(11.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru Zemanovi za upřesnění některých čísel.

Jako další se přihlásil pan poslanec Tlustý, nyní ne v roli zpravodaje.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, za prvé mi dovolte přednést přesné znění návrhu usnesení, které jsem komentoval ve své zpravodajské zprávě:

Poslanecká sněmovna

I. neschvaluje základní údaje vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 podle sněmovního tisku 376/4;

II. doporučuje vládě následující změny:

a) snížit deficit státního rozpočtu,

b) specifikovat v každé kapitole výdaje nutné k přípravě vstupu České republiky do Evropské unie;

III. doporučuje vládě předložit spolu s novým návrhem státního rozpočtu

a) závaznou maximální výši prostředků, které vynaloží během roku 2000 Státní fond dopravy a Státní fond bydlení, včetně jejich zdrojů,

b) výčet konkrétních akcí, které budou z těchto fondů financovány,

c) návrh konkrétních kroků, které uskuteční vláda v průběhu roku 2000 k zastavení růstu mandatorních výdajů;

IV. stanoví, že nejpozdější termín předložení nového návrhu zákona o státním rozpočtu je 30. den od doručení tohoto usnesení předsedovi vlády.

Za druhé bych chtěl podrobněji komentovat fakt, který jsem shrnul ve své zpravodajské zprávě do věty, že vláda nesplnila podstatnou část doporučení sněmovny. Jak rozprava ukázala, je nezbytné tuto větu popsat podrobněji a uvést, proč se tak domnívám a proč jsem také tak uvedl v rozpočtovém výboru, kde - jak zde citoval jeden z poslanců - jsem konstatoval, že dle mého názoru vláda respektovala z pěti doporučení přibližně 50 %. Těch doporučení je ve skutečnosti šest, protože páté má dva podbody. Podíváme-li se na tato doporučení - nebudu je předčítat - z příslušného usnesení, tak splněny byly b), d) a e)1., nesplněny nebo v podstatném rozsahu nesplněny byly a), c) a e)2. Konstatuji-li, že ze šesti doporučení tři byla splněna a tři nesplněna, doufám, že tím zároveň opodstatňuji tvrzení, že doporučení sněmovny byla vládou respektována z 50 %. Není v tom žádná politika, není v tom žádná ekvilibristika. Chápu, že se tři lomeno šesti může někomu jevit jako obtížný matematický výpočet.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Vím, že se hlásil pan poslanec Matějů s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Matějů: Děkuji, pane předsedo. Teď po krátkém rozhovoru s ministrem školství jsme zjistili, že skutečně v materiálech, který jsme dostali jako poslanci, jsou jiné údaje než údaje, které mi teď pan ministr ukázal. Skutečně v tabulce č. 2 přílohy D - tabulková část státního rozpočtu, kapitola 321 - zařízení vysokoškolského vzdělávání jednoznačně ukazuje pokles na 88,5 %, tj. 11,155 miliardy. Pan ministr má tabulky podrobnější, jiné, a i součet je jiný. Dohodli jsme se, že se tento údaj upřesní pro další debatu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr nechce reagovat. Jako další se přihlásil pan poslanec Miloslav Kučera mladší. Prosím, mezitím, než přijde pan poslanec, jestli se chce ještě někdo přihlásit do rozpravy, prosím, aby mi předal svou přihlášku.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Pane předsedo, dámy a pánové, v zákonu 452/1997 Sb., o zemědělství, v § 2 odst. 2 je znění "podpůrné programy a nepřímé podpory pro zemědělství schvaluje Poslanecká sněmovna současně se zákonem o státním rozpočtu".

Z platného znění tohoto zákona tedy vyplývá, že podpůrné programy a nepřímé podpory, jejich návrh musí ministr, resp. vláda České republiky předkládat sněmovně současně s rozpočtem. Nestalo se tak loni, nestalo se tak ani letos při prvním projednávání státního rozpočtu. Přestože jsem při prvním projednávání státního rozpočtu na tento hrubý nedostatek upozorňoval z tohoto místa, nestalo se tak ani nyní, kdy projednáváme s měsíc a půl zpožděním státní rozpočet znovu.

Dámy a pánové, jestliže přijmeme fakt, že státní rozpočet je nejdůležitějším zákonem, který vláda každoročně předkládá, je děsivým zjištěním, že jej opakovaně předkládá nekompletní. Kapitolu Ministerstva zemědělství nejsme schopni bez náročných dotací řádně projednat. Dotace a podpory totiž významným způsobem ovlivňují chování zemědělců a předurčují tak další strukturu nákladů jak resortu, tak celého státního rozpočtu.

Nekoncepčnost práce ministra zemědělství už známe. Pohrdání Poslaneckou sněmovnou a platnými zákony bychom mu ale tolerovat v žádném případě neměli. Proto vás žádám, abyste se připojili k návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Současně s tím předkládám usnesení, jehož znění si vám dovolím přednést:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby respektovala platné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a v souladu se zněním § 2 odst. 2 předkládala kompletní návrhy podpůrných programů a nepřímých podpor pro zemědělství Poslanecké sněmovně k projednání vždy současně s návrhem zákona o státním rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Jako poslední přihlášený písemně je poslanec Volák.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážená vládo, protože jsem poslední přihlášený, udělám všechno pro to, abych příliš nezdržoval, ale přesto bych chtěl -

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana kolegu Payna a další, aby poslouchali pana poslance Voláka.

 

Poslanec Stanislav Volák: Děkuji, pane předsedo, a děkuji i Jiřímu Paynovi.

Přesto bych chtěl panu ministru financí, protože pan ministr práce a sociálních věcí zde není, položit několik otázek. A velmi bych prosil odpověď na tyto otázky, protože při minulém projednávání rozpočtu na odpovědi na mé otázky nedošlo.

Mám totiž dojem, že při sestavování kapitoly 313, tzn. Ministerstva práce a sociálních věcí, se opakují stále stejné chyby, a byl bych velmi rád, aby se tento proces někdy zastavil. V návrhu rozpočtu na letošní rok bylo předpokládáno, že v kapitole 313 budou příjmy ve výši 220 miliard korun českých. Vybere se zhruba jenom 205 miliard, tzn. o rozdíl 15 miliard. Ministerstvo financí, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládá, že v příštím roce budou příjmy kapitoly 313 216 miliard, a já se domnívám, že tento předpoklad je nerealistický, protože v letošním roce rostly příjmy kapitoly jen o něco málo než o 3 % a v příštím roce vláda předpokládá, že porostou o 5,5 %. To podle mého soudu není možné, protože v příštím roce se sníží dynamika růstu hrubých příjmů zhruba o tři procentní body a jako v letošním roce, tak i v příštím roce bude pokračovat úbytek plátců pojistného.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP