(18.20 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Zbývá nám podle mých poznámek poslední pozměňovací návrh týkající se § 19, uvedený na str. 18 pod písm. D2. Je to pozměňovací návrh poslance Kučery. Problémy, o kterých jsem hovořil, jsou známy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je hlasovatelný tento návrh poté, co nebyl přijat návrh D1?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Je hlasovatelný, podle mého názoru, ale přinesl by problémy, o kterých jsem hovořil v rámci rozpravy ke třetímu čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře, ale hlasovatelný podle pana zpravodaje zásadně je. Pan kolega Pleva má faktickou poznámku, resp. poznámku k proceduře.

 

Poslanec Petr Pleva: Tento pozměňovací návrh se vztahuje k § 5 odst. 2, ale § 5 odst. 2 nemá, takže?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vedl jsem spor s legislativou, tam je ještě řada dalších návrhů, já jsem se domníval, že by to bylo nejjednodušší vyřešit tímto způsobem. Nevím, jakou proceduru nyní zvolit, protože bychom museli hlasovat o tom, jestli je to hlasovatelné, nebo nehlasovatelné.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže se zdá, že v tuto chvíli už nikdo nezpochybňuje hlasovatelnost, ale máme dvě negativní stanoviska, jak zpravodaje, tak navrhovatele.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 223. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 223 návrh nebyl přijat, když z přítomných 189 pro bylo 24, proti 149.

 

Prosím, o další návrh, je-li, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vyčerpali jsme, pane místopředsedo, všechny pozměňovací návrhy, můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Neodškrtnul jsem si pozměňovací návrh pod písm. H, ale možná, že jsem zapomněl.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ten se stal nehlasovatelným přijetím pozměňovacího návrh E1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za vysvětlení.

V tuto chvíli, jestli to nikdo nezpochybňuje, bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

Přednesu tedy závěrečný návrh usnesení. Budeme hlasovat o tomto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), podle sněmovního tisku 245, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 224. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat, když z přítomných 190 se pro vyslovilo 163, proti 21.

 

Blahopřeji ministru kultury, děkuji jemu i panu zpravodaji. (Potlesk klubu poslanců ČSSD.)

 

Dalším bodem, který budeme projednávat je

 

73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 337/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu zákona a prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan místopředseda vlády a ministr financí ČR pan Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vlastimil Tlustý. Pana kolegu Tlustého sice zatím nevidím, ale předpokládám, že slyší, aby mohl sledovat průběh třetího čtení. - Pardon, omlouvám se, pan kolega Tlustý je přítomen, takže je schopen sledovat.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 337/2. Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které se zatím nikdo nepřihlásil. Hlásí se někdo z místa? - Hlásí se pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést v rámci třetího čtení legislativně technické zpřesnění.

V článku III, který obsahuje zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona, se slova "předseda Poslanecké sněmovny" nahrazují slovy "předseda vlády". Toto zpřesnění vyplývá z toho, že byl přijat nový zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, kde je dáno zmocnění pro vyhlášení úplného znění zákonů pro předsedu vlády.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

To, že padl ve třetím čtení návrh legislativně technické povahy, nikdo nezpochybňuje, čili budeme o tomto návrhu hlasovat ve znění, které upřesnil pan kolega Tlustý.

Já nyní prosím pana ministra financí Pavla Mertlíka, aby vystoupil se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, čas je pokročilý a dvakrát jsem k tomuto návrhu zákona už měl poměrně rozsáhlé vystoupení, čili omezím se jenom na nejnutnější poznámky k pozměňovacím návrhům.

Pozměňovací návrhy, které padly během rozpravy a o nichž budete hlasovat, jsou různé povahy, převážná většina z nich zlepšuje technickou kvalitu zákona, je tam několik návrhů na určitá přeřazení z jedné skupiny sazeb do druhé, konkrétně se to týká určitých pomůcek v oblasti zdravotnictví a také služeb v oblasti cestovního ruchu. Domnívám se, že oba tyto návrhy jsou rozumné a jako předkladatel je podpořím. Stejně tak jako předkladatel podpořím návrh, který jsem avizoval, že podpořím, je to návrh změny hranice pro povinnosti správců.

Nicméně jsou tu i návrhy, které považuji za velmi problematické a jejichž schválení by mohlo významně ztížit fungování tohoto zákona, anebo by mohlo mít jiné kontraproduktivní dopady. Já bych si dovolil nyní zmínit se o třech z nich, o některých méně důležitých až později, když budu reagovat na jednotlivé položky pozměňovacích návrhů.

Jde o následující tři věci.

Za prvé jde o návrh, kterým se mění režim práce s vratkami daně z přidané hodnoty. Jde o návrh, který je inspirován praxí Slovenské republiky. Slovenská republika je jedinou zemí v Evropě, která tuto praxi převzala s tím, že za to byla kritizována Evropskou unií, a ví, že se bude muset zpět přizpůsobit režimu, který odpovídá tomu, co měla předtím. Myslím, že opakovat tuto slovenskou situaci, byť na dva roky, jak je to tam nově navrženo, není dobré a je třeba hledat spíš jiné cesty, které by vedly k onomu efektu, který tam je zamýšlen - obávám se, že neuváženě, technicky neuváženě - a tímto efektem je zlepšení pozice těch plátců, kteří špatně platí. To je samozřejmě vážný problém, ale velmi se bojím, že ho nelze řešit navrženým způsobem.

Druhý problém, na který bych rád upozornil, je otázka zvýhodnění loterií a sázkových her. Myslím, že to je nesystémové, že to není dobrý návrh a že rovněž by neměl být přijat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, já vás přeruším. Mám dojem, že se sněmovna proměnila v prostor, kde diskutuje několik hloučků. Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Už budu stručný - k vlastní lítosti konstatuji, že i já jsem byl několikrát dnes účastníkem podobných hloučků, čili mám pro diskutující kolegy pochopení, byť to třeba není věcně a morálně správné.

Poslední věc, kterou chci zmínit, je návrh na prodloužení existence obchodů v bezcelních zónách - free shops.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP