(11.20 hodin)

(pokračuje Matějů)

Možná se mi dostane odpovědi, že si vysoké školy budou moci zvýšit svůj rozpočet z té části kapitoly státního rozpočtu, která je nazvána "výdaje na výzkum a vývoj" z kapitoly Ministerstva školství. Obávám se však, že tento argument nepřichází v úvahu. Vláda se rozhodla příští rok k velice závažnému a podle mého soudu velice dobrému kroku - zahájí budování národních center výzkumu a vývoje. Pakliže tomu bude podle předložených pravidel, bude tomu tak, že vysoké školy budou soutěžit - a já doufám v rovné soutěži - o prostředky pro národní centra s Akademií věd. Tedy byly-li odebrány prostředky vysokým školám právě proto, aby vznikly rezervy pro národní centra, není možné, aby ostatní participanti této soutěže měli rozpočet stejný nebo vyšší, protože už v tuto chvíli vysoké školy jsou z hlediska výzkumu a vývoje podfinancovány.

Velmi bych apeloval na to, aby - pokud rozpočet nebude přijat a pokud se bude pracovat na nové variantě - byl tento tragický omyl odstraněn a aby vysokým školám bylo ubráno alespoň minimálně, to je zhruba tolik, kolik bylo odebráno všude jinde. Jsem si totiž vědom toho, že rozpočet není nafukovací, a souhlasím i v tomto s panem poslancem Gongolem, že se musí přizpůsobit stavu této země, ale není to možné činit způsobem, který výrazně poškodí tu část našeho školství, která má zaplnit tu mezeru, která je v naší vzdělávací struktuře opravdu největší.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Matějů. Jako další se přihlásil pan ministr Grégr. Prosím, abyste umožnili panu ministrovi hovořit. (V sále je hluk.)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, v rámci rozpravy o rozpočtu jako celku bych chtěl demonstrovat na kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu, že přístup k sestavování rozpočtu byl skutečně zodpovědný. Proti původnímu návrhu kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu nedochází v novém návrhu k žádné koncepční změně, to znamená, že byl zachován prorůstový trend snižování věcných výdajů aparátu.

Dovolte mi, abych pro vaši informaci znovu v krátkosti vysvětlil princip, který byl základem pro sestavení rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2000. Podrobně jsem tuto základní strategii uvedl již při rozpravě, kterou jsme k rozpočtu vedli v Poslanecké sněmovně 20. října t. r.

Z celkového pohledu objem výdajů kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2000 nominálně proti letošnímu roku roste, a to více než o 10 %, a představuje tak částku téměř 10,5 mld. Kč. Znovu však chci zdůraznit, že toto zvýšení je směrováno do vládou přijatých priorit státního rozpočtu. Všechny tyto priority představují prorůstové rozvojové programy, nezbytné pro podporu růstových tendencí v národním hospodářství. Naproti tomu u věcných výdajů aparátu je zapracováno snížení o 5,8 % ve srovnání s rokem 1999.

Pro úplnost mi dovolte znovu připomenout alespoň v krátkém výčtu prioritní oblasti rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ve smyslu národní politiky výzkumu a vývoje bude Ministerstvo průmyslu a obchodu dále posilovat průmyslový výzkum a vývoj. Chceme pokračovat v programech vyhlášených v minulých letech, současně však připravujeme nové okruhy podpory v rámci této národní politiky. Maximální pozornost věnujeme programu zainvestování průmyslových zón jako jedné z forem investičních pobídek na podporu přílivu zahraničního kapitálu. Podporu ovšem podmiňujeme perfektní přípravou měst a obcí. Usilujeme o zlepšení podmínek pro úspěšnou činnost malých a středních podniků. Jde zejména o zpřístupnění programových podpor pro tyto podniky, a to jednak zvýhodněním podmínek, jednak zavedením programů nových.

Chceme pokračovat v realizaci programů pro rozvoj severních Čech a severní Moravy a pomoci tak řešit problémy s nezaměstnaností v těchto regionech. Budeme upřesňovat podmínky těchto programů a rozšiřovat jejich působnost na základě zkušeností z letošního roku.

Dále chceme zintenzivnit podporu českým exportérům prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní banky. Jde rovněž o podporu aktivit při obnově Balkánu a Turecka a využití možností zvýšení vývozů do Indie, Egypta a středoasijských republik. Domnívám se, že celý tento systém se velice pozitivně projevil již v tomto roce.

Za stěžejní záležitost považuji aktivity a s tím spojené výdaje, které souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie. Zde počítáme s postupným uvolňováním prostředků z rezervy vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa tak, jak budou jednotlivé akce schvalovány ve spolupráci s Evropskou unií.

Myslím, že pozitivním příkladem z poslední doby je schválení kapitoly o volném pohybu zboží či průběh harmonizace technických norem, které jsou rovněž v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Citlivou záležitostí zejména z hlediska sociálního smíru je sféra útlumu hornictví a uranového průmyslu. Problematické je, že ve struktuře těchto výdajů dochází automaticky ze zákona ke zvyšování obligatorních dávek. Je to v návaznosti na dobu expozice, uvolňování pracovníků apod. Na technický útlum a zahlazování následků těžby zbývá v důsledku úsporných opatření v rozpočtu i v této oblasti méně prostředků.

Chtěl bych zdůraznit i to, že systém investičních pobídek rozhýbal příliv kvalitního kapitálu do České republiky i odliv spekulativního kapitálu, že dochází z těchto aspektů k pozitivnímu trendu v růstu průmyslové výroby, exportu i platební bilance.

Vážené dámy a pánové, závěrem mi dovolte, abych argumentoval tím, že předložený návrh státního rozpočtu i po provedených úpravách zůstává zaměřen v maximální možné míře na podporu růstových tendencí národního hospodářství, a proto se přimlouvám za jeho schválení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako další se přihlásil pan ministr Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen reagovat na některá slova, která zde zazněla od pana poslance Matějů. Již včera jsem se dočetl v monitoru tisku údaj, který zde pan poslanec citoval. To, co zde s sebou mám, je rozpočet resortu školství, kapitola 333 atd., tedy návrh rozpočtu kapitoly školství. Dovolím si citovat z předložených tabulek, abych vyvrátil tvrzení pana poslance.

Veřejné vysoké školy včetně běžných výdajů vědy a výzkumu - podle rozpočtu roku 1999 výdaje celkem 12 263 675 000 Kč, podle navrženého rozpočtu pro rok 2000 12 472 365 000 Kč. Pokud umím počítat, jedná se zřetelně o ne sice významné, ale přece jen zvýšení, rozhodně nikoliv o 12 % pokles.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP