(15.50 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další návrh doprovodného usnesení předložil pan poslanec Kučera mladší a ten zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby respektovala platné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a v souladu se zněním § 2 odst. 2 předkládala kompletní návrhy podpůrných návrhů a nepřímých podpor pro zemědělství Poslanecké sněmovně k projednání vždy současně s návrhem zákona o státním rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? (Proneseno mimo mikrofon.) Kladné. Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: To je citace ze zákona, takže stanovisko musí být kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování číslo 255 rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 198 pro 167, proti 4. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: To je návrh, který v dalším bodě IV - doufám, že jsem počítal správně, kdyby náhodou ne, možná je to V, ale je to legislativně technický problém - stanoví, že nejpozdější termín pro předložení nového návrhu zákona o státním rozpočtu je 30. den od doručení tohoto usnesení předsedovi vlády.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje kladné.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 256. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 198 pro 165, proti 5. Prosím o další návrh, je-li.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím byly vyčerpány všechny předložené návrhy na doporučení vládě i doprovodná usnesení. Doporučuji, aby sněmovna hlasovala o návrhu tohoto usnesení jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O všech návrzích na doporučení včetně doprovodného usnesení navrhujete, pane zpravodaji? Dobře. Myslím, že bude jednodušší, když rozhodneme hlasováním. Myslím, že výsledek je zřejmý.

Stanovisko pana ministra předpokládám negativní, zpravodaj kladné.

 

Zahajuji hlasování číslo 257. Kdo souhlasí s tímto usnesením jako celkem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Usnesení jako celek bylo přijato. Z přítomných 198 pro 101, proti 96.

 

Pane zpravodaji, obávám se, že tímto byla ukončena všechna hlasování k tomuto bodu. Prosím ještě pana zpravodaje.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovolil bych si zároveň navrhnout, že následující bod, kterým je "Harmonogram projednávání rozpočtu ve druhém čtení", je v tuto chvíli bezpředmětný a navrhuji jeho přeřazení na příští schůzi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tom nechám hlasovat. Nejprve rozhodneme o procedurálním návrhu pana kolegy Tlustého, který je zřejmý.

 

Zahajuji hlasování číslo 258. Kdo souhlasí s návrhem na vyřazení následujícího bodu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 198 pro 187, proti 4.

 

Končím projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2000.

Nyní registruji před dalším bodem ještě pana kolegu Filipa, který chce vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, vážené paní kolegyně, páni kolegové, při projednávání první verze státního rozpočtu na rok 2000 jsme zaujali velmi rezervovaný postoj k tomuto návrhu zákona o státním rozpočtu. Při dnešním projednávání jsme se snažili věcně upozornit na jednotlivé položky, které jsou podle našeho názoru v rozporu s potřebami českého státu. Přesto naše závěrečné hlasování bylo ve prospěch přijetí návrhu kolegy Václavka, tedy další práce na státním rozpočtu.

Byli jsme vedeni snahou dále nezhoršovat situaci v České republice a nemluvit o tom, že má být státní zájem nadřazen nad stranický. Nám se státní rozpočet také nelíbil, a upozorňuji kolegy, že pokud vláda bude chtít respektovat jednotlivá usnesení, která jsme jako doprovodné usnesení k tomuto jednání o státním rozpočtu přijali, tak třetí verze státního rozpočtu bude ještě horší, s dalekosáhlými důsledky na fungování české ekonomiky v roce 2000.

Chtěl bych, aby ti, kteří mluví o politické odpovědnosti, si uvědomili, do jakého stavu naši zemi tímto svým postupem dostávají. (Potlesk celé levé části sněmovny.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte pokračovat v naší schůzi bodem 59, kterým je

 

59.
Vládní návrh zákona o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku)
/sněmovní tisk 428/ - prvé čtení

 

Prosil bych o klid ve sněmovně. Prosím, věnujte se jednání sněmovny.

Jedná se o první čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády Pavel Mertlík. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova. (Značný hluk ve sněmovně.)

Prosím opravdu členy parlamentu, aby diskuse vedli mimo jednací sál.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedl tento návrh zákona. Vláda jej předložila vedena několika zájmy.

Prvním z nich je snaha vlády zlepšit kvalitu výběru daní v České republice. Považujeme tuto potřebu za jednu z nejurgentnějších potřeb správy veřejných financí a jsme přesvědčeni o tom, že zákon, který bude mít disciplinující funkci pro všechny daňové poplatníky, bude v tomto smyslu velkou nápomocí finančním úřadům pro plnění jejich nelehké funkce. V kontextu právě neschváleného zákona o státním rozpočtu mohu rovněž konstatovat to...

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane místopředsedo, slyším vaše úsilí, abyste přehlušil dialogy vedené ve sněmovně. Prosím poslance napravo ode mne, aby se zklidnili.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, pane předsedo. Chci konstatovat to, že potřeba zvyšování výtěžnosti příjmové stránky rozpočtu tímto návrhem zákona podpořená se ukázala být zcela urgentní v kontextu diskuse, která právě před malou chvílí skončila.

Za druhé je zde zjevná snaha vlády o udělání podstatného kroku směrem k sociální spravedlnosti. Vláda si je vědoma toho, že v našem desetiletí v České republice proběhly mnohé ekonomické změny, které byly prováděny v právním prostředí, které mělo zejména v prvních letech po začátku transformace daleko k fungující standardní demokracii. Je to pochopitelné, byť se nedomníváme, že tempo uzavírání legislativních děr zvláště po roce 1990 v prvních letech transformace bylo dostatečně rychlé. Naopak jsme přesvědčeni, že mohlo být rychlejší.

Návrh zákona o zavedení majetkových přiznání má v jistém slova smyslu ohraničit a ukončit tuto etapu a pokusit se, byť velmi nás mrzí, že ex post, nastolit určité férovější podmínky pro fungování nejenom správy daní, ale pro celkové fungování společnosti v České republice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP