(Jednání opět zahájeno ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pokračujeme v odpolední části našeho jednání. Dříve než se vrátíme k bodu, kterým je vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2000, dokončíme body týkající se voleb. Žádám předsedu volební komise, aby sněmovnu informoval o těchto výsledcích. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky voleb.

Ve druhém kole třetí volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionální transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě bylo vydáno 163 hlasovací lístků, odevzdáno bylo 163 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Milana Cabrnocha 48 hlasů, pro poslance Josefa Janečka 84 platných hlasů. Konstatuji, že ve druhém kole třetí volby byl zvolen předseda vyšetřovací komise a je jím pan poslanec Josef Janeček. Blahopřeji.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola druhé volby členů Rady Státního fondu kultury České republiky. Pro tuto volbu byly vydány 163 hlasovací lístky, odevzdány byly 163 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Jiřího Krejčíka 81 hlas, pro pana Jana Krista 90 hlasů, pro pana Vladimír Líbala 76 hlasů a pro pana Jaroslava Matouška 74 hlasy. Ve druhém kole byl tedy zvolen členem Rady Státního fondu kultury České republiky pan Jan Krist. Druhá volba tímto končí. Třetí volba může proběhnout na některé z následujících schůzí poté, co ministr kultury předloží nové návrhy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi volební komise panu Janu Vidímovi. Končím bod, který byl označen jako bod 87 a číslo 89 našeho programu.

Přecházíme zpátky k rozjednanému bodu, kterým je

 

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2000

 

Jsme v průběhu všeobecné rozpravy. Do ní je nyní přihlášen pan kolega Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pan předseda vlády ve svém projevu učinil tuto sněmovnu odpovědnou v případě, když nebude schválen vládní návrh státního rozpočtu, za zvýšené náklady související s rozpočtovým provizoriem a za negativní zprávu, která z této země vzejde vůči zahraničí o politické nestabilitě. Ano, nebude-li schválen vládní návrh o státním rozpočtu, poneseme všichni - a nikoho z nás to netěší - negativní důsledky rozpočtového provizoria, ať už souvisejí s rozpočtovou nejistotou rozpočtové a příspěvkové soustavy, nebo se zvýšenými náklady v souvislosti s vyššími úroky pokladničních poukázek, nebo - a to pokládám za nejzásadnější - s negativní zprávou, která z této země vzejde do zahraničí.

Právě proto, že tyto negativní důsledky jsou nepochybné, musíme zcela jednoznačně a adresně říci, kdo za ně nese odpovědnost. Chtěl bych jednoznačně říci, že za zvýšené náklady související s rozpočtovým provizoriem nese jednoznačnou odpovědnost vláda, protože předložila do sněmovny návrh rozpočtu v rozporu se známou většinovou vůlí sněmovny. Předložit do sněmovny návrh rozpočtu jinak, než sněmovna svým hlasováním dala najevo, že si přeje, je nezodpovědný proces a ten, kdo tento nezodpovědný proces podstoupil a nevyjednal si pro návrh většinovou podporu, nese také plnou odpovědnost za negativní důsledky z tohoto procesu plynoucí.

Odpovědnost za politickou nestabilitu - tomu velmi málo rozumím. Jak můžeme mít politickou nestabilitu, když máme smlouvu o politické stabilitě? Myslím, že se tak smlouva jmenuje - smlouva o stabilním politickém prostředí.

Pokud zahraniční investoři a mezinárodní instituce vyjádří své znepokojení nad politickou nestabilitou plynoucí z neschváleného státního rozpočtu, demonstrujte jim tuto smlouvu a ujistěte je, že v této zemi je politická stabilita, za kterou nesou plnou odpovědnost oba signatáři této smlouvy a garantují ji 137 hlasy v této Poslanecké sněmovně. Jaká nestabilita?

Za svá rozhodnutí každý musíme nést svou odpovědnost. Pane předsedo vlády, prostřednictvím pana předsedajícího vás prosím, abyste přijal plnou odpovědnost vlády za zvýšené náklady související s rozpočtovým provizoriem a abyste spolu se svým smluvním partnerem přijal nedílnou odpovědnost za nestabilitu, která plyne ze smlouvy o stabilitě. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Kalouskovi. Hlásí se ještě někdo dále do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu uzavírám.

Nyní je možno, aby se závěrečným slovem vystoupil zástupce navrhovatele, kterým je místopředseda vlády a ministr financí České republiky pan Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP