(11.40 hodin)

(pokračuje Volák)

To znamená, bude se zvyšovat nezaměstnanost a bohužel bude se zvyšovat i počet důchodců. Nezaměstnanost zhruba o 100 tisíc, počet důchodců zhruba o 30 až 40 tisíc.

Domnívám se tedy, že opět navrhovaný rozpočet v sobě implicitně zahrnuje schodek v příjmech kapitoly 313 možná vyšší než 5 mld. Kč.

Ještě větší problémy jsou s výdajovou stránkou rozpočtu, alespoň s návrhem rozpočtu na rok 2000. V letošním roce byly navrhovány výdaje ve výši 110 mld. Kč a podle mého soudu se utratí tak 114 až 115 mld. Kč, to znamená opět rozdíl okolo 4 až 5 mld. Kč. V příštím roce se navrhují výdaje ve výši 226 mld. Kč. Kapitola 313 je jedna z mála kapitol, kde došlo k výraznému snížení výdajů o 2,6 mld. Kč.

Chtěl bych se zeptat pana ministra financí, protože nezměnil predikci inflace, o co se opírá jeho tvrzení, že nebude nutno valorizovat důchody od září, resp. od října příštího roku? Nebo snad vláda předpokládá, že i když bude splněna valorizační podmínka, tak v podstatě valorizací odloží tím způsobem, že ji odsouhlasí vládní nařízení až v okamžiku, kdy bude splněna valorizační podmínka a Ministerstvo práce a sociálních věcí, resp. Česká správa ji bude moci provést až za další tři měsíce?

Předpokládá tedy Ministerstvo financí, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí, že neudrží poměr 45 % starobního důchodu k hrubé mzdě a začne se vyvíjet proces, který bude znamenat postupné posílání více než 2,5 milionu důchodců do chudoby? Prosil bych odpověď.

Přitom jenom na důchody budeme potřebovat v příštím roce oproti letošnímu roku navíc 9 mld. Kč, na dávky nemocenského pojištění 7 mld. Kč, na nezaměstnanost zhruba 4 mld. Kč. Jestli dobře počítám, tak je to dohromady 20 mld. Kč. Letošní výdaje budou ve výši 214 mld. Kč, takže celkové výdaje příštího roku musí být minimálně 334 mld. Kč, možná 336 mld. Kč, a protože vláda navíc slíbila, že zřídí záruční instituci pro zaměstnance insolventních podniků, byly by to další 2,5 mld. Kč.

Chtěl bych poprosit pana ministra, pokud to půjde, aby v podstatě na mé otázky nějakým způsobem odpověděl, nebo alespoň aby se chyb, které jsem popsal, vyvaroval při sestavování příštího návrhu státního rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Volákovi. Znovu se táži, jestli se někdo z pánů poslanců hlásí. Pokud ne, tak o slovo požádal předseda vlády. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci. Na rozdíl od některých mých předřečníků mně dovolte, abych hovořil k problematice návrhu státního rozpočtu na rok 2000, protože tuším, že přesně toto je bod, který právě nyní projednáváme, a abych se vás pokusil přesvědčit argumenty a fakty, nikoli svými osobními dojmy.

Dovolte mi, abych vyšel z toho, co již tady bylo řečeno, tj. že sněmovna zadala vládě určitý úkol a tato vláda ho splnila pouze zčásti. Ano, sněmovna zadala vládě úkol. Ten úkol zněl: snižte příjmy státního rozpočtu např. vyčleněním části výnosů z privatizace z příjmové části, zvyšte výdaje státního rozpočtu např. zahrnutím ztráty Konsolidační banky a snižte schodek státního rozpočtu. Přičemž i poslanci, kteří nemají příliš hlubokou znalost problematiky státního rozpočtu, zajisté vědí, že definitoricky je schodek definován rozdílem mezi výdaji a příjmy.

Zajisté uznáte, drazí kolegové, že tento úkol je nesmírně snadno splnitelný, asi tak jako kvadratura kruhu nebo perpetuum mobile. Právě proto si musela vláda zvolit, co z vašeho zadání splní, protože zadání jako celek bylo prostě nesplnitelné. A obávám se, že někteří si to i předem uvědomovali.

Dovolte mi proto velmi stručný popis toho, co vláda splnila.

Za prvé, respektovali jsme přání sněmovny, aby ty výnosy z privatizace, které neprocházely účtem Ministerstva financí, ale procházely Fondem národního majetku, a to ve výši přibližně 7 mld. Kč, byly vyčleněny z příjmové části, tedy aby o tuto nemalou položku byla příjmová část snížena. A to i tehdy, jestliže v minulosti, jak už zde bylo připomenuto, bylo zdrojů z Fondu národního majetku použito pro fiskální účely.

Přesto jsme tento požadavek sněmovny považovali za oprávněný, a právě proto, že jsme ho považovali za oprávněný, jsme ho také splnili.

Za druhé, vyšli jsme z toho, že v zájmu urychlení našeho přibližování k Evropské unii je opravdu nezbytné zvýšit o 1 mld. Kč, tak jak minule požadovala sněmovna, výdaje v této oblasti, a jsme plně připraveni předložit bližší specifikaci těchto návrhů, jestliže si to sněmovna bude přát, ať už při druhém čtení rozpočtu, jestliže tento návrh bude schválen, nebo při předložení třetí verze, jestliže schválen nebude. To skutečně není vážný problém.

Za třetí, protože jsme respektovali i požadavek sněmovny, aby těmito úpravami, které dohromady, kromě jiného, představovaly dodatečných 8 mld. Kč, nebyl o těchto 8 mld. Kč navyšován rozpočtový deficit, což by byla triviální účetní operace. S krvácejícím srdcem jsme přistoupili ke snížení některých dalších výdajových položek, a to 2,6 mld. Kč na sociálních výdajích, konkrétně na starobních důchodech, což je dáno momentálním vývojem inflace a očekávaným opožděním valorizace důchodů.

Pana poslance Voláka bych chtěl v této souvislosti upozornit, že v posledních měsících inflace stagnuje na meziměsíčním nulovém růstu, i když v zájmu objektivity musím dodat, že v situaci, kdy světová cena nafty se za poslední rok již téměř ztrojnásobila, to nesporně bude mít, byť s časovým zpožděním, určité proinflační efekty.

Za druhé, provedli jsme redukci ve výši celkově 2 mld. Kč, z toho 1,5 mld. Kč v kapitole Ministerstva dopravy a 0,5 mld. Kč v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj, v oblasti kapitálových výdajů, a to na základě očekávání, podpořeného i přístupem sněmovny k příslušným návrhům zákonů v prvním čtení, že budou schváleny fondy bydlení a fondy dopravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP