(10.10 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Takto koncipovaný rozpočet totiž nemá limitovanou výši státního dluhu. Je rozpočtem, který by vládě umožnil skončit hospodaření příštího roku s dluhem, který by mohl mnohonásobně překročit oněch deklarovaných 42 miliard. Dovolím si odhadnout podle novinových zpráv, že skutečná výše dluhu, který je skryt za tímto rozpočtem, přesahuje sto miliard korun. To je v části hodnotící změny, ke kterým vláda přistoupila od původní v této nové variantě.

Nyní bych si dovolil uvést průběh projednávání v rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor tento návrh projednal a nepřijal žádné doporučení sněmovně. Návrh, který předložil pan místopředseda Václavek, doporučující schválení zákona v prvním čtení, byl podpořen osmi poslanci sociální demokracie. Proti tomuto návrhu hlasovalo jedenáct poslanců, dva poslanci se zdrželi hlasování. Tento návrh tedy rozpočtový výbor nepřijal.

Opačný návrh, návrh na zamítnutí tohoto návrhu státního rozpočtu, jsem přednesl jako zpravodaj. Ani tento návrh však nebyl přijat. Pro jeho přijetí hlasovalo deset poslanců ODS, KDU a v rámci toho jeden poslanec Unie svobody. Proti přijetí tohoto návrhu hlasovalo deset poslanců. Jeden poslanec, konkrétně pan poslanec Pilip, se hlasování zdržel. Čili nebylo přijato žádné usnesení rozpočtového výboru.

Rozpočtový výbor tedy nemůže sněmovně doporučit žádný text. Rozpočtový výbor v tom případě ponechává na sněmovně, jakým způsobem o tomto návrhu rozhodne.

V tuto chvíli bych rovnou přednesl návrh usnesení spolu s doporučeními. Potom v rozpravě se na tento návrh už jen odvolám a tím bude formálně předmětem projednávání.

Navrhuji Poslanecké sněmovně, aby

Poslanecká sněmovna

I. neschvaluje základní údaje vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000;

II. doporučuje vládě následující změny:

1. snížit deficit státního rozpočtu,

2. v každé kapitole specifikovat výdaje nutné k přípravě vstupu České republiky do Evropské unie. To je požadavek víceméně formální, aby bylo zjevné, jaké výdaje předpokládají jednotlivé kapitoly pro přibližování České republiky k Evropské unii,

3. předložit - nebo přesně řečeno, uvedu to jako samostatný bod:

Spolu s novým návrhem státního rozpočtu předložit:

a) závaznou maximální výši prostředků, které vynaloží v průběhu roku 2000 Státní fond dopravy a Státní fond bydlení;

b) uvést výčet konkrétních akcí, které budou takto hrazeny;

c) návrh konkrétních kroků vlády, které uskuteční v průběhu roku 2000 k zastavení růstu mandatorních výdajů.

To je návrh na zamítnutí rozpočtu spolu s návrhy na doporučení, o kterých bude sněmovna hlasovat pouze v případě, že nebude návrh rozpočtu v prvém čtení přijat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji rozpočtového výboru panu kolegovi Tlustému. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj menšiny výboru, která předložila oponentní zprávu, pan kolega Jiří Václavek. Jenom bych vás, pane kolego, upozornil na to, že jak jsem si všiml, oponentní zpráva tentokrát nemá formu sněmovního tisku, bude tedy zapotřebí opět - tak jak to provedl pan zpravodaj Tlustý - celý návrh přednést a poté ještě v rozpravě odkázat na tento přednesený návrh. Prosím.

 

Poslanec Jiří Václavek: Rozumím tomu, pane předsedající.

Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, v rozpočtovém výboru byly projednávány dva návrhy na doporučení Poslanecké sněmovně, jak vám to před chvílí sdělil pan předseda kolega Tlustý, s tím, že jeho návrh neprošel a už jste o tom rovněž slyšeli.

Chci doporučit jménem menšiny poslanců rozpočtového výboru jiné usnesení ke státnímu rozpočtu na rok 2000. Podotýkám, že návrh, se kterým vás za chvíli seznámím, rovněž nezískal v rozpočtovém výboru potřebnou většinu, a to ani za předpokladu, že by pan premiér nebo ministr financí při projednávání státního rozpočtu na rok 2000 v Poslanecké sněmovně závazně prohlásili v návaznosti na nově formulované požadavky, že

1. státní rozpočet na rok 2001 nebude navržen s větším deficitem než 20 miliard;

2. v návrhu zákona o fondu bydlení a fondu dopravy budou limity finančních prostředků pro tyto fondy;

3. do března roku 2000 vláda sdělí jednak základní směry snižování mandatorních výdajů v budoucnosti a jednak předpokládané výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro přípravu vstupu České republiky do Evropské unie.

Ani za příslibu splnění těchto předsedou rozpočtového výboru nově formulovaných podmínek rozpočtový výbor návrh skupiny poslanců k rozpočtu na rok 2000 neodsouhlasil.

Nyní si tedy dovolím předložit Poslanecké sněmovně jménem menšiny poslanců návrh na usnesení, na které se později v podrobné rozpravě odvolám. Návrh zní:

Poslanecká sněmovna

I. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 podle sněmovního tisku 376 takto:

a) výše příjmů se stanoví částkou 588,149 miliardy, výše výdajů se stanoví částkou 630,126 miliardy, rozdíl mezi příjmy a výdaji neboli saldo se stanoví částkou 41,970 miliardy korun;

b) celkový finanční vztah k rozpočtům obcí, a to dotacemi, se stanoví částkou 14 065 700 tisíc korun;

II. souhlasí

a) s vypořádáním salda - schodku státního rozpočtu na rok 2000 podle § 5;

b) se zmocněním výkonných orgánů uvedených v § 2 odst. 2 a v § 3 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 podle sněmovního risku 376;

III. přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu České republiky takto:

ústavně právní výbor - kapitola 336 - část správní a souhrn celé kapitoly a kapitola 358;

rozpočtový výbor: kapitoly 301, 302, 303, 312, 342, 345, 347, 381, 398 včetně okruhu státního dluhu;

hospodářský výbor: kapitoly číslo 322, 327, 353, 344. 374, 375;

zemědělský výbor: kapitola 329 včetně Státního fondu tržní regulace zemědělství a Státního fondu pro zúrodnění půdy a kapitola číslo 346,

***
Přihlásit/registrovat se do ISP