(18.30 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Toto je věc, která nemá nijaký technický dopad na fungování zákona, nicméně je krajně nevhodná z hlediska našich vztahů k Evropské unii.

Shodou okolností právě dnes, poté co jsme uzavřeli kapitolu Volný pohyb zboží, jsme se dostali do čela žebříčku zemí, které jsou připraveny v různém stupni pro vstup do Evropské unie. K dnešnímu dni Česká republika na rozdíl od ostatních zemí dokázala uzavřít jednu z nejsložitějších kapitol a má postavení ve vztahu k Evropské unii nejlepší, jaké kdy měla, a je to mj. výsledek práce posledních dvou let, kdy jsme začali v České republice v této sněmovně se věnovat problémům EU mnohem intenzivněji než dříve. Podobné kroky by toto postavení, které jsme si vydobyli, mohly ohrozit, proto je nedoporučuji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí České republiky panu Pavlu Mertlíkovi. Ptám se pana zpravodaje kolegy Tlustého, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Je tomu tak. Hovořit bude zpravodaj pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovolte mi, abych navrhl proceduru hlasování. Odvážím se vám navrhnout hlasování o usnesení rozpočtového výboru jako celku, s výjimkou těch bodů, které ve svém stanovisku zpochybnil pan ministr financí. V tuto chvíli bych se zeptal, zdali ve sněmovně jsou požadavky na další individuální hlasování o usnesení rozpočtového výboru, tj. o části A. Na základě takových požadavků by pak proběhla individuální hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já bych poprosil, aby byly vzneseny připomínky k proceduře, kterou pan zpravodaj navrhl. První, co jsme zaznamenali, je, že vyjmuty z tohoto globálního hlasování budou ty body, které zpochybnil pan ministr financí.

Nyní vystoupí pan kolega Antonín Macháček s procedurální připomínkou k proceduře, kterou navrhl pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Antonín Macháček: Dámy a pánové, pane předsedo, pane premiére, k proceduře, kterou navrhl kolega Tlustý - týká se usnesení rozpočtového výboru a navrhuji, aby se samostatně hlasovalo o bodě č. A3, A14, A15 a A37. Jsou to čtyři body.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozumím tomu tak, že připomínka pana kolegy Macháčka je totožná s tím, co namítal pan ministr Pavel Mertlík. Je tomu tak? Takže čtyři body jsou vyňaty z globálního hlasování.

K proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj, hlásí se ještě někdo? Pan kolega Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, vážení členové vády, nejsem si jist, hlídal jsem moment, kdy se budou vznášet legislativně technické připomínky, čili nevím, zda ta chvíle již byla.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozprava ve třetím čtení byla uzavřena. Já jsem poměrně dost dlouhou dobu čekal, jestli uvidím nějaké přihlášky. Nicméně jsou zde dvě možnosti - myslím, že nejrozumnější bude, protože si myslím, že nikdo nemá zájem, abychom hlasovali o legislativně nedotažených návrzích - tak nechám hlasovat o znovuotevření rozpravy ve třetím čtení. To je návrh, který můžete podat, a rozumím tomu, že jste ho podal, aby mohly být předneseny tyto legislativně technické připomínky.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na znovuotevření rozpravy ve třetím čtení, aby mohly být podány ještě některé zpřesňující návrhy.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 225, ve kterém rozhodneme o návrhu na znovuotevření rozpravy. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 184 pro 136, proti 10.

 

Jsme znovu v rozpravě ve třetím čtení a legislativně technické úpravy přednese pan kolega Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl zareagovat na připomínku legislativního odboru k mému návrhu, který je pod F, bod 7, str. 12, kdy návrh došel v jinou chvíli než na konec, byl tedy navržený den účinnosti, takže tady je možnost účinnosti a její hlasovatelnosti zpochybněna legislativním odborem, čili já bych rád, aby nebyla zpochybněna hlasovatelnost i dalších bodů. Navrhuji, jestli je možné v bodě C přiřadit datum účinnosti k bodu C pozměňovacího návrhu poslance Sobotky, který nově navrhuje datum účinnosti, kdy 1. leden, který jsem navrhoval i já právě pro sladění s vládním návrhem, navrhuje slovy 1. dubna, že by za tento bod mohlo být doplněno "s výjimkou části druhé zákona", tj. pasáž, které se týká můj pozměňovací návrh, která je účinná dnem vyhlášení. Samozřejmě jde o to, jestli je toto možné přijmout jako legislativně právní úpravu, ale jde o to, aby buď nebyla znemožněna hlasovatelnost celého mého návrhu, nebo nějaké části mého návrhu, který byl přitom podán tak, aby byl sladěn s vládním návrhem, a na druhou stranu abychom nepřijali zákon, který má dvě různé účinnosti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já mám k tomu poměrně striktní výklad. My jsme na minulé schůze vrátili zpátky do druhého čtení zákon, kde jsme nepřipustili ve třetím čtení možnost legislativně technické úpravy při změně data účinnosti. Tato sněmovna tedy udělala výklad, že změna data účinnosti není legislativně technická připomínka, ale řešení, které bych viděl, by bylo to, že návrh pana kolegy Sobotky pod písm. C1 by mohl být pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu. Ale to by s tím musel pan kolega Sobotka souhlasit, a to já nevím. Pan kolega Soubotka s tím souhlasí. Poté by se změnil návrh pana kolegy Pilipa a poté by bylo možno o tom hlasovat, protože pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhům - to je přípustné. Nevím ale, jestli nad tím bude konsens ve sněmovně, nad touto možností. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Mně připadá zcela jednoduché vysvětlení: Dle výsledku hlasování o návrhu pana poslance Sobotky budeme v návrhu pana poslance Pilipa hlasovat o identickém datumu, který bude přijat, čímž bude zaručeno, aby v celém zákoně byla jedna účinnost, bez ohledu na výsledek hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Sobotky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím, že v tomto směru můžeme potom při hlasování na tyto souvislosti upozornit. Myslím si, že toto jsme vyřešili. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Ne, napodruhé ji uzavírám.

Prosím pana zpravodaje, protože jsme zrekapitulovali čtyři připomínky ke komplexnímu návrhu rozpočtového výboru. O těch čtyřech bodech se bude hlasovat zvlášť. Prosím pana zpravodaje, aby v duchu této procedury, kterou jsme konsensuálně vzali na vědomí bez hlasování, pokud ji nikdo nebude zpochybňovat, aby v tomto směru předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny na str. 2 až 9, což jsou pozměňovací návrhy pod písm. A1 až A41, s výjimkou bodů 3, 1, 15 a 37. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra k návrhu rozpočtového výboru, bez těch čtyř bodů, pane ministře. Kladné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 226. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 188 pro 184, proti 0.

 

Prosím o další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím je bod 3 usnesení rozpočtového výboru. Stanovisko pana ministra mírný nesouhlas, stanovisko zpravodaje mírný souhlas.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování číslo 227. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 188 pro 77, proti 105.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP