(17.40 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem uplatnit také některé legislativně technické připomínky a zároveň říci stanovisko k některým pozměňovacím návrhům, které byly předloženy.

Dovolte mi, abych se nejdříve zmínil o legislativně technických změnách, které je třeba v předloženém tisku provést. První jsou obsaženy v pozměňovacím návrhu paní kolegyně Dostálové pod bodem E4. Jedná se o to, vypustit z § 14 odst. 1 písm. e) slovo "opravy", protože tento termín byl ze zákona vypuštěn a nikde se nevyskytuje.

V § 15 odst. 1 vypustit slovo "a pět", protože příslušný paragraf pátý odstavec nemá.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, jenom aby bylo jasno, znamená to, že bod 4 pozměňovacího návrhu paní kolegyně Dostálové je bezobsažný v tuto chvíli.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Bude-li přijat jako legislativně technická oprava, kterou je, tak ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní kolegyně Dostálová souhlasí. Není-li námitek, tak poté je skutečně bod 4 bezobsažný. Děkuji. Prosím dále.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Další legislativně technická oprava se týká § 3 písm. d), kde ve slově "regionální části" má být správně "regionální částí".

Jako poslední legislativně technickou úpravu předkládám problém pozměňovacího návrhu kolegy poslance Petra Mareše, který hovoří o povinném výtisku v Parlamentní knihovně České republiky. Musím konstatovat, že tento termín Parlamentní knihovna České republiky je instituce neexistující, ale smysl byl, aby naší Parlamentní knihovně byl dodáván parlamentní výtisk s malým "p", a navrhuji, aby bylo vypuštěno "České republiky", to znamená, aby se zcela jasně vyjádřilo, jaké instituci se má na mysli posílat povinný výtisk.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To jsou legislativně technické připomínky. Teď jsem zaznamenal, že chcete ještě dále hovořit.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Chtěl jsem jenom dále konstatovat k některým pozměňovacím návrhům problémy, které je doprovázejí. Nejprve po konzultaci s naším legislativním odborem konstatuji, že bod B9, který předložil pan kolega Payne, se týká udělování pokut a podle mínění legislativců se soudy podle platné právní úpravy rozhodují v občanskoprávních nebo jiných řízeních, nikoliv však v řízeních o udělování pokut s výjimkou pořádkových. Tato pravomoc je mimo příslušnou úpravu.

Dále u bodu C2 pana kolegy Jičínského je třeba upozornit, že jde o návrh, který je nepřímou novelou trestního zákona.

U bodu D2 pana poslance Kučery je třeba upozornit, že předložený pozměňovací návrh postrádá úpravu, kterou by bylo třeba promítnout do následujících paragrafů tak, jak to bylo v původním vládním návrhu. Bez toho je tento paragraf velmi nejasný. Netroufám si říci, že nehlasovatelný, ale kdyby byl takto přijat, přinesl by řadu problémů.

Poslední připomínka je k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Rozehnala, který je zformulován jinak, než měl v původním úmyslu, aby fungoval, protože tak, jak je předložen, opět je v kategorii pozměňovacích návrhů, které by přinesly výkladové problémy a nesmírné komplikace.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Teď jsem viděl žádost o vystoupení ministra kultury. Tato přihláška by měla mít přednost. Hovořit může ministr kultury pan Pavel Dostál, po něm pan kolega Jiří Payne.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, doplnil bych jenom výklad pana zpravodaje Talíře, že u některých pozměňovacích návrhů došlo k duplicitě a že jsme se rozhodovali v tom smyslu, že upřednostňujeme návrhy, které více vystihují filozofii tohoto zákona. V této chvíli připomínám jeden z pozměňovacích návrhů pana poslance Payna, tj. vypuštění § 4, kdy komplexně to řeší daleko lépe návrh paní poslankyně Dostálové s jinými paragrafy.

Pokud se týká pana poslance Jičínského, ten kromě připomínky pana zpravodaje Talíře, že jde o nepřímou novelu trestního zákona, vnáší do zákona naprosto jiný prvek, který tam od samého počátku chybí, tj. funkce nějakého odpovědného redaktora, čili při hlasování dám najevo svůj názor.

Pokud se týká pana poslance Kučery, problém spočívá v tom, že nepromítl svůj pozměňovací návrh, který vychází z § 5 a přechází do § 19, do dalších paragrafů. Chtěl bych se ho zeptat, zda mínil hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu dohromady jako o komplexu, tj. § 5 navázáno na § 19, což by nešlo. Můžeme hlasovat, pane zpravodaji, o § 5, ale ustanovení zůstane zcela deklaratorní bez nějakého významu.

Připojuji se k názoru pana zpravodaje, pokud se týká pana poslance Mareše, aby upřesnil název instituce.

Pokud se týká pana poslance Rozehnala, domnívám se, že jde o technicko-legislativní opatření, že jeho požadavek by šel řešit písmenem g). Bylo by to zvláštní písmeno, nebylo by to ve společném písmenu, ale v písm. g). Ať se laskavě vyjádří, zda souhlasí s tímto legislativně technickým opatřením.

Pokud se týká dalších pozměňovacích návrhů, řeknu názor při hlasování. Snad bych se jen zmínil o zcela zásadní otázce, i když nebyla záležitostí pozměňovacích návrhů. Pan poslanec Payne tady vznesl otázku, zda se dotýká jeho cti, když někdo o něm napíše, že je vůl. Tento názor nešel nikterak zpracovat jako pozměňovací návrh, leč zmínil bych se v této souvislosti o tom, že nactiutrhačství je už dlouhá léta součástí evropského právního řádu, že sice čest je opravdu záležitost velice subjektivní. Ostatně Falstaff říká: Co je to čest, jde zvážit nebo změřit? Existuje? Myslím si, že o tom by neměl rozhodovat tento zákon. O cti by měl rozhodovat až vlastně soud. A proto tam dáváme paragraf, kdy konečné rozhodnutí je na soudu.

To je všechno z mé strany a já si myslím, že můžeme přikročit k hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP