(14.50 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Myslím, že obce se u nás ve svém souhrnu chovají velmi odpovědně a velmi rozumně, přesto je faktem - a vláda toto změnit nehodlá, jenom jako důležitou skutečnost na to upozorňuji - že zbytek světa věří méně obcím než Česká republika, a proto centrální vlády mají zpravidla možnost svým rozhodnutím schvalovat, a tím tedy omezovat finanční hospodaření obcí. Pro příklady stačí zajet třeba do Spolkové republiky Německo, ale v podstatě do kterékoliv evropské země.

Čili tolik myslím k těm nejpodstatnějším námitkám systémovým, které zde zazněly. K námitkám dílčím se vyjádřili někteří členové vlády a nebudu tyto námitky opakovat.

Úplně závěrem bych chtěl říci, že situace, pokud nastane taková, že by dnes nebyl návrh rozpočtu propuštěn do druhého čtení, nebude primární zodpovědností vlády, neboť vláda skutečně připravila návrh v daných podmínkách kvalitní a zodpovědný. Bude to zodpovědností jednoho každého konkrétního poslance, který se bude muset se svým svědomím a se svými voliči vyrovnat, proč proti tomuto návrhu zvedl ruku. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministrovi finanční ČR panu Pavlu Mertlíkovi. Nyní dostane prostor zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Vlastimil Tlustý k závěrečnému slovu. Poté bude mít možnost závěrečného vystoupení zpravodaj menšiny rozpočtového výboru a poté teprve budeme předkládat jednotlivé návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolím si pouze zrekapitulovat podstatné body rozpravy, která proběhla. Za prvé si dovolím upozornit na to, že pan poslanec Pilip ve své řeči oznámil, že chápe hlasování o tomto vládním návrhu zákona o státním rozpočtu jako hlasování o důvěře vládě, a já bych k tomu dodal, že ačkoliv s takovýmto chápáním nic nelze činiti, formálně se v hlasování o důvěře vládě nejedná.

V rozpravě padl jeden návrh na schválení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu. Přednesl ho pan poslanec Václavek a je to návrh, který je tvořen poměrně obsáhlým textem, nicméně o něm rozhodneme jedním hlasováním.

Dále padly návrhy na neschválení návrhu zákona o rozpočtu na příští rok, které byly předloženy opakovaně, a v těchto návrzích na zamítnutí jsou obsažena doporučení vládě, případně doprovodná usnesení. Doprovodná usnesení mají v případě pana poslance Pilipa charakter, kdy - aspoň to tak vnímám - v prvním případě je toto doporučení vázáno pro případ zpracovávání nové verze státního rozpočtu, to znamená je hlasovatelný v případě zamítnutí.

Rovněž tak druhý návrh je vázán na vznik nové verze státního rozpočtu pro příští rok. A třetí návrh pana poslance Pilipa je ale hlasovatelný i v případě schválení návrhu zákona o státním rozpočtu. Návrh doprovodného usnesení, který předložil pan poslanec Kučera, je rovněž hlasovatelný bez ohledu na výsledek hlasování o schválení či neschválení tohoto návrhu zákona.

Doporučuji tak jako při projednávání prvního návrhu zákona v prvním čtení, aby napřed bylo hlasováním rozhodnuto o návrhu, který předložil pan poslanec Václavek, a to z toho důvodu, že to je návrh, který navrhuje pozitivní stanovisko sněmovny, pak aby bylo hlasování o stanovisku zamítavém, poté o doporučeních vládě, o doprovodných usneseních a o termínu, v jakém by vláda zpracovávala novou verzi.

Zároveň si dovolím otázat, neboť probíhalo přijetí delegace mongolského…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, dokonce ještě registruji žádost Poslaneckého klubu KSČM o třicetiminutovou přestávku před konečným hlasováním, takže teď si proveďte proceduru a závěrečná slova.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Omlouvám se. Chtěl jsem jenom mít jistotu, že ve sněmovně jsou všichni, kdo tu chtějí být.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji rozpočtového výboru. Nyní prosím zpravodaje menšiny rozpočtového výboru pana kolegu Václavka, zda chce přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, pane premiére, já už nechci žádné usnesení navrhovat, ani závěrečné slovo nechci, jenom bych se rád, než budeme hlasovat, dopídil písemného textu jak doprovodných usnesení, tak usnesení, která ukládají něco vládě - dříve než o nich budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže to je výzva zpravodaji panu kolegovi Tlustému. Možná by bylo dobré, pokud existuje písemný podklad, kdyby bylo namnoženo alespoň každému poslaneckému klubu, a k tomu lze využít té přestávky, kterou navrhli kolegové z klubu KSČM. Nyní se k tomu vyjádří pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ano, mám k dispozici svůj materiál, který je vytvořen ze stena, kde jsou texty všech navržených usnesení. Jsou tam ovšem i komentáře, které k tomu předkladatelé uváděli, takže předpokládám, že ty si dokážete oddělit. Tento materiál je k dispozici v rozpočtovém výboru a bude k dispozici všem poslaneckým klubům v počtu, který si určí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže abychom se pak nedostávali do problémů, že budeme neustále odsouvat hlasování, prosím, aby bylo zajištěno, že tento materiál obdrží zde v jednacím sále sněmovny každý poslanecký klub. Pane zpravodaji, doufám, že jako předseda rozpočtového výboru příslušný pokyn aparátu rozpočtového výboru dáte, aby těch pět výtisků bylo do sněmovny dodáno.

V tuto chvíli jsme vyčerpali závěrečná slova. Vyčerpali jsme i procedurální záležitosti. Je zde žádost o přerušení na třicet minut. Já této žádosti vyhovuji. Budeme pokračovat v 15.30 hodin a prosím, aby ten materiál byl rozdán zde ve sněmovně všem poslaneckým klubům.

 

(Jednání přerušeno ve 14.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP