(16.00 hodin)

(pokračuje Mertlík)

V zemích, které podobný typ majetkových přiznání mají, se tento krok, jakkoliv i tam byl kritizován určitými skupinami obyvatelstva, celkově osvědčuje, a proto jej doporučuje vláda k přijetí a propuštění do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové, jako zpravodajka k uvedenému tisku bych se své role vzhledem ke kvalitě vládního návrhu nejlépe zhostila tak, že bych bez dalších slov navrhla zamítnutí v prvém čtení. Z obavy, že by to mohlo být pochopeno jako má nedostatečná příprava, pokusím se vybrat nejkřiklavější ustanovení navrženého zákona a budu doufat, že spolu se mnou dojdete k většinovému odmítnutí této normy.

Za podstatné považuji říci, že i kdyby byl návrh bez fatálních chyb, považovala bych jej i tak za nepřijatelný. Za slovy navrhovatele o tom, že zákon se stane účinným nástrojem doměření daně z příjmů u těch občanů, kteří neprokážou, že jejich majetek byl nabyt zdaněnými příjmy, vidím především zatížení občanů novými byrokratickými způsoby místo toho, aby stát k zabránění daňových úniků použil mechanismy, které již má.

Nyní ke konkrétním výtkám.

Paragraf 2 písm e) zní: Sbírkou se rozumí soubor předmětů shromažďovaných z určitého hlediska nikoliv za účelem prodeje nebo hospodářské potřeby. Vážení kolegové, budete-li vlastníky takové sbírky, a může to být porcelán, gobelíny, starožitný nábytek, cokoliv dalšího, budete ji muset uvést v přiznání k majetku. Ovšem nevím, kdo dokáže úmysl, s jakým některé předměty shromažďujete. Zda jsou shromažďovány z určitého - opakuji z určitého - hlediska, to je citace zákona, či zda je shromažďujete se záměrem jiným.

Paragraf 3 určuje, že přiznání majetku je povinna podat fyzická osoba, přesáhne-li její majetek výši 10 milionů korun. Přiznání se podává finančnímu úřadu. Cituji z § 3: Má-li správce daně důvodnou pochybnost, zda některá osoba nezanedbala povinnost podat přiznání, může - pozor prosím může - ji k předložení přiznání vyzvat. Ptám se, jak vznikne důvodná pochybnost a budeme-li souhlasit s tím, že tato pochybnost vznikla mechanismem zákonným a pro nás akceptovatelným; ptám se poté, proč finanční úřad může, a nikoliv musí vyzvat všechny osoby, které se neřídily zákonem, aby dostály své povinnosti. Jak budou rozhodovat úředníci finančního úřadu o tom, kdo přiznání k majetku skutečně bude předkládat a kdo nikoliv? Na základě jakých kritérií, o tom návrh zákona mlčí.

V § 4 se říká, který majetek je od přihlašovací povinnosti osvobozen. Co se tedy nebude započítávat. Jsou to movité věci s výjimkou aut a podobně, ale co to je přesně - movité osobní věci? Dále se nebudou započítávat oděvní součásti, určitě všechno včetně nejdražších modelů, kožichů atd. Také se nebude započítávat obvyklé vybavení domácnosti. Přiznám se, že vůbec neumím definovat, co je a co již není obvyklým vybavením domácnosti. Ale to, že to nevím já, pravděpodobně nevadí. Jistě to budou i bez přesné definice pramenící z tohoto zákona vědět příslušní úředníci finančního úřadu. Jenom se možná stane to, že v Praze bude za obvyklou považována myčka na nádobí a v Brně nikoliv, v Plzni starožitný nábytek po prarodičích bude uznán za obvyklý, v Ostravě budou mít vlastníci takového nábytku smůlu. Zato jim třeba bude uznána masážní vana.

Dobrou zprávu mám pro ženaté a vdané. Do přiznání se nezapočítávají snubní prsteny a - cituji - jiné předměty podobné povahy. Ponechám-li stranou přízemní, možná závistivou myšlenku o tom, jak zvýhodněni jsou ti, kteří jsou ženatí či vdané již po několikáté, a to v případě, že si vždy koupí prsteny nové a staré pečlivě uloží tam, kam patří, tedy smířím-li se s tím, že ti, kteří setrvali v manželství jediném, jsou v počtu prstenů, které lze nezapočítat, znevýhodněni, mám stejně otázku. Vysvětlil by mi někdo, co to jsou předměty podobné povahy snubnímu prstenu? Zřejmě ne veškeré šperky. To by předkladatel uvedl. Možná tedy zásnubní prsteny, šperky, které si manželé dávají k výročí sňatku. Dobrá, ale jak potom kontrolní orgán finančního úřadu dokáže, že některé šperky nebo v extrémním případě truhlička briliantů je nebo není podobná svou povahou snubnímu prstýnku? Že měla nebo neměla být započtena?

Dále se v tomto paragrafu dočteme, že od přiznání budou osvobozeny movité věci sloužící výhradně pro potřeby zdravotně postižené osoby. Výhrůžné slovo "výhradně" si mám vyložit tak, že zdravotně postižená osoba svým speciálně upraveným autem bude, anebo nebude moci vozit např. své děti do školy?

Nad dalšími ustanoveními § 4 se mi chce říci, že někteří lidé by měli být pohnáni před soud myšlení, protože tato ustanovení říkají: Budete-li mít více než 200 tis. Kč v hotovosti, musíte je přiznat, budete-li mít cenné papíry v jakékoliv hodnotě, od přiznání se osvobozují.

Písmeno f) je dobrou i špatnou zprávou zároveň. Týká se přiznání výtvarných děl a říká - a to je ta dobrá zpráva - že ta díla, která si povinná osoba vytvoří sama, se do přiznání nezapočítávají. Ovšem všechna ostatní ano bez ohledu na to, kdo je jejich autorem. Protože zákon nenabízí, a v tomto případě spravedlivě chápu, že ani nemůže nabídnout seznam autorů, jejichž díla by registraci podléhala, a také nenabízí, a to už vůbec nechápu, žádnou definici toho, co je a co není výtvarné dílo, pracuje-li s tímto termínem, bude oním arbitrem opět příslušný úředník finančního úřadu. Jsem přesvědčena, že i jim už v tuto chvíli naskakuje na těle studený pot.

Paragraf 6 určuje, jak bude občan postupovat při oceňování svého majetku. Kdyby ovšem tento postup daný tímto paragrafem jasný nebyl, důvodová zpráva nabízí radu. Cituji: Pro ocenění majetku movitých věcí nepovažujeme - tím je myšlena vláda - za vhodné využívat služeb znalců v příslušném oboru. Nepovažuje vláda za vhodné využívat služeb znalců v příslušném oboru. Ovšem podotýká, že důkazní břemeno bude spočívat na povinné osobě aneb, poraď si, jak umíš, ovšem uděláš-li chybu, můžeš si za ni sám.

Nyní mi dovolte pár slov, se kterými jsem se potýkala při čtení důvodové zprávy. Na straně 10 předloženého návrhu můžeme číst: Tento zákon umožňuje vyzvat povinnou osobu k podání daňového přiznání nebo k odstranění pochybností o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti daňového přiznání nebo dokladů takovou osobou předložených. Správce daně může provést místní šetření a daňovou kontrolu, event. při dodržení stanovených podmínek může vyměřit daň podle pomůcek, které si opatří, i bez součinnosti s povinnou osobou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP