobecnou rozpravu uzavírám.

Nyní prosím, zda se chce vyjádřit navrhovatel před hlasováními, která máme před sebou. Je tomu tak, hovořit bude za navrhovatele pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi krátce se vyjádřit k proběhlé diskusi. Upřímně řečeno, ani jsem vás ve svém úvodním vystoupení nechtěl zahrnout všemi informacemi, které se snadno dočteme v několika publikacích o Horské službě, ze kterých svým způsobem i kolegyně Fischerová pravděpodobně čerpala. Tam bychom se samozřejmě dočetli o té minulosti Horské služby.

Účelem tohoto zákona není zkoumat minulost, tu asi ani nevyzkoumáme. Je úkolem někoho jiného než zákonodárce, aby se vypořádal např. s nejasnými majetkovými vztahy, které vznikly při rozdělování bývalého ČSTV. Já to prostě zákonem v roce 1999 upravit neumím, to, co se v roce 1990 stalo, a ani bych se o to nepokoušel. Je samozřejmě možné, aby jiné orgány státu, např. orgány činné v trestním řízení, se takovými podněty, pokud je paní kolegyně Fischerová má, zabývaly, a bylo by to možná jen dobře. Ale právě těchto nectností minulosti bych se chtěl tímto návrhem vyvarovat.

Není pravda to, co tu bylo řečeno, že není jasná povaha té právnické osoby. To je přece návrhem zákona přesně vymezeno, a proto se ten zákon přijímá. V podstatě v obdobném textu, jako je § 244 občanského soudního řádu, je Horská služba veřejná právnická osoba. Proto to tady upravujeme, proto jsme si dovolili koncepci v podstatě kodexového typu, abychom se s institucí, která má vliv na integrovaný záchranný systém, nepotýkali v několika právních normách na sebe třeba ani časově neprovázaných. To bych považoval za chybné a to byl ten důvod, pro který jsem chtěl, aby to prošlo v prvním čtení a dál abychom to koncipovali obdobně, tak jak budeme postupně nastolovat pořádek v integrovaném záchranném systému.

V tomto ohledu jsem argumentaci, kterou tu uvedla kolegyně Fischerová, nerozuměl a považuji ji za - promiňte mi to - poměrně nekorektní vůči tomu návrhu. Tak tomu prostě není. Návrh zákona odstraňuje nedostatky, na které tady paní kolegyně Fischerová upozorňovala, nikoli že by je nastoloval.

Pokud jde o financování a § 9. Zcela musím odmítnout argumentaci k majetku SSM. Prostě nechápu, jak tu souvislost paní kolegyně Fischerová našla. A zase říkám, že chci, aby tam byl pořádek. Pokud bude vůlí této sněmovně, že to bude financování z jednoho zdroje, budu první, kdo s tím bude souhlasit. Nabídl jsem tady - právě proto je tam široká paleta té nabídky - abychom si řekli, jestli chceme vícezdrojové, nebo jednozdrojové financování.

Pokud jde o vztah k veřejnému zdravotnímu pojištění, nezlobte se na mě, pane předsedající, chtěl bych, abyste sdělil paní kolegyni Fischerové, že to, co tady řekla, je přesně v rozporu s tím, jak zní zákon o veřejném zdravotním pojištění. Přece není pravda, že Horská služba neposkytuje a že nemá vzdělané lidi ve svých řadách. Ona to právě poskytuje a nic za to nedostává. Ten úkon si účtuje úplně někdo jiný a někdo úplně jiný ho dostává zaplacený. A to je ten nepořádek ve financování. Každý člen Horské služby musí mít vysvědčení ze školy, konkrétně např. vím, že takové školení dostávají ve škole Bílá vločka v Českých Budějovicích. Mohl bych tu ukázat ta vysvědčení s tím, že se potvrzuje, že má střední zdravotnické vzdělání právě pro záchranné služby. Myslím, že to většina této sněmovny ví, a připadalo mi to velmi nespravedlivé vůči tomu návrhu, že tu bylo takto argumentováno, i když pravda je úplně jiná.

Pokud jde o povinné nebo dobrovolné pojištění, podívejte se, samozřejmě jsem mohl napsat návrh zákona, kde by bylo povinné pojištění těch, kteří se chystají do hor, ale myslím, že bych narazil na tvrdý odpor této sněmovny. Myslím, že jedno povinné pojištění při cestě do zahraničí už našim občanům docela stačí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP