(17.50 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ještě, pane ministře, nemůžeme, protože máme dvě přihlášky do rozpravy. Nejprve vystoupí pan kolega Payne, poté pan kolega Jičínský. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Souhlasím s tím, že některé z pozměňovacích návrhů jsou dalšími, později předloženými pozměňovacími návrhy upraveny lépe a důkladněji, takže si myslím, že při správně zvoleném pořadu hlasování nevzniknou komplikace.

Chtěl bych se vyjádřit k problematice mého pozměňovacího návrhu uvedeného pod bodem devět, kde se hovoří o tom, že by namísto okresního úřadu rozhodoval soud. Ten problém je právě v tom, že my víceméně občanskosprávní spor mezi osobou, která je poškozena, a vydavatelem, který je právnickou osobou soukromého charakteru - a teď nezáleží na tom, zda to náhodou není veřejnoprávní mediální prostředek - my tento občanskosprávní spor řešíme způsobem, že zde intervenuje stát a uděluje pokutu, což svým způsobem je neobvyklé, a řeknu-li to velmi decentně, tak je to socializující.

Pokoušel jsem se nějakým způsobem upravit zákon do podoby tak, aby lépe odpovídal demokratickému právnímu prostředí. Leč on se ten zákon do té čistě soukromoprávní podoby nedaří upravit. Mám s tím skutečně problém a dovedu si představit, že legislativci namítají proti tomuto návrhu, že je neproveditelný. Na druhé straně zákon jako takový neodpovídá demokratickému právnímu systému.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Paynovi. Nyní je jako poslední přihlášen do rozpravy ve třetím čtení pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci jen stručně reagovat na připomínku, že můj pozměňovací návrh v partii, která se týká § 19, je nepřímou novelou trestního zákona. Jsem si toho vědom, ovšem je to taková novela, kterou si v takovémto zákoně lze dovoliti. Totiž trestní zákon rozlišuje nedbalost vědomou, nedbalost nevědomou a po diskusi se specialisty v oblasti trestního práva jsem si dovolil užít výrazu, který je užíván v trestních zákonících, byť v našem zákoně není. Myslím si, že tato formulace nedbalosti nepokrývá veškerou nevědomou nedbalost. Samozřejmě že zahrnuje nedbalost vědomou, ale může zahrnout i některé případy nedbalosti nevědomé. V tomto směru by tento termín, jakkoliv je atypický, soudům komplikace a potíže nedělal.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Jičínskému. Nyní ještě v rozpravě ve třetím čtení vystoupí pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych přednesl legislativně technickou úpravu k návrhu kolegy Rozehnala, tak jak tady o ní mluvil pan ministr. To znamená, že nový text by zněl v § 10 odst. 1 zařadit nové písmeno g), které bude znít: "jeden regionální povinný výtisk Městské knihovně hlavního města Prahy".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní ještě vystoupí v rozpravě pan kolega Miroslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane předsedající, pane předsedo vlády, páni ministři, dámy a pánové, nemohu než přece jen říci ještě tři věty vzhledem k tomu, že tady docházelo k různým gestikulacím a dotazům apod., včetně dotazu pana ministra.

Dovoluji si připomenout, že můj pozměňovací návrh, který rozšiřuje § 5, je návrhem, který je přesně v souladu s původním vládním návrhem, takže je-li nebo není-li deklaratorní, je otázka, zda vláda věděla, proč tento deklaratorní návrh dává.

Pokud jde o § 19, souhlasím s tím, že v té podobě, jak byl podán, může způsobit jisté komplikace, protože nemá vazbu na oddíl VI. tohoto zákona, nicméně hlasovatelný je. Nechť si každý srovná se svým svědomím, zda pro něj bude nebo nebude hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Kučerovi. V rozpravě dále nikdo nevystoupí, takže rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Poprosil bych nyní pana zpravodaje, protože těch tzv. legislativně technických úprav ve třetím čtení zaznělo velké množství, bylo by asi dobré, abychom věděli, v jakém znění o jednotlivých návrzích budeme hlasovat. Požádal bych pana zpravodaje, jestli si stačil ve třetím čtení zaznamenat všechny legislativně technické připomínky, abychom si zkontrolovali, zda je sněmovna za legislativně technické považuje.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Jestli mohu, pane předsedající, navrhnout následující proceduru: myslím si, že bychom mohli legislativně technické připomínky rozdělit do neproblémových a o nich nechat hlasovat jako o celku, potom ty, které zazněly, které jsme akceptovali víceméně, ale bylo by podle mého názoru správné, abychom o nich hlasovali, jako že jsou legislativně technickým pozměňovacím návrhem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, doporučoval bych, abyste vyjmenoval ty tzv. bezproblémové. Ty můžeme zkonstatovat, že je nikdo nezpochybňuje a hlasovat o nich nemusíme v souladu s naší dosavadní praxí. Teprve u těch, vůči kterým někdo vznese námitku, že je nepovažuje za legislativně technické, budeme muset rozhodnout hlasováním.

Prosím nejdříve o ty neproblémové. Poprosím vás, abyste vždycky řekl, pane zpravodaji, o čí pozměňovací návrh jde, pod jakým písmenem.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Neproblémové se týkají § 14 odst. 1 písm. e) - vypustit slovo "opravy". Tento návrh je obsažen v pozměňovacím návrhu kolegyně Dostálové pod písmenem E4 na straně 19.

Zároveň je tam obsažena pod písmenem b) změna § 15 odst. 1 - vypuštění slova "a pět".

Dále se domnívám, že bezproblémově bychom mohli konstatovat, že legislativně technickou úpravou je v § 3 písm. d) na str. 3 v pozměňovacím návrhu pod písmenem A se slovo "části" mění na "částí", neboť tam místo tečky má být čárka.

Další dva návrhy, u kterých jsi nejsem už tak jist, o kterých si myslím, že bychom měli rozhodnout hlasováním, je legislativně technická úprava návrhu poslance pana kolegy Rozehnala.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Přeruším vás, pane zpravodaji. Tyto tři legislativně technické připomínky jsou vzaty s konstatováním, že jde skutečně o legislativně technické připomínky bezproblémové. Teď prosím ty další.

 

Poslanec Jaromír Talíř: První z nich je vlastně nový návrh, který přednesl kolega - legislativně technické upřesnění návrhu kolegy Rozehnala, který upřesňuje to, jak legislativně technický návrh má znít, a týká se pozměňovacího návrhu F1 na straně 19. Správný text by měl být "V § 10 odst. 1 doplnit nové písmeno g), které by znělo jeden - tady zaznělo regionální - povinný výtisk Městské knihovně hlavního města Prahy".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže mi nezbývá, než se zeptat, zda někdo zpochybňuje, že jde o legislativně technické zpřesnění. Nevidím takové zpochybnění, takže můžeme i toto vzít konsensuálně.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Poslední je legislativně technická úprava v pozměňovacím návrhu poslance Petra Mareše pod písmenem g), kde by se tento pozměňovací návrh upravil do znění "jeden povinný výtisk Parlamentní knihovně".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zpochybňuje někdo toto, že jde o legislativně technickou připomínku? Nikdo to nezpochybňuje. (Poslanec Brožík z místa zpochybňuje.)

Pan kolega Brožík zpochybňuje? Pane kolego, prosím na mikrofon v tu chvíli. (Poslanec Brožík opět mimo mikrofon.) Kolegyně a kolegové, znovu se táži: Zpochybňuje pan kolega? Nezpochybňuje.

Nevidím nikoho, kdo by zpochybňoval, takže i v tomto případě jde o legislativně technickou připomínku. Můžeme až poté, co budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, budeme o nich hlasovat ve znění tak, jak byly zpřesněny ve třetím čtení. Děkuji.

V tuto chvíli po uzavření rozpravy ve třetím čtení se táži, zda chce ještě vystoupit pan navrhovatel. Není tomu tak. Proto prosím pana zpravodaje, jestli se chce vyjádřit k průběhu jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP