(17.30 hodin)

(pokračuje Filip)

Ještě abychom se povinně pojišťovali, když vyrazíme do hor, to už mi připadá, že bych narážel hlavou do zdi. Nic takového jsem nenapsal a ani napsat nechci. Myslím si, že nic takového se ani zavést nedá. Představte si, že vyrazíme z Vimperka do horské oblasti, pojedeme 15 km a kvůli tomu by se člověk každý den musel pojišťovat, to si vůbec nedovedu představit. Asi bych sklidil výsměch této sněmovny, kdybych to předložil. To jsem nenapsal, to tam není, a také to nehodlám v žádném případě akceptovat.

Pokud jde o poznámky, které tu řekl kolega Doktor, musím říci, že s nimi souhlasím. Opravdu se mi jeho vystoupení jeví jako vnitřně konzistentní, ale jediné, s čím snad nebudu souhlasit nebo na co mám trochu odlišný názor, je to, jestli je dobře nebo špatně, že tady jenom ze zákona stanovíme u veřejné právnické osoby práva a povinnosti vůči ostatním právnickým osobám ve správním řízení. Myslím si, že by mělo být zájmem této sněmovny, aby se nemohl § 244 nebo i jiná ustanovení o krizovém řízení vysvětlovat jinak a že bychom opravdu měli stát za tím, že jen podle zákona se stanoví práva a povinnosti vůči ostatním. Myslím, že tady jsem byl velmi striktní. Sněmovna může být ještě přísnější a vymezit to ještě užším způsobem. Tomu se vůbec nebráním. Naopak si myslím, že je správné to, co tady říkal kolega Doktor, abychom lépe vymezili území s objektivním nebezpečím hor, abychom to nenechávali v podzákonné normě nebo dokonce ve statutu, ale abychom ho dali do zákona. S tím souhlasím. Jenom jsem přijal koncepci, že to může být ve stanovách. Pokud tady bude většinový souhlas s tím, aby to bylo v zákoně, budu to akceptovat a umím to vymezit, umím ve druhém čtení tuto věc udělat tak, aby to obecně bylo přijatelné, aby zákon byl velmi konkrétní, ale také velmi striktní.

Pokud jde o návrh na přerušení ještě předtím, než to bude propuštěno do druhého čtení, dovolte mi, abych měl odlišný názor od kolegy Doktora. Myslím, že je možné to propustit do druhého čtení a ve druhém čtení to časově uvést do souladu. Jestli bude vůle sněmovny zákon nezamítnout nebo nevrátit a přerušit projednávání v prvním čtení, je to samozřejmě situace trochu jiná, než jsem si představoval, ale pořád velmi dobře akceptovatelná. Myslím, že je to šance, jak na tom poctivě pracovat mezi těmi, kteří na tom pracovat chtějí. Budeme tím samozřejmě celou sněmovnu zatěžovat jenom v těch lhůtách, které se tam v jednotlivých výborech a v postupu přijímání zákonů k integrovanému záchrannému systému budou promítat. Myslím, že je dobrým přáním každého předkladatele, aby jeho návrh prošel v tom kterém konkrétním systému čtení, ale jinak je i pro mne akceptovatelné stanovisko, které tady přednesl kolega Doktor.

Jinak nemám, co bych mohl dodat k proběhlé diskusi. Žádám vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste byli k navrhovateli shovívaví a propustili návrh zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za závěrečné slovo panu navrhovateli Filipovi. Ještě dodatek?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ano. Zároveň navrhuji, aby lhůta pro projednávání byla prodloužena o 20 dní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Prosím nyní pana zpravodaje kolegu Tomíčka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Mohu oznámit sněmovně, že v diskusi vystoupili dva poslanci. Padl návrh na zamítnutí, návrh na vrácení k přepracování a návrh přerušit projednávání tohoto zákona a pokračovat až po druhém čtení zákona o integrovaném záchranném systému. Také padl návrh na prodloužení doby projednávání o 20 dní a v případě, že tento návrh zákona projde, přikázat jej k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. To je vše, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu kolegovi Tomíčkovi. Jestli se mnou bude souhlasit, hlasovali bychom v tomto pořadí: nejprve bychom hlasovali o návrhu na odročení, protože § 72, přestože je to obecné ustanovení, stanoví pořadí, ve kterém lze hlasovat o jednotlivých návrzích. Nejprve se má hlasovat o návrhu na odročení, poté o návrhu zamítnutí.

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na odročení do doby projednání takzvaného krizového zákona ve druhém čtení. To je první návrh. Neprojde-li, budeme hlasovat o návrhu na vrácení a poté o návrhu na zamítnutí.

 

Je-li s touto procedurou souhlas, nechám hlasovat v hlasování pořadové číslo 204 o návrhu na odročení s podmínkou, kterou jsem specifikoval. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 189 hlasovalo 108 pro, 54 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsou další hlasování bezpředmětná. Vidím, že se s faktickou poznámkou hlásí kolega Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane předsedající, dovolím si poznamenat, že vy jste tady uvedl "takzvaného krizového zákona". Tento pojem ve sněmovně známe. Já bych trval na tom, aby minimálně pro stenozáznam věcný návrh na přerušení projednávání byl vázán na projednání zákona o integrovaném záchranném systému a civilním nouzovém plánování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vidím, že se s faktickou poznámkou hlásí pan kolega Žižka.

 

Poslanec Jan Žižka: Pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, ale skutečný název zákona je zákon o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému (krizový zákon).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Předsedající měl pravdu.

Kolegyně a kolegové, tímto hlasováním jsme tuto záležitost vyřešili. Všichni věcně víme, jakou podmínku jsme přijali. Děkuji vám. Děkuji jak zpravodaji, tak navrhovateli.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já také děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, v duchu rozhodnutí Poslanecké sněmovny přistoupíme v tuto chvíli k bloku třetích čtení. Nejprve bychom měli projednávat bod

 

72.
Vládní návrh zákona o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
/sněmovní tisk 245/ - třetí čtení

 

Jde o třetí čtení a já toto třetí čtení zahajuji. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr kultury pan Pavel Dostál a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan kolega Jaromír Talíř. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 245/4 a já nyní otevírám rozpravu ve třetím čtení. Písemné přihlášky nemám, ale vidím přihlášku z místa kolegy Plevy.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen podat legislativně technickou opravu. Jde o chybu, která se zřejmě stala při přepisu do tisku č. 245/4, kde v návrhu kolegy Payna B4 je napsáno "v § 8 odst. 8 vypustit slova". Správně tam má být "v § 8 odst. 11".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, registrujeme to. Hlásí se někdo dále do rozpravy ve třetím čtení? Vystoupí zpravodaj pan kolega Talíř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP